Kdo jsme

Kdo je v Kristu, je součástí Kristovy církve. Takový člověk je součástí těla Pána Ježíše Krista. Kristova církev není žádná lidská organizace, která má jméno a svou budovu. Pravá Kristova církev je neuchopitelná. Do této Církve patří křesťané, kteří docházejí do různých církevních organizací, kteří se scházejí doma nebo na jiných místech. Jsme křesťané od Mělníka, kteří jsou součástí této Církve. Nejsme registrovaná náboženská organizace, která byla založena podle světských pravidel (a těmito pravidly se musí řídit). Nemáme název, nejsme nikde registrovaní ani nenabízíme formální členství. Nejsme právnická osoba Křesťanské společenství Juda z. s. Nejsme součástí Poslední reformace (Torben Søndergaard) ani jejich následovníci, obdivovatelé. Nenabízíme velká shromáždění, protože naše společenství není velké. Držíme se výhradně Božího Slova (Bible). Naší vedoucí autoritou je Ježíš Kristus, který je nejvyšší autorita nad vším stvořeným. Naše kázání v textové podobě naleznete zde. Kazatelem a autorem článků, které se nalézají na této stránce je L. Černý, který nikdy neprošel žádným učením pozemské církve ani nebyl člen žádné této církve. Texty na těchto stránkách jsou určeny k rozsuzování všem, kteří milují Boha a chtějí poznat pravdu. Rozhodně nechceme nikoho přesvědčovat, to není náš úmysl (ani k tomu nemáme autoritu). Je to Duch Svatý, kdo uvádí člověka do pravdy.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,11

bible kniha preziti

Proč nejsme nikde registrovaní?
Nejsme právnická osoba speciálního typu (státem uznaná církev). Nejsme ani zapsaní v Obchodním rejstříku jako spolek (z.s.)? Toto není biblický model zakládání církví! Já nikde v Bibli nečtu, že by nějaký vládce (svévolník) oficiálně, na žádost křesťanů, založil křesťanský sbor a umožnil mu na základě zákona (světských pravidel) fungovat. V Bibli nečtu, že by nějaký vládce financoval církevní sbor (plat kazatele atd.). Přes financování státem uznaných církví, svět (satan) kontroluje a do určité míry ovládá dnešní formální církve! Příkladem je Římsko-katolická církev, která se ve velkém rozsahu spojuje se světem, s politickými vládci, chce ovlivňovat zákony atd.

I když nejsme nikde registrovaní, máme místo, kde se pravidelně scházíme (místní sbor).

Církev není potřeba zakládat, protože už je založena – založil ji přibližně před 2000 lety Ježíš Kristus.

Co děláme
1. Na příkaz Pána Ježíše kážeme evangelium všem lidem – bez ohledu na národnost, věk, stupeň vzdělání, rodinný stav, postižení… Při evangelizacích zdarma rozdáváme Bible a další materiály.

„My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 2,17

Plně si uvědomujeme, že kázat evangelium není naše volba, ale povinnost.

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

„Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,4

„Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,10

2. Křtíme podle Bible (ponoření celého těla do vody, formulace „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“). Za křest (ani nic dalšího) neúčtujeme žádné poplatky. Odmítáme nebiblické křty dětí a dospělých, které vykonávají některé církve a konkrétní křesťané. Ke každému vodnímu křtu zdarma dáváme Bibli (Starý a Nový zákon) a další materiály. Všechno je zcela zdarma! O biblickém křtu více v našem článku Biblický křest. Naše křty zde. Pokud máš zájem o křest napiš nám.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-18

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Bible, ČSP, Matouš 28,19-20

3. Vymítáme démony podle Bible. Neděláme žádné nebiblické rituály („svěcená“ voda, svazování démonů atd.). Nevymítáme démony ve vodě.

„Jděte a ohlašujte: Nebeské království je blízko! Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,7-10

4. Nechceme se líbit lidem, ale Bohu.

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! “
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

5. Pochopitelně se také pořád modlíme k Bohu. Mimo jiné za:
a) Tento znesvěcený a zkažený svět.
b) Církevní organizace, které odmítají křtít (oddalují křest na neurčito atd.) obrácené a poučené lidi, požadují (vymáhají) placení „desátků“, atd.
c) Brzký druhý příchod Pána Ježíše, který ukončí historii lidstva. Těšíme se Domů!
d) Stát Izrael, aby Bůh obracel jeho lid. Aby Bůh dal Židům (po celém světě), kteří odmítají Ježíše Krista, milost poznání pravdy.
e) Ostatní lidi, viz. přímluvná modlitba.
f) Okultní organizace a konkrétní lidi, kteří vykonávají okultismus.
g) Římsko-katolickou církev a další falešné církevní organizace.

Co odmítáme
1. Náboženské úkony.
2. Kalvinismus.
3. Dogmata, nebiblické rituály, tradice, překrucování Písma…
4. Nebiblické vymítání démonů ve všech podobách (svazování démonů atd.).
5. Povinné placení tzv. „desátků“ (vymáhání „desátků“).
6. New Age a Nový světový řád (psychologický a ekonomický teror od antikristů).
7. Učení Hnutí víry (K. Hagin), evangelium prosperity.
8. Nebiblické vyučování o prvním vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe (tajné „vytržení“ věrných). Věříme v doslovný (viditelný a slyšitelný) návrat Ježíše, který ukončí historii lidstva. Tehdy nastane likvidace stvoření („Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem“) včetně zanechaných („Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“). Veříme v první vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe („budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu“).
9. Nebiblické vyučování (zákonictví) o Sobotě (Význam Soboty).
10. Nebiblické rituály – „ohnivé tunely“, srážení lidí nebiblickým příkazem „oheň (Andres Bisonni, Benny Hinn…) a další.
11. Odmítáme homosexualitu včetně homosexuality v církvích.
12. Nebiblické učení Římsko-katolické církve (Vatikán, papežský systém) a dalších náboženských organizací, sborů, hnutí a směrů, které se neřídí Božím Slovem a překrucují ho: Církev adventistů sedmého dne, Svědkové Jehovovi, Branhamisté, Svobodná lidová misie (Ewald Frank), Hnutí Grálu, současný Judaismus (židovské náboženství založené na Talmudu, Kabale), Kabala (židovské čarodějnictví), Scientologie, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni), Církev sjednocení, Islám, Gnosticismus, Sikhismus, Hnutí Haré Kršna, Východní náboženství (Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Džinismus, Konfucianismus, Théraváda, Mahájána, Zen/Čchan, Vadžrajána…), Vesmírní lidé (Andělé Světla), Bahai (bahájanská víra), Jóga, Reiki, Transcendentální meditace, Léčivé mandaly, Eklektické novopohanství, Neodruidismus, Wicca, Ra-Sheeba, Šamanismus…

Tolik v krátkosti. Pokoj všem. Pán ať  je nad vámi, aby vám žehnal.

Amen.