Co je Bible a jak ji číst

Co je Bible? Proč číst Bibli? Jak správně studovat Bibli a jak jí porozumět? Kdo napsal Bibli? Co je Starý a Nový zákon? Jsou deuterokanonické knihy Boží slovo?

Co je Bible?
Bible je Boží Slovo, Písmo Svaté, někdy je též označována za Knihu knih. Bible je nejčtenější a nejpřekládanější knihou všech dob. Její každoroční výtisk je více než 60 miliónů kusů. Byla přeložena do 2 123 jazyků.

Bible je duchovní kniha. I když obsahuje mnoho historicky potvrzených údajů, není to historický dokument. V Bibli nalezneš informace, které nelze získat nikde jinde. Bible je návod k životu, který dal lidem Bůh. V Bibli nalezneš mnoho povzbudivých zaslíbení (např., že Bůh je pořád s tebou, je věrný a nikdy tě nezradí), které dodají chuť k životu, jistotu a Boží pokoj. Bible také identifikuje lidský hřích, což se mnohým nebude líbit. Nalezneš zde i proroctví, která nastiňují blízkou i vzdálenější budoucnost.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible, 2. Timoteus 3,16-17

Kdo napsal Bibli?
Významní i prostí lidé (kněží, vládní úředníci, rolníci, pastýři, rybáři…). Bible má však jediného autora, a tím je sám Bůh. Autoři psali přesně to, co Bůh chtěl aby psali – pod vedením Ducha Svatého.

Jaký překlad Bible?
Hledáte dokonalý překlad Bible? Dokonalý překlad Bible neexistuje. Každý překlad Bible je pouhým výkladem. Doslovný překlad (slovo za slovo), to by byl paskvil. Dobrá je Kralická Bible. Určitě je dobré porovnávat překlady. Rozhodně odmítejte Bible s výkladem (lidský výklad jednotlivých pasáží)! Nejdůležitějším a nejpřesnějším vykladačem Bible je Duch Svatý, ne člověk sám o sobě. Pozor také na tzv. deuterokanonické knihy, které jsou součástí některých Biblí. Deuterokanonické knihy není Boží slovo! Více článek Deuterokanonické knihy není Boží slovo!

Jak číst Bibli?
Opatři si pořádnou Bibli s čitelným textem. Peníze, které do ní investuješ, se ti mnohokrát vrátí! Udělej rozhodnutí, že budeš Bibli číst denně. Jíst také potřebuješ každý den. Duši je potřeba denně živit. Každý den si vyhraď určitý čas na čtení Bible. Najdi si klidné místo, kde se budeš moct dobře soustředit. Nauč se Boží slovo jíst. Jak? Otevři Bibli a pros Boha ve jménu Pána Ježíše, aby k tobě skrze své Slovo hovořil. Měj otevřenou mysl. Čti zvolený oddíl pořád dokola, dokud v tichém koutku svého srdce neucítíš, že ti Duch Svatý něco říká, něco zrovna pro tebe. Tady musím opět zdůraznit, že nejdůležitějším a nejpřesnějším vykladačem Bible je Duch Svatý! Čti soustředěně, jako bys četl učebnici. Čti pečlivě, jako když právník studuje smlouvu. Čti ji dychtivě, jako zamilovaný člověk. O tom, co čteš, s nadšením mluv mezi svými přáteli a známými. Budeš-li zanedbávat Bibli, budeš zanedbávat svou vlastní duši a podkopávat svůj křesťanský život. Budeš-li ji pravidelně číst, promění tvůj život. Studium Bible VŽDY začínej modlitbou, aby tě Bůh vedl a dal ti porozumění. Měj na paměti, že hlavním tématem Bible je vykoupení – a hlavní postavou vykoupení Pán Ježíš. V Novém zákoně najdeš v evangeliích nádherně zachyceny různé aspekty Jeho života a služby.

Chceš se stále víc podobat Pánu Ježíši? Čti Bibli!

Čti Bibli po malých částech
Bible je velmi obsáhlá kniha, která ovlivňuje pozitivně náš duchovní život. Tento fakt někdy člověka od čtení odrazuje. Vůbec nejde o to jí rychle přečíst celou! Bibli je dobré číst denně a po malých částech. Proč? Přečti si krátký úsek – všímej si podrobností, přemýšlej a uvažuj o souvislostech. Nemělo by žádný smysl, kdybys přečetl polovinu Bible a nerozuměl jejímu obsahu.

V jakém citovém rozpoložení číst Bibli?
Ve chvíli, kdy chceš poznat Boha a Jeho Syna Ježíše Krista. Když se cítíš osamělý, slabý, smutný. Když jsi naštvaný i radostný. Když hledáš povzbuzení i poučení. Když chceš změnit svůj život.

Těžko pochopitelné pasáže
Některé pasáže v Bibli se těžko chápou, těmto pasážím lze porozumět v jiných částech Bible (určitou část je možné vyložit a potvrdit jinou částí). Pokud někde v Bibli naleznete nejednoznačné a dvojsmyslné pasáže, hledejte vysvětlení v jiných částech Bible.

Proč číst Bibli?
1. Dozvíš se, jaký je Bůh (Bůh Ježíš Kristus) a jak Ho lze poznat.
2. Na Božím slovu zakládáme svou víru a zvěstováním Božího slova probouzíme víru v druhých lidech.
3. Boží slovo je naší věčnou autoritou.
4. Božím slovem přemáháme zlo – satana.
5. Boží slovo nás udržuje na správné cestě.
6. Božím slovem rosteme.
7. Boží slovo nás proměňuje.
8. V Božím slovu máme potřebné požehnání.
9. Božím slovem získáváme nové lidi pro Krista.
10. Skrze Boží slovo nacházíš odpovědi na své otázky.
11. Skrze Boží slovo se setkáváte s živým Bohem.

Bible

Čtu Bibli poprvé
Pokud jsi ve čtení Bible nováček, měl bys začít Novým zákonem (druhá část Bible). Začni Markem, není příliš obsáhlé. Hned potom čti Skutky, zde se dozvíš, jak žili první křesťané. Pak čti Jana, Lukáše, Matouše. Nejnáročnější z Nového zákona je Zjevení (úplně na konci), které mj. nasťiňuje, jak bude vypadat svět před druhým příchodem Ježíše Krista (konec světa). Až přečteš Nový zákon celý, přečti si ho znovu a od začátku. Až budeš připraven se dát do četby Starého zákona, vyberte si nejdříve některou z těchto částí: Genesis (stvoření světa), 1. Královská, 2. Královská, 1. Samuel, 2. Samuel, Jozue, Žalmy.

Člověk smířený s Bohem instinktivně miluje Boží slovo.

Jak hledat v Bibli?
Pokud chceš v Bibli nalézt konkrétní verš, např. 2. Timoteus 3,16-17, tak si nalistuj 2. Timoteus 3 (nejvrchnější část stránky), před každou větou uvidíš malé číslo. Najdi čísla 16 a 17. Hotovo.

bible verse

Když mě Bible nebaví
Ano, žijeme v jiné společnosti a kultuře, než je kultura a lidské prostředí Starého i Nového zákona. Ovšem je potřeba si uvědomit, že Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky (Židům 13, 8). Pokud tě Bible nebaví, nějaký čas pročítej pozitivní verše, například žalmy…

„Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!“
Bible, Žalmy 100,5

„Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.“
Bible, Žalmy 145,14

STARÝ ZÁKON

Starý zákon je první a starší část Bible (39 knih). Starý zákon mj. hovoří o stvoření světa (Genesis) a v proroctvích předpovídá i příchod Ježíše. Samozřejmě zde nalezneš i hodně informací o Bohu Otci.

Pět Mojžíšových knih
Genesis – Stvoření Země, přírody, člověka. První lidský hřích. Kain a Ábel, hříchy lidstva, Noe a Boží zloba v podobě celosvětové potopy.
Exodus – Farao zotročuje Izraelce, kterým zabíjí všechny narozené chlapce. Následuje narození Mojžíše, jeho záchrana, útěk z Egypta, odchod Izraelců, přechod přes Rudé moře a cesta pouští. Následuje přijetí Desatera Božích přikázání a přijetí Smlouvy.

Leviticus – obsahuje množství řádů, pokynů a zákonů pro lévijce (kněží) i prosté lidi.

Numeri – Mojžíš dovede Izraelce do Země zaslíbené. Cesta to není jednoduchá, dojde k boji s amorejskými kmeny.

Deuteronomium – Mojžíš si vyvolí svého nástupce Jozue. Následuje Mojžíšova smrt.

Jozue – Jozue vedený Bohem vede Izraelce za řeku Jordán. Izraelci obsazují oblasti na severu i jihu včetně Jericha.

Soudců – zde se dočtete o propojení dvanácti židovských kmenů do náboženského svazu pod vedením tzv. soudců.

Rút

Dvě Samuelovy knihy
První – Samuel se stává Hospodinovým prorokem. Soudce Samuel pomaže jako prvního krále Židů Saula. Nastávají těžké boje proti Pelištějcům. Saul se setkává s Davidem, který v bitvě proti Pelištějcům v pohoří Gilbóa zabije Goliáše. Saul umírá.
Druhá – Král David bojuje proti Pelištějcům.

Dvě Královské knihy
První – Šalomoun se stává králem. Po jeho čtyřicetiletém kralování se rozděluje království na severní Izrael (hlavní město Samaří) a jižní Judeu (hlavní město Jeruzalém).
Druhá – Pokračuje popisem vlády králů Izraele a Judeje. Následuje dobytí Izraele Asyřany, válka Judeje s asyrskou armádou krále Sancheríba, egyptskou faraona Néka a nakonec dobytí Jeruzaléma babylonským králem Nebúkadnesarem.

Dvě knihy Paralipomenon
První kniha letopisů – zde naleznete rodopisy pokolení významných Izraelců.
Druhá kniha letopisů – zde se dozvíte o Šalomounově životě. Dále o roztržce říše, vládě králů judských, bojích s Egyptem a Asýrií.

Ezdráš – o životě Ezdrášově (o jeho duchovní službě).

Nehemjáš – o životě Nehemjášově (o jeho duchovní službě).

Ester – několik dějinných událostí a ustanovení.

Jób – Jób je podroben těžkým zkouškám (ztráta majetku, rodiny…), které mají potvrdit jeho víru. Jób v této zkoušce obstojí, což se vůbec nelíbí satanovi.

Žalmy – je to sbírka 150 žalmů (některé jsou chvalozpěvy), které oslavují Boha. Naleznete zde žalmy ohledně lidského života, konce světa atd.

Přísloví – sbírka hebrejských moudrostí. Obsahuje přísloví Šalomouna (o počestnosti, moudrosti a oddanosti).

Kazatel – mravní a věroučné pasáže.

Píseň písní – sbírka milostné lyriky, připisovaná Šalomounovi.

Proroci – 17 knih pojednávajících o prorockých výrocích a věštbách a také o jejich moudrosti a víře. Mezi nejvýznamnější proroky patří Jeremjáš, Izajáš a Ezechiel.

NOVÝ ZÁKON

Nový zákon tvoří druhou část křesťanské Bible (27 knih). Nový zákon navazuje na Starý zákon. V Novém zákoně se dočteš o narození Ježíše Krista z Nazareta, jak žil, kázal a uzdravoval nemocné. Dozvíš se i o Jeho ukřižování a následném zmrtvýchvstání. Nový zákon se zmiňuje i o konci světa (druhém příchodu Ježíše) a pekle.

Nový zákon je především postaven na faktu, že Ježíš zemřel na kříži za hříchy lidstva, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha. Proto by měl každý nováček začít Novým zákonem.

Může vás zajímat:
Bible online
Meditace nad Biblí
Kdo je Bůh?
Bůh ti dá klid a pokoj
Uvěřil jsem v Boha, co dál?
Trojjediný Bůh