Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení

Kdy a za jakých okolností dojde tajnému vytržení církve? Dojde vůbec k vytržení církve? Učí Bible o tajném vytržení? Co je velké soužení? Co je uchvácení?

Některé církevní organizace učí, že k tajnému „vytržení církve“ dojde před dobou „velkého soužení“, jiné zase, že k tomu dojde během doby soužení, a jiné zase, že k tomu dojde až na konci „velkého soužení“. Pojďme se dopátrat pravdy v Bibli.

Co je „vytržení církve“?
Je to teorie o druhém (tajném) příchod Ježíše Krista. Ježíš si při tomto tajném příchodu má vzít k sobě věrné křesťany a ostatní lidi zanechá na Zemi. K tomuto nutno podotknout, že se jedná o nebiblické učení.

Velké soužení
Jak si představovat „velké soužení“? Písmo nás učí, že to bude soužení, jaké od stvoření světa nebylo a jaké už nikdy nebude (odlišné od předchozích). Osobně jsem přesvědčen o tom, že „velké soužení“ zažíváme právě nyní (psychologický a ekonomický teror).

Velkého soužení se účastní i Kristova církev
Následující verš jasně prokazuje, že „velkého soužení“ se účastní i Kristova církev, neboť  kvůli „vyvoleným“ budou dny soužení zkráceny:

„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj). Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24:15,21,22

„Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj,). Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od počátku světa až dosavad, aniž kdy potom bude. A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti.
Kralická, Matouš 24:15,21,22

Uchvácení církve nastane při druhém příchodu Ježíše Krista
Písmo nás neučí o „vytržení“, nýbrž o „uchvácení“, které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista (druhý příchod Ježíše Krista bude viditelný a celosvětový). Pojďme se podívat do Písma:

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

„Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujtež jedni druhých těmito slovy.“
Kralická, 1. Tesalonickým 4,15-18

I další pasáž z Písma hovoří o „uchvácení“ v době Kristova druhého příchodu (jedni budou spaseni a jiní zatraceni):

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“ „Kde, Pane?“ zeptali se ho. „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,26-37 a 18,1

„A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky. A též podobně, jako se stalo ve dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli. Ale dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, pršel oheň s sirou s nebe, a zahladil všecky. Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví. V ten čas kdo by byl na střeše, a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se zase. Pomněte na Lotovu ženu. Nebo kdož by koli hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej. Pravímť vám: V tu noc budou dva na loži jednom; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna. Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. I odpověděvše, řekli jemu: Kde, Pane? On pak řekl jim: Kdežť bude tělo, tamť se shromáždí i orlice. Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati. “
Kralická, Lukáš 17,26-37 a 18,1

Podobenství o koukolu a pšenici též prokazuje, že „uchvácení“ nastane při druhém příchodu Ježíše:

„Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘ Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.‘“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,24-30

Ježíš vysvětluje toto podobenství:

„Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: „Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli.“ Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,36-43

Sedmá polnice
zatroubí poslední (sedmá) polnice, nastane druhý příchod Ježíše Krista, vzkříšení věrných a „uchvácení“ označených křesťanů, tito křesťané dostanou mocná duchovní těla…

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 15,42-44

„Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné; Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné; Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.“
Kralická, 1.Korintským 15,42-44

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 15,51-52

„Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme.
Kralická, 1.Korintským 15,51-52

Sergej Miháľ a „vytržení“
Sergej Miháľ je křesťan ze Slovenska, který v roce 2017 vydal knihu s názvem Vytržení. V této knize se dozvíte, že k tajnému „vytržení“ dojde před dobou „velkého soužení“. Ač má bratr Sergej tuto teorii, rozhodně se nepovyšuje nad nikým, kdo má jiný biblický výklad. Bratr Sergej jezdí po České a Slovenské republice a VYUČUJE svůj výklad o tajném „vytržení“, době soužení, znameních na nebi, Antikristu, druhém příchodu Ježíše Krista a dalších věcech doby konce.

Video: Sergej Miháľ
Nahlásit nefunkční video

Závěr
„Vytržení“ (druhý a tajný příchod Ježíše Krista a „vytržení“ věrných křesťanů) nemá biblický základ. Biblické je „uchvácení“, které nastane během druhého (pro všechny lidi viditelného) příchodu Ježíše Krista.

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, překlad 21. století,Matouš 24,27

Všechno si ověřujte a Božího Ducha neuhašujte! Pravdu NEHLEDEJTE v křesťanské literatuře, ve videích na YouTube apod., ale u Boha (v Bibli).

Neupínejte se na „vytržení“, „uchvácení“, „peklo“ apod. Upínejte se na Boha. Až do příchodu Pána Ježíše ochotně plňte Jeho příkazy (kažte evangelium, křtěte…), bděte, posvěcujte se, modlete se, veďte dlouhé rozhovory s Bohem, odhalujte pasti satana (Hnutí Víry, jóga, vegetariánství, kundalini, tzv. desátky…), vymítejte démony, dychtěte po příchodu Ježíše (vysvobození z tohoto padlého světa)…

„„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Petr 3,9-12

„O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,1-10

Sdílejte: