Vztah s Bohem

Žijeme ve světě plném zla v různých podobách. Satan ovládl tento svět pomocí lidí (bezbožných i falešných křesťanů), kteří mu oddaně slouží. Bůh je samozřejmě svrchovaně nad vším zlem. Miliardy lidí po celém světě podléhají satanovým nástrahám. Zejména bezbožní lidé se nechají pohltit a zaneprázdnit vším, co jim svět nabízí. Nedokáží si odepřít touhy těla. Skrze touhy těla satan manipuluje mnoha lidmi po celém světě. Lidi dneska doslova dychtí po pozemských věcech, které tady po nás zůstanou – peníze, majetek, mobilní telefon, hry…. Skrz satana jsou tito lidé pohlceni tužbami tohoto pomíjivého světa a ignorují věčnost Boha. Jedině Bůh ti může dát lásku a pokoj, toho se od satana nikdy nedočkáš! V Bibli stojí, že satan je od samého počátku lhář a vrah. A je to naprostá pravda! On už zabil strašně moc lidí. Nepodléhej mu, odprosť se od toho zlého. Křesťané už nepatří světu! Pořád hledej Boží lásku, vztah s Bohem. Měj osobní, důvěrný vztah s Bohem!

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,5-8

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korinstkým 6,19-20

Křesťanský vztah s Bohem
Vztah s Bohem pro věřícího člověka musí být láskyplný a silný. Boha musíš mít na prvním místě (i v době soužení – finanční problémy, nemoc…). Satanovým cílem je oddálit člověka od Boha natolik, že tento vztah s Bohem časem vychladne. Pokud tvůj vztah s Bohem začne vychladat, přestaneš Mu věřit a už tolik nebudeš vyhledávat Jeho společenství (křesťanská setkání, pročítání Bible, modlitby…). Když tvůj vztah s Bohem začne slábnout, v tu chvíli si to ani neuvědomuješ, mluvíš a jednáš (jen na oko) jako křesťan, ale v srdci už Boha nemáš na prvním místě. Jednou zjistíš, že nemáš potřebu číst Bibli ani chodit na shromáždění. Jednou se může stát, že se od Něho úplně odprostíš, zavrhneš Ho (ztratíš víru). Satan vyhrál. Nejeden křesťan takto odpadl. Takovéto odpadnutí nenastane zpravidla naráz, satan je natolik chytrý, že člověka pozvolně oddaluje od Boha. Člověk si to ani neuvědomí, Bůh, který byl před pár měsíci na prvním místě, je dneska tak daleko. Satan nám často namlouvá, že nemáme dost času na Boha, že jsou důležitější věci… Satan oddaluje křesťany od Boha skrze pozemské tužby a modly (klanění se sochám, koníčky, peníze, internet, sledování televize, móda, mobil, sex…). Modla může být i služba Bohu! V Bibli stojí, že nemáme být přátelé tohoto padlého světa, který jednou skončí. A je to naprostá pravda! Kdo totiž miluje tento svět a jeho touhy, žije pro satana, ne pro Boha.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století,Římanům 12,2

„Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, překlad 21. století,Jakub 4,1-4

Někdy k ochladnutí vztahu s Bohem přispívají křesťanské organizace, které významně manipuluje satan a jeho démoni (Démonické projevy v církvích). Někteří pastoři chtějí ovládat bratry a sestry v Kristu. Například tím, že jim nevhodně zasahují do soukromých životů. Římsko-katolická církev vyžaduje od členů vyznávání hříchů knězi. Hříchy se mají vyznávat Bohu v „pokojíku“. Navzájem si máme vyznávat hříchy za účelem uzdravení (Jakub 5,16). Ohledně vyznávání hříchů lidem, se vždycky nech vést Duchem Božím.

„Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 1,9

Bůh vidí nerad křesťany, kteří se Mu vzdalují. On je totiž žárlivě milující. Jak poznám, že můj vztah s Bohem slábne? Zeptej se sám sebe nebo Boha, zda máš v sobě tu prvotní lásku a horlivost sloužit Bohu. Pokud ne, tvoje láska k Němu vychladá. Usvědčit by tě měl Duch Boží.

Je nutné včas identifikoval slábnoucí vztah k Bohu! Pokud něco takového pocítíš, upni se k Bohu (modlitby v „pokojíku“, posty).

„Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.“
Bible, překlad 21.století, 2.Korintským 13,5

Jsem nevěřící, jak získám vztah s Bohem?
Musíš v Něho věřit, což je na Boží milosti.

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Bible, překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

Pokud po vztahu s Bohem toužíš, řekni Mu to! Zavři se do pokojíku, odhoď všechny zábrany a mluv s Ním. Upřímně s Ním hovoř, dychti po Jeho společenství, studuj Bibli, poznávej Boha, měj s Ním důvěrný vztah. Lidi si to neuvědomují, ale toto jsou hlavní důvody, proč tady jsme!

Může vás zajímat:
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Pravda o hypnóze v křesťanství
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích