Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!

Je Římsko-katolické církev jediná pravá církev? Je modlení se k Marii v pořádku (biblické)? Jaká je pravda o papeži? Odpověď na tyto otázky nalezneme v Bibli.

Vatikán
Vatikán je vnitrozemský suverénní městský stát, který se nachází uvnitř města Řím (Itálie). Tento stát má rozlohu pouze 44 hektarů. Vatikán je nejmenší stát na světě (co do počtu obyvatel a rozlohy). Vatikán vznikl v roce 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsal kardinál Pietro Gasparri jménem Svatého stolce a italský diktátor Benito Mussolini (první politik, kterému se podařilo aplikovat fašismus ve státní praxi) jménem království Itálie. Smlouvy o Vatikánu hovoří jako o novém útvaru (preambule a článek III.), nikoli jako o pozůstatku mnohem většího papežského státu (756–1870), který dříve zahrnoval velkou část střední Itálie. Vatikán disponuje obrovským bohatstvím, celosvětovou politickou mocí a vlivem. Zajímavostí je, že Vatikán je stát s vysokou kriminalitou. Kriminalita je zde 20x vyšší než v Itálii. Tuto kriminalitu mají hlavně na svědomí zloději, kteří okrádají poutníky a turisty.

Katechismus je zlo (podvodné učení)
Katechismus je pro Římsko-katolickou církev oficiální výklad křesťanství, Bible. Každý katolík ho má studovat a řídit se jím. A to je špatně! Každý křesťan by měl studovat hlavně Bibli. Je jedno, zda to je katolík nebo člen jiné církve. Je potřeba si uvědomit, že katechismus není Bible ani neomylné dogma. Katechismus je snůška polopravd, lží a nekřesťanských názorů! Jediná pravda je v Bibli, protože to je Boží slovo. Bible musí být pro každého křesťana pravá autorita!

Římsko-katolická církev k Písmu přidává tradice, nebiblické rituály. Pokud se podíváme do katechismu na paragraf 80, tak zjistíme, že „Posvátná tradice a Písmo svaté jsou tedy ve vzájemném těsném spojení a sdílení. Obojí vyvěrá z téhož božského pramene, splývá jaksi v jedno a směřuje k témuž cíli.“. Římsko-katolická církev tím říká, že křesťané mají přijímat katechismus na stejné úrovni jako Bibli. To je oficiální učení Římsko-katolické církve! Toto je nebiblické učení, které je celá staletí šířeno Římsko-katolickou církví. Vatikán (papež) si neuvědomuje, že pouze Boží slovo je pravda, ne žádná lidská tradice. K Božímu Písmu si člověk nesmí nic přidávat!

Samo Boží slovo usvědčuje Vatikán ze lži a manipulace…

„Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.“
Bible, Přísloví 30,5-6

„Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu.“
Bible, Marek 7,13

Papež František

Římsko-katolická církev a pohanství
Římsko-katolická církev převzala obřady a ceremonie z řeckého a babylónského období, pohanských náboženských systémů. Stačí se podívat na trojitou korunu, kterou nosí papež. Ta je perského původu. Člověk, který byl v ní korunován, byl prohlášen za „krále nebes, země a podsvětí“. Katolická církev též převzala od pohanského boha Dágona roucha, která nosí katoličtí biskupové a kardinálové, a to včetně mitry ve tvaru rybí hlavy. Pokud se podíváme na tzv. „vševidoucí oko“, které nachází v katolických kostelích, zjistíme, že je jedná o Horovo oko (staroegyptský posvátný symbol spojovaný s bohem nebe, slunce a světla). Vrcholem všeho je obrovský sluneční kruh (okultní symbol), který se nachází v centru Vatikánu – na Svatopetrském náměstí. Na tomto náměstí stojí i obrovský obelisk (stojící sloup ve tvaru štíhlého čtyřbokého komolého jehlanu) jako symbol satanova působení ve Vatikánu. A takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Vatikán
Vatikán

Římsko-katolická církev a „svět“
Římsko-katolická církev se ve velkém rozsahu a dlouhodobě spojuje se „světem“. Spojuje se zejména s politickými vládci a významnými bankéři. Katolická církev hledá světské výhody, prosazuje své mocenské postavení ve světě a svět jí uznávaná. Podle „světa“ je Římsko-katolická církev jediná pravá církev.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, Jakub 4,4

Papež František
Vůdce Římsko-katolické církve je papež František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio). Podle Katechismu je papež František v církevních záležitostech neomylný (stejně tak biskupové). Katechismus totiž předpokládá, že tito lidé jsou vedeni Duchem Svatým. Mají tito lidé víru v biblického Boha – jsou pokřtěni Duchem svatým?

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, 2.Jan 9-11

A co biblický křest, který římská církev neprovádí? Katechismus naštěstí říká, že papež není neomylný ve svém světském vědění. Ovšem i tak je papež František srovnáván s Bohem, což je hřích. Papež František sám sebe bere za nejvyššího – nechá si říkat „Svatý otec“, lidi před ním klekají a líbají mu ruce. To všechno je nebiblické, hříšné a odporné!

„Neboť jsem já Bůh silný, a ne člověk, uprostřed tebe svatý“
Bible, Ozeáš 11,9

Je neuvěřitelné, že papež František uznal Velký třesk a evoluční teorii. Nutno podotknout, že za podvodnou teorií Velkého třesku stojí belgický římskokatolický kněz a jezuita Georges Lemaître (1894-1966).

Video: Papež uznal Velký třesk i evoluci
Nahlásit nefunkční video

Papež František podporuje používání RFID čipů (sledovací zařízení v těle člověka). Skandální je, že hájí homosexuální a pedofilní kněze. Také propaguje nejen LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové), ale i různé okultisty! Papež mlčí o vyhlazování křesťanů Římsko-katolickou církví, což je taky špatně. Papež by měl oficiálně prohlásit, že Římsko-katolická církev v minulosti zavraždila miliony nevinných křesťanů, a že toho lituje. Papež František s oblibou hovoří o milosrdenství, což je určitě hezké. Špatné ale je, že v této souvislosti nezmiňuje hřích, pokání a obrácení. Pokud papež ignoruje hřích, uráží Boha!

Nebiblické učení Římsko-katolické církve
1. Modlářství – klanění se lidem, sochám, obrazům apod. Katolíci se klaní démonům.

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible, Zjevení 9, 20-21

2. Marie spoluprostředník, přímluvkyně – Marie podle Vatikánu byla vždy bez hříchu, dokonce se prý narodila bez hříchu (bez hříchu byl jen Ježíš!). Co je ještě horší, pro Vatikán je Marie spoluvykupitelka a přímluvkyně, která se u Boha za lidi přimlouvá. Podle Bible je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem Ježíš. Více Mariánská zjevení je podvod démonů.
3. Bezmyšlenkovité odříkávání (opakování) modliteb – nebiblické opakování „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“. Toto Bible nazývá ohavností (stejně jako homosexualitu a další hříchy).
4. Speciální osoby v katolické komunitě – svatí a kněží jsou něco víc. To je nebiblické.
5. Nebiblické „křty“ – katolíci křtí nicnevědoucí nemluvňata, která nemohou mít víru, nemohou činit pokání. Toto jsou ale biblické požadavky na křest! Katoličtí kněží „křtí“ dospělé osoby pokapáním vody. Obojí jsou nebiblické rituály.
6. Vyznávání hříchů knězi – podle Bible se vyznávají hříchy Bohu, a to v soukromí.
7. Obětování Krista na oltáři při mši – katolický kněz obětuje Krista na oltáři při každé mši. Katechismus, paragraf 1364: „Kdykoli se slaví na oltáři oběť kříže, v níž je ‚obětováván náš velikonoční beránek, Kristus‘ uskutečňuje se dílo našeho vykoupení“. Podle katolíků nebyla Kristova oběť na kříži dostačující, což se rozhodně neslučuje s Písmem. V Bibli jasně stojí, že Ježíš Kristus se obětovat jednou (na kříži) a za všechny lidi. Tyto mše nelze nazvat jinak než nebiblické rituály.
8. Svatořečení (kanonizace) – prohlášení určitého člověka za svatého. Další nebiblický rituál. Nebiblický rituál =  démoni! Podle Bible je každý znovuzrozený křesťan svatý.
9. Odpustky. Miliony katolíků po celém světě nosí i dnes na fary peníze za účelem vykoupení duší zemřelých, kteří se podle katolíků nacházejí v tzv. očistci. To je další nebiblické učení Římsko-katolické církve.
10. Okultní symboly. Celá staletí používá Římsko-katolická církev okultní symboly (kostely, chrámy, náměstí) – tzv. vševidoucí oka, obelisky, pentagramy, hexagramy, symboly uctívání slunce a měsíce… Obrovský obelisk je přímo ve Vatikánu na náměstí sv. Petra! O této problematice zde nebo zde.
11. Spasení skrze Římsko-katolickou církev. Katechismus učí, že spasení může být uděleno skrz Římsko-katolickou církev. Konkrétně paragraf 1129 říká: „Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse. „Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své charakteristické vlastnosti u každé svátosti“. Je to spasení na základě skutků, což rozhodně není biblické, protože nám Písmo říká, že spasení je možné pouze na základě víry. Spasení nám nedá žádná pozemská církevní organizace, spasení nám dá pouze Pán Ježíš Kristus. Člověk je spasen pouze díky Ježíšově oběti na kříži. Římsko-katolickou církev ze lži a manipulace opět usvědčuje Boží Slovo…

„Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, 1. Jan 5,11

Klanění se sochám

Římsko-katolická církev není křesťanství
Římsko-katolická církev, Vatikán, papežství není křesťanství. Já osobně odmítám papežský systém, distancuji se od něj. Každý opravdový křesťan se musí od katolické církve distancovat, protože se jedná o falešné křesťanství. Římsko-katolická církev je velkým nepřítelem křesťanství, je to satanův projekt, jak nevědomky poslat co nejvíc lidí do „pekla“.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, Efeským 5,6-11

Závěr
Římský katolicismus je nebezpečné falešné náboženství, které popírá Boží Slovo, a které káže člověkem upravené evangelium. Římsko-katolická církev je doupě démonů, přesně jak se píše ve Zjevení: „Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých a ohavných ptáků!“ (Zjevení Janovo 18,2).

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, Matouš 15,7-9

Je velká škoda, že Římsko-katolická církev je taková, jaká je. Musíme se modlit za to, ať ještě spousta katolíků procitne a pozná pravdu. Ať poznají Živého Boha a vykonají pravý biblický křest. Rozhodně není na místě žádná nenávist ani soupeření!

Jsem katolík, modlím se k Marii, vyznávám hříchy knězi. Co mám dělat?
Nejprve je potřeba si uvědomit, že činíš špatnost a nesmíš chtít v tom pokračovat. Čiň pokání. Bible nám říká, že se máme zavřít do pokojíku, mluvit s Bohem (Bůh je všudypřítomný) a tam mu vyznávat hříchy. Toto samozřejmě můžeš činit i jinde v soukromí. Bůh ti všechno odpustí a bude rád, že jsi to učinil. Studuj Bibli, nech se pokřtít podle Bible a žij jen pro Boha (Bůh musí být pro tebe vždycky na prvním místě). Všechny podrobnosti najdeš ve článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Může vás zajímat:
Mariánská zjevení je podvod démonů
Vatikán – doupě démonů
Antikrist, znamení šelmy
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Ne všichni duchové jsou od Boha!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?