Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?

Ve velké  náboženské probuzení, kdy lidé po celém světě budou hromadně činit pokání a pozemské církevní organizace po celém světě budou „praskat ve švech“, věří křesťané vyznávající Hnutí Víry a možná i další křesťané, kteří čtou křesťanskou literaturu od evangelistů spadající pod tento pseudokřesťanský směr.

Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda (CfaN)
O kompletním spasení Evropy a Afriky hovoří známý německý letniční evangelista Reinhard Bonnke a jeho nástupce Daniel Kolenda. Oba tito evangelisté spadají pod Hnutí Víry. Bonkeho hesla: „Evropa bude spasena!“, „Afrika bude spasena!“. O spasení afrického kontinentu Bonnkemu prý řekl Bůh, spasení Evropy prý viděl ve vidění. Nutno podotknout, že Afrika má více než 1,2 miliardy obyvatel, Evropa 741,4 milionů obyvatel. Budou jednou tyto kontinenty křesťanské? Zatím tomu nic nenapovídá. Afrika patří mezi největší zdroje migrační vlny. Jak v Africe, tak i v Evropě, vidíme pravé křesťanství na ústupu. Vidíme zde velkou démonizaci a bezbožnost, obrovský morální úpadek společnosti, humanismus, propagovanou homosexualitu, okultismus v rozmachu, islám, terorismus…

Zdroj: cfan.eu

Adventisté sedmého dne
Na základě Ellen Whitteové (viz. kniha Velký spor věků), ve velké náboženské probuzení na konci věků věří i Adventisté sedmého dne, kteří vytvářejí zákonictví (Sobota).

Jaké církve mají „praskat ve švech“?
A jaké církve mají „praskat ve švech“? Ty, které vyučují bludy? Ty, které vyučují, že o spasení není možné za žádných okolností přijít (Jednou spasený – navždy spasený?)? Ty, které oddalují vodní křest na neurčito? Ty, které vymáhají „desátky“? Ty, které do evangelia vsunují filozofii, humanismus? Ty, které spadají pod Hnutí Víry? Ty, které si zakládají na prosperitě v podobě financí a zázraků? – Ty, ve kterých má velké slovo satan a jeho démoni?

Velké náboženské probuzení?
Křesťané, kteří propagují velké náboženské probuzení, odkazují na tyto verše:

„Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu – jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 14,6-7

„Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť  tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“
Bible, překlad 21.století, Daniel 12,4

Vidíte ve výše uvedených verších, že na konci věků, masy bezbožných lidí uvěří v Boha Bible a budou činit pokání (že jim dá Bůh milost)? Já to tam nevidím. Tyto verše nejsou o tom, že na konci věků dojde k celosvětovému náboženskému probuzení. Tyto verše jsou o tom, že evangelium bude kázáno všem národům – i tam, kde dosud nebylo kázáno (malé ostrůvky atd.). Není to jen o evangelizačních akcích, ale i díky Internetu, satelitní televizi atd.

„Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,14

Písmo hovoří o pravém opaku
Písmo nás neučí, že na úplném konci věků miliony a miliony lidí po celém světě uvěří v Boha. S tím by souviselo to, že svět bude najednou křesťanský (perfektní). Písmo hovoří o pravém opaku! Písmo hovoří o velké démonizaci, bezbožnosti a totálním morálním úpadku společnosti. To vidíme již dnes – přijatelná až obdivovaná homosexualita (dokonce i mezi křesťany), lidé odmítají vstupovat do manželství, lidé jsou bezohlední, pyšní, agresivní, arogantní…

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteus 3,1-5

Písmo nás učí o tom, že v posledních časech bude mnoho antikristů. Antikrist je každý, kdo je proti pravému Kristu (nevěřící a pseudokřesťan). Písmo nehovoří o spáse většiny žijících lidí na úplném konci věků.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.“
Kralická, 1.Jan 2,18

Písmo nás učí o pronásledování Církve. Kým asi? Lidmi, kteří nebudou uznávat Boha Bible.

„Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,7-9

Písmo nás učí, že před Ježíšovým příchodem nastane velké odvrácení od Boha, ne mega náboženské probuzení.

„nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Bible, překlad 21.století, 2. Tesalonickým 2,3

Na konci věků bude obecná lhostejnost k důkazům blížícího se konce, ne že skoro všichni lidé na světě budou očekávat příchod Ježíše Krista.

„Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,37-39

Na konci věků bude velké modlářství.

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 9, 20-21 (šestá polnice)

Písmo hovoří o „velkém soužení“, ne o dokonalém křesťanském světě.

Doporučený článek k prostudování: Doba konce, velké soužení, znamení šelmy

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Překlad 21. století, Marek 13,19-22

Ježíš řekl, že na konci věků budou války a mnozí křesťané odpadnou od víry…

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,6-9

I další verš hovoří o odpadnutí od víry v pravého Ježíše Krista.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Bible, překlad 21.století, 1. Timoteus 4,1

Písmo nás obecně učí, že drtivá většina lidí kráčí po široké cestě, která vede do „pekla“.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 7,13-14

Písmo dokonce říká, že mnoho křesťanů nedojde ke spáse…

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Takto bych mohl předkládat a další a další verše, které popírají velké náboženské probuzení na konci věků.

Jde o satanův podvod
Satan nám pořád klade pasti. Satan nám křesťanům velmi často podsunuje “malou lež“ (polopravdy), ze které se později (nenápadně) stává “velká lež“. Jednou ze satanových lží je falešná (nebiblická) teorie o velkém náboženském probuzení na konci věků (dokonalém křesťanském světě). Satan tím odsunuje Ježíšův příchod do daleké budoucnosti – až uvidíte velké náboženské probuzení, Ježíšův příchod nastane brzy, do té doby k tomu nemůže dojít (žijte v bezpečí – na pokání je čas, shromažďuj si majetek, vydělávej z prodeje knih…). Evidentní satanův podvod na křesťany.

Poslední časy?
Nutno podotknout, že poslední časy (poslední doba) je tady už od Ježíšova prvního příchodu. Už Jan za života říkal, že je tady poslední doba, viz. 1. Jan 2,18.

I další verše říkají, že poslední doba je tady od Ježíše:

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21.století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21.století, 1. Petr 1,19-20

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 2,1-4 a 12-17

Závěr
Náboženská probuzení samozřejmě nelze vyloučit (vše je na Bohu), jednalo by se ale o lokální záležitosti (ne že budou spaseni všichni lidé z Evropy, Afriky…). Nepřestávejme kázat evangelium (je to naše povinnost), modleme se za náboženská probuzení, ale neočekávejme nějaké celosvětové náboženské probuzení, neboť v Písmu se nic takového nenachází. Pokud vyučujeme o celosvětovém náboženském probuzení, vyučujeme falešné evangelium. Určitě se modleme za bezbožné lidi, ať jim Pán dá milost poznání pravdy. Modleme se za církve a konkrétní křesťany, kteří vyučují falešné evangelium. Amen.

Může vás zajímat:
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?