Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)

Co je „vytržení“? Učí Bible o tajném „vytržení“ Církve před velkým soužením? Je kniha Vytržení od Sergeje Miháľa pravdivá? Nastane „vytržení“ do roku 2024?

Co je „vytržení“ Církve?
Podle této teorie má Ježíš přijít tajně (tiše) na oblaka, v této souvislosti má dojít ke vzkříšení věrných, kteří dostanou mocná duchovní těla, následně odejdou do Nebe s žijícími věrnými, kteří též dostanou obnovená těla. Hříšníci a neposlušní křesťané budou zanecháni a nastane velké soužení, jaké od stvoření nebylo. Nutno upozornit, že výraz „vytržení“ v Písmu nenajdete, neboť  Písmo hovoří o „uchvácení“. Další věc je, že teorie o tajném „vytržení“, nemá biblický základ.

Vytržení – Sergej Miháľ
Eschatolog a evangelista Sergej Miháľ vydal v roce 2017 knihu Vytržení, která se zaměřuje na vytržení Církve před velkým soužením. Pojďme se na tuto knihu podívat pod drobnohledem.

1. Vytržení.

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Co je vytržení? Je to událost, při které Ježíš vezme všechny oddané křesťany do nebeských příbytků. Koloským 3:4 „Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se sním ukážete v slávě„. Bible to popisuje jako okamžik, kdy Kristus sestoupí na oblaka. Nejprve vzkřísí své zesnulé, a když dostanou spolu s žijícími křesťany nová oslavená těla, budou společně vytrženi ze země vzhůru, jemu vstříc.“

„Kristův příchod bude mít dvě fáze – dvě dějství. Dva samostatné časově oddělené příběhy. První, kdy přijde na oblaka, aby vzal ze země křesťany, a druhý, kdy sestoupí na Olivovou horu.“

Reakce: Boží slovo říká, že se Ježíš Kristus ukáže během druhého příchodu a uvidí Ho každé oko, takže žádné tajné „vytržení“ nebude!

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 1,7

„Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě, Amen.“
Kralická, Zjevení 1,7

I další verš dokazuje, že tajné „vytržení“ je blud…

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.“
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,7-10

Vám pak, úzkost trpícím, aby dáno bylo odpočinutí s námi, při zjevení Pána Ježíše s nebe, s anděly moci jeho, V plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají Boha a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista, Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy moci jeho, Když přijde, aby oslaven byl v svatých svých a předivný ukázal se ve všech věřících, (nebo uvěřeno jest svědectví našemu u vás,) v onen den.“
Kralická, 2. Tesalonickým 1,7-10

2. Jak má konkrétně vypadat „vytržení“?

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Miliony lidí budou svědky okamžitého zmizení někoho ze svého okolí. Televizní štáby budou neustále vysílat svědectví těch, kteří viděli, jak se před jejich očima někdo ztratil. Destrukce a katastrofy budou přítomné na každém kroku. Auta bez řidičů, kteří byli za jízdy vytrženi. Ucpané dálnice a kolaps dopravy. Média budou mít jediné téma: „Kam zmizely tisíce lidí?“. Celým světem to otřese na nejvyšší míru. Havarovaná letadla bez pilotů a zdevastovaná letiště. V leteckých koridorech je nepřetržitě ve vzduchu okolo 25 tisíc letadel. Dokážeme si představit, že by najednou několik desítek z nich spadlo? Policejní stanice budou přeplnění lidmi hledajícími své blízké, kteří se v ukrutném strachu a bezmocnosti nenechají odbýt. Realita podobná potopě světa. Všechny armády budou uvedeny do nejvyšší pohotovosti, protože ateistický svět si to v první chvíli bude vysvětlovat jako útok z vesmíru. Do vší té hrůzy ještě na zem přichází celá ďáblova říše a jeho království temnoty (Zjevení 12:12). Soumrak zachvátí všechny národy kromě Izraele. Zatímco Izrael obrátí své srdce ke Kristu, svět se bude vzpamatovávat z vytržení. Vlády celého světa nebudou hledat odpověď. Kristus vzal Církev? Nesmysl.“

Reakce: Nebiblické, spekulace, lidská fantazie.

3. Troubení polnice.

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„1. Korintským 15:51-52 „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“.
1.Tesalonickým 4:15-17 „Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“.
Vytržení nastane v okamžiku. Na Svátek troubení. Zde se někteří mylně domnívají, že se jedná o sedmou polnici ze Zjevení 11:15 Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“ Na základě tohoto textu věří, že vytržení nastane až po velkém soužení, které sedm polnic ohlašuje. Když ale Pavel do Korintu psal, Zjevení Janovo ještě napsáno nebylo. Bylo by proto velmi nelogické, aby Pavel poukazoval Korinťanům na něco, co nikdo z nich ještě nikdy neslyšel. Pavel zde nehovoří o sedmé polnici, která nad světem uzavírá čas soudu. To by přímo řekl: „Při zatroubení sedmé polnice“. On zde říká: „Při zatroubení poslední polnice“.To je úplně jiná polnice a jiné troubení. Na svátek troubení se v Izaeli troubí na beranní roh – šofar.“

Reakce: V 1. Korintským ani 1.Tesalonickým se nemluví o tajném „vytržení“ před velkým soužením, ale o viditelném příchodu Ježíše Krista na konci lidských dějin, který se bude týkat všech lidí. Je podvodné zaměňovat troubení Boží polnice s troubením „lidské“ polnice ve Státu Izrael. Je pravda, že když Pavel do Korintu psal, Zjevení Janovo ještě napsáno nebylo. Je potřeba si uvědomit, že šlo o informaci od Pána (proroctví), což potvrzuje nejen Písmo, ale i sám Sergej v jiné části knihy:

„Apoštol Pavel (největší židovský a křesťanský teolog) právě zdůraznil, když řekl, že o této události neříká své vlastní představy, ale slovo Páně. 1.Tesalonickým 4:15-17 „Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

Je nebiblický výklad, že tajné „vytržení“ nastane na Svátek troubení ve Státu Izrael.  Písmo nás učí, že při druhém (pro všechny lidi viditelném) příchodu Ježíše Krista nastane vzkříšení věrných, uchvácení do Nebe a konec světa (konec času):

„Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,20-26

„Ale vstalť  jest z mrtvých Kristus, prvotiny těch, jenž zesnuli. Nebo poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka vzkříšení z mrtvých. Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou.  Ale jeden každý v svém pořádku: Prvotiny Kristus, potom ti, kteříž jsou Kristovi, v příští jeho.  Potom bude konec, když vzdá království Bohu a Otci, když vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou vrchnost i moc. Nebo musíť to býti, aby on kraloval, dokudž nepoloží všech nepřátel pod nohy jeho. Nejposlednější pak nepřítel zahlazen bude smrt.“
Kralická, 1. Korintským 15,20-26

Písmo též hovoří o posledním dni – vzkříšení v poslední den. Kralická Bible hovoří o nejposlednějším dni. Je to poslední den staré země. Není tedy možné, že na zemi budou po druhém příchodu Krista, vzkříšení a uchvácení do Nebe, žít dlouhodobě lidé.

Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible, překlad 21. století,Jan 6,38-40, 44, 54

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická,Jan 6,38-40, 44, 54

„Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš. „Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta.“
Bible, překlad 21. století,Jan 11,23-24

„Dí jí Ježíš: Vstaneť bratr tvůj. Řekla jemu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v den nejposlednější.
Kralická,Jan 11,23-24

„Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.“
Bible, překlad 21. století,Jan 12,48

Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi budou v nejposlednější den.“
Kralická,Jan 12,48

Ještě přikládám jeden verš, který prokazuje, že druhý Kristův příchod bude nečekaný a bude spojen se zničením stvoření.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Petr 3,9-12

„Nemeškáť  Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili. Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v zbožnosti, Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se?“
Kralická, 2.Petr 3,9-12

4. Kristova viditelného návratu (druhého sestoupení pod nebeskou klenbu) se účastní všichni (věřící i nevěřící).

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Křesťané, kteří budou vytržení, před něčím unikají. Před čím? Před soudem, co přijde na svět. Přichází období velkého soužení světa, které se nedá porovnat s ničím, co ve své historii doposud zažil, včetně všech světových válek. Z toho pohledu je vytržení jasná evakuace Církve. Lukáš 21:34-36 „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Reakce: Z výše uvedeného verše (Lukáš 21,34-36) je patrné, že druhý Ježíšův příchod zasáhne všechny, kteří přebývají na zemi včetně křesťanů.

Pokud se ještě podíváme do Lukáše (Lukáš 21,26-28), tak zjistíme, že při druhém příchodu Ježíše se budou nebeské mocnosti otřásat a lidé spatří Ježíše. Věrní mají vzpřímit hlavy a vzhlížet Pána.

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Bible, překlad 21. století,Lukáš 21,26-28

„Takže zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všecken svět. Nebo moci nebeské pohybovati se budou. A tehdyť uzří Syna člověka, an se béře v oblace s mocí a slavou velikou. A když se toto počne díti, pohleďtež a pozdvihnětež hlav vašich,protože se přibližuje vykoupení vaše.“
Kralická,Lukáš 21,26-28

Vždyť  Ježíš bude s věrnými tady na zemi až do skonání/konce světa.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
Bible, překlad 21. století, Matouš 28,18-20

„A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen. “
Kralická, Matouš 28,18-20

6. Ne všichni z Izraele, jsou Izrael!

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Poté, co ďábel ovládne všechny národy, potáhne s mohutnou armádou proti Izraeli. Lid smlouvy bude znát svého Mesiáše a bude volat: „Přijď, Pane Ježíši!“ Naplní tím podmínku, kterou Pán vyslovil ohledně svého příchodu na zem. (Lukáš 13:35). (…) Kristus příchodem na Olivovou horu změní porážku Židů ve velké vítězství a zjeví svou slávu i slábu svého Otce. Matouš 24:21-22 „Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“.

Reakce: Kvůli vyvoleným budou dny soužení zkráceny. Vyvolení neznamená izraelský národ obecně, ale konkrétní lidé (i nežidovského původu), které si Bůh vyvolil ještě před stvořením světa. Je potřeba také pamatovat na to, že ne všichni z Izraele, jsou Izrael! Je tady tělesný národ Izrael a Boží Izrael. Boží Izrael jsou všichni křesťané, kteří přijali Ježíše Krista za Pána a Spasitele. Někteří křesťané žijí v bludu, že současný izraelský národ je Bohem Bible vyvolený národ bez podmínek. Takovému učení podlehl i bratr Sergej.

Doporučený článek k prostudování: Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?

„Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

„Pravduť pravím v Kristu a neklamámť, čemuž i svědomí mé svědectví vydává v Duchu svatém, Žeť mám veliký zámutek a ustavičnou bolest v srdci svém. Nebo žádal bych já sám zavrženým býti od Krista místo bratří svých, totiž příbuzných svých podle těla. Kteřížto jsou Izraelští, jejichžto jest přijetí za syny, i sláva, i smlouvy, i Zákona dání, i služba Boží, i zaslíbení. Jejichž jsou i otcové, a ti, z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky Bůh požehnaný na věky. Amen. Avšak nemůže zmařeno býti slovo Boží. Nebo ne všickni, kteříž jsou z Izraele, Izraelští jsou. Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo, hned také všickni jsou synové, ale v Izákovi nazváno bude tvé símě. To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, jsou také synové Boží, ale kteříž jsou synové Božího zaslíbení, ti se počítají za símě.“
Kralická, Římanům 9,1-8

„Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. Já se však nechci chlubit vůbec ničím – kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Bible, překlad 21. století,Galatským 6,12-16

„Ti, kteříž chtějí tvární býti podle těla, nutí vás, abyste se obřezovali, jediné aby protivenství pro kříž Kristův netrpěli. Nebo ani sami ti, kteříž se obřezují, nezachovávají Zákona, ale chtí, abyste se obřezovali proto, aby se tělem vaším chlubili. Ale ode mne odstup to, ať abych se v čem chlubil, jediné v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ukřižován, a já světu. Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, ale nové stvoření. A kteříkoli tohoto pravidla následují, pokoj přijde na ně a milosrdenství, i na lid Boží Izraelský.“
Kralická,Galatským 6,12-16

Je potřeba si uvědomit, že většina dnešních Židů (ortodoxní, sionisté) neuznávají Ježíše Krista za Boha, ani se neřídí Starým Zákonem, ale naukami Talmudu (soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona) nebo Kabaly (okultismus, druh židovské mystiky). Kabala je učení shodné s esoterikou a magií (učení démonů). Židé, kteří neuznávají Ježíše za Boha, nemají stejného Boha jako křesťané!

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 2,22-23

„A kdo jest lhář, nežli ten, kdož zapírá, že Ježíš není Kristus? Tenť  jest antikrist; kdoť zapírá Otce, zapíráť i Syna. Každý kdož zapírá Syna, nemáť  ani Otce.“
Kralická, 1. Jan 2,22-23

Ježíš tyto lidi nazývá „shromážděním satanovým“ („synagogou satanovou“)…

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,9

„Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě tvé, (ale bohatý jsi), i o rouhání těch, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale jsou sběř satanova.“
Kralická, Zjevení 2,9

7. Harmagedon (Armagedon).

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Ty dny nakonec Pán zkrátí pro své vyvolené, kterým je lid Izraele (Matouš 24:22). V Harmagedomnu by totiž zahynul celý svět a s ním i všichni Židé. Harmagedon, to není jen samotná bitva o Izrael, to je ďáblův poslední pokus, jak v jaderné válce zničit rukama lidi Boží stvoření.“

Reakce: Armagedon je duchovní útok na Boží lid (duchovní Izrael, pravé Židy) od falešných proroků a učitelů, kteří šíří falešného krista.

Doporučené články k prostudování: Co je to biblický armagedon?Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 2,28-29

„To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 6,15-16

8. Rozlomení pečetí, Harmagedon, druhý příchod Ježíše.

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Rok 1988 rozlomení první pečetě (1988-2006 pučí fíkovník)
Rok 2015 rozlomení třetí pečetě
Rok 2006 rozlomení druhé pečetě (2006-2015 odpadnutí)
2015-2024 vytržení
2024-2033 milost pro Izrael
2033-2034 mučedníci v nebi
2034-2043 Harmagedon
2043-2052 druhý příchod Ježíše“

Reakce: Čirá spekulace! S. Mihál tyto údaje vyčetl z archivu NASA, když srovnal izraelské svátky se zatměními Slunce a Měsíce, seřadil je do sedmiramenného svícnu a porovnal s údaji v knize Zjevení. Věřit NASA? To snad ne!!!

9. Satan je v současnosti v Nebi.

„Ježíš nepověděl, že nám jde připravit příbytky. O nich vyhlásil, že už v nebi dávno jsou. On řekl, že nám jde připravit místo (stejně jako např. pokojská jde připravit pokoj, prostře a ustele v něm pro budoucího uživatele – hosta, s tím rozdílem, že v případě PJK, host není hostem, nýbrž zůstane v pokoji na stálo). Je snad v nebi (Multivesmíru) málo místa? Určitě ne. Ale tato příprava našeho místa souvisí s něčím jiným. S ďáblovým vyhozením „z nebes“.“

Reakce: Podle Sergeje je satan pořád v Nebi. Podmínkou pro vytržení je podle něj satanovo vyhoštění z Nebe, které se má odehrát v budoucnosti. Jenže:

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Bible, překlad 21. století,Lukáš 10,18

„I řekl jim: Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe.“
Kralická,Lukáš 10,18

Doporučený článek k prostudování: Existuje Nebe? Co Bible říká o Nebi? Kde je Nebe?

10. Velké soužení srovnává s holocaustem.

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Pronásledování zanechaných za vlády antikrista bude srovnatelné s holocaustem během druhé světové války.“

Reakce: Velké soužení je o falešných prorocích, falešných učitelích, falešném křesťanském učení, falešných církvích… Falešní křesťanští učitelé chtějí vnutit křesťanům cizího boha. To se děje více než 2000 let.

11. Židé dostanou zpět svůj život i rodiny.

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Židé, kteří během dvou tisíciletí umírali v pogromech a holocaustu, v obrovských útrapách a ukrutném ponížení (jaké si nikdo z nás nedokáže byť jen představit), dostanou zpět svůj život i rodiny. Tehdy poznají svého Spasitele (Mesiáše). Pána Ježíše Krista jako svého krále na Davidově trůnu. Mnohé detaily o tom zmiňují Zacharjáš, Izajáš, Ezechiel, Daniel, Ámos a další židovští proroci.“

Reakce: Je čirá spekulace a nepravděpodobné, že všichni Židé, kteří během dvou tisíciletí umírali v pogromech a holocaustu, dostanou zpět svůj život i rodiny a budou v Nebi. Bez víry v Božího Syna toto není možné!

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan,5,12

„Kdožť má Syna Božího, máť život; kdož nemá Syna Božího, života nemá.“
Kralická,1. Jan,5,12

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,6

„Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.“
Kralická, Jan 14,6

12. Odvolává se na Reinharda Bonnkeho.

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Známý evangelista Reinhard Bonnke nedávno prohlásil: Bible nebyla napsána, aby nám oznámila, co se může stát, ale proto, abychom věděli, co se opravdu stane!“ (str. 13)

I v následujícím videu se Sergej odvolává na bratra Bonnkeho

Video: Sergej Miháľ – vytržení, apokalypsa, Reinhard Bonnke
Nahlásit nefunkční video

Reakce: Není dobré se odvolávat na Reinhard Bonnkeho, neboť jeho proroctví je falešné a učení nebiblické.

Doporučený článek k prostudování: Bude spasená celá Afrika?

Cena knihy
Kniha Vytržení stojí 390 Kč včetně poštovného 450 Kč (rok 2018), což považuji za dobrý business. To je prokazatelné evangelium prosperity. Podle mého názoru, by tato kniha měla být dostupná zdarma v PDF. To by působilo věrohodněji. Satan v tomto případě nepobral moc chytrosti. V knize je odhadem 70% nepravdy a 30% pravdy, čímž lze snadno odhalit blud. Díky Bohu tam není nejoblíbenější satanův mix 95% pravdy a 5% nepravdy.

Teorie o tajném „vytržení“ mi připadá jako návštěvy „pekla“. Křesťané vydávají knihy, v nichž popisují své zážitky z „pekla“ (Je možná návštěva Nebe a pekla?) a mají z toho nemalý zisk (Bill Wiese, Mary K. Baxter, B. W. Melvin, Daniel Ekechukwu, Kenneth Hagin…).

Druhý Ježíšův druhý příchod bude spojen s koncem světa
Ježíš na Olivové hoře učedníkům bez zdráhání odpovídá učedníkům na otázku: „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“. Ježíš učedníkům odpovídá, že znamení Jeho příchodu a konce světa budou stejná (nerozděluje to na dvě samostatné události). Z jeho odpovědi je též patrné, že evangelium budou kázat křesťané až do konce světa, konce času. Ježíš jasně říká, že Jeho druhého příchodu se účastní věřící i nevěřící, a tento příchod bude spojen s koncem světa (nezůstane kámen na kameni).

„Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“
Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,1-14

Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivové hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi Jeho odchodem do Nebe a Jeho druhým sestoupením pod nebeskou klenbu! Některé události nastanou dříve, jiné později, a některé budou po celou dobu posledního času (války, nepokoje, přírodní katastrofy, pronásledování křesťanů). Poslední čas, poslední doba, je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. 

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

Podobenství o koukolu a pšenici
Podobenství o koukolu a pšenici nám jasně sděluje, že „uchvácení“ („vytržení“) nastane při druhém (viditelném) příchodu Ježíše a bude souviset s koncem světa:

„Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘ Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.‘“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,24-30

Ježíš vysvětluje toto podobenství:

„Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: „Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli.“ Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,36-43

V Písmu nalezneme i další pasáž o „uchvácení“ v době Kristova druhého a viditelného příchodu (jedni budou spaseni a jiní zatraceni). Z verše „V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán“ rozhodně neplyne, že zanechaní zůstanou po Ježíšově příchodu živí!

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“ „Kde, Pane?“ zeptali se ho. „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,26-37 a 18,1

„A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky. A též podobně, jako se stalo ve dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli. Ale dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, pršel oheň s sirou s nebe, a zahladil všecky. Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví. V ten čas kdo by byl na střeše, a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se zase. Pomněte na Lotovu ženu. Nebo kdož by koli hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej. Pravímť vám: V tu noc budou dva na loži jednom; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna. Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. I odpověděvše, řekli jemu: Kde, Pane? On pak řekl jim: Kdežť  bude tělo, tamť se shromáždí i orlice. Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati. “
Kralická, Lukáš 17,26-37 a 18,1

Závěr
Musím konstatovat, že Sergejova teorie ještě víc chatrná, než jsem myslel. Vrchol je určování období prvního vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe. I když satan v tomto případě neodvedl moc dobrou práci (duchovní člověk snadno odhalí blud), kniha mate a rozděluje křesťany, což není dobré. Nepochybuji o tom, že bratr Sergej je upřímný, pokorný a laskavý křesťan, který horlivě hledá pravdu v Písmu. To ale není záruka toho, že všechno, co se nalézá v jeho knize, je pravdivé. Z knihy a jeho přednášek je patrné, že o svém výkladu je hodně přesvědčený. Kniha rozhodně není důkazem pro tajné (tiché) vytržení Církve. Je potřeba si přiznat, že v Písmu se nenachází ani jeden verš, který přímo hovoří o tajném „vytržení“ před velkým soužením. V Písmu je na mnoha místech pravý opak – Ježíšův druhý příchod bude viditelný, doslovný a bude přímo souviset s ukončením historie lidstva a času.

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,27

Je v pořádku, že Sergej upozorňuje na brzký Ježíšův příchod, ale… Primárním úkolem Církve je kázat evangelium! Sergej je křesťanský učitel, který o nebiblickém „vytržení“ káže/vyučuje. S velkou lítostí a pokorou musím konstatovat, že učení v podání Sergeje je bezduché a pro křesťany nebezpečné, neboť  může člověka dovést na scestí.

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 3,1

Na úplný závěr si vypůjčím Sergejova slova: „Bible je kniha, jejímž autorem je Bůh, a tím je řečeno vše“. Rozsuzujte každé křesťanské učení Písmem a Duchem Svatým! Amen.

Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,10-14

Může vás zajímat:
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Poučte se od fíkovníku (Matouš 24, 32). Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší
Ne všichni duchové jsou od Boha!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?