Boha se obávejte!

Všude na tomto webu píšu, že Bůh je láska a strašně moc lidi miluje. Ano, to je naprostá pravda. Je ale také potřeba zmínit, že se máme obávat Boha, ctít Ho a mít k Němu bázeň. Satana se obávat nemusíte, jste-li v Kristu, on uteče. Boha se obávejte!

Obávejte se Boha…

„Ty se však boj Boha!“
Bible, Kazatel 5,6

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible, Zjevení 14,7

„Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!“
Bible, Žalm 33,8

Vždyť  Bůh vás může pro vaši neposlušnost uvrhnout do „pekla“

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!“
Bible, Lukáš 12,4-5

Poslouchej Boha, plň Jeho přikázání, vždyť  On tě bude soudit…

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“
Bible, Kazatel 12,13

Buďte moudří a bojte se Boha…

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.“
Bible, Žalm 111,10

Cti Boha o obávej se Ho…

„Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.“
Bible, 1. Petrův 2,17

Je hrozné upadnout do ruky živého Boha…

„Vždyť víme, kdo řekl: ‚Já budu trestat, má je odplata.‘ A jinde: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘
Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.“
Bible, Židům 10,30-31

Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě

Odhaluj pasti satana, čiň pokání, nebo můžeš dopadnout jako žena Jezábel…

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible, Zjevení 2,20-22

Bázeň před Bohem měj a budeš nenávidět zlo, povýšenost, pýchu…

„Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; povýšenost, pýchu, zlou cestu a obojaká ústa, to nenávidím.“
Bible, Přísloví 8,13

Bázeň před Bohem odvrací od zlého…

„Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého.“
Bible, Přísloví 16,6

Obávej se Boha, On tě bude vyučovat v cestě…

„Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu.“
Bible, Žalm 25,12-14

Panická hrůza není na místě
Z Boha rozhodně nemáme mít panickou hrůzu ani panický strach! To Bůh nechce. Boha máme ctít, máme mít z Něj obavy. Ovšem ze strachu před trestem se Boha bát nemáme, ale proto, že Bůh si úctu a lásku zaslouží. Mějme k Bohu bázeň – hlubokou úctu a lásku, respekt, poslušnost, náklonnost, oddanost. To dnešním lidem opravdu velmi chybí.

Závěr
Je potřeba se odprostit od hříchu – od lhaní, rouhání, klení, pýchy, všech model, lhostejnosti, závisti, ziskuchtivosti, lakomství, lenosti… Smiř se s Bohem, čiň pokání, odevzdej Mu svůj život, důvěřuj Mu, buduj s Ním vztah, měj před Ním bázeň. Pak na tebe čeká láskyplný život s Bohem, kdy budeš v pokoře a klidu. Budeš naplněný Duchem Božím, který bude potvrzovat tvé spasení!

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
CSP, Římanům 8,16