Kdo jsme

Každý, kdo je v Kristu, je součástí Kristovy církve. Je součástí těla Pána Ježíše Krista. Kristova církev není žádná lidská organizace, která má jméno a svou budovu. Jsme křesťané od Mělníka, kteří jsou součástí této Církve. Nejsme registrovaná náboženská organizace, která byla založena podle světských pravidel (a těmito pravidly se musí řídit). Nemáme název, nejsme nikde registrovaní ani nenabízíme formální členství. Nejsme právnická osoba Křesťanské společenství Juda z. s., Mělník. Nejsme součástí Poslední reformace (Torben Søndergaard) ani jejich následovníci, obdivovatelé. Nenabízíme velká shromáždění, protože naše společenství není velké. Držíme se výhradně Božího Slova (Bible). Naší vedoucí autoritou je Ježíš Kristus, který je nejvyšší autorita nad vším stvořeným. Naše kázání v textové podobě naleznete zde. Kazatelem a autorem článků, které se nalézají na této stránce, je Luboš Černý, který nikdy nebyl členem žádné pozemské církevní organizace. Texty na těchto stránkách jsou určeny k rozsuzování všem, kteří milují Boha a chtějí poznat pravdu.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,11

bible kniha preziti

Proč nejsme nikde registrovaní?
Proč nejsme zapsaní v Obchodním rejstříku jako spolek (z.s.)? Stejně jako není problém založit firmu, nebyl by vůbec žádný problém nechat zapsat naše společenství do Obchodního rejstříku. Učinit tento krok po nás Bůh nechce. I když nejsme nikde registrovaní, máme místo, kde se pravidelně scházíme (místní sbor).

Církev není potřeba zakládat, protože už je založena – založil ji přibližně před 2000 lety Ježíš Kristus.

Co děláme
1. Na příkaz Pána Ježíše kážeme evangelium všem lidem – bez ohledu na národnost, věk, stupeň vzdělání, rodinný stav, postižení… Při evangelizaci zdarma rozdáváme Bible a další materiály.

“My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.”
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 2,17

Plně si uvědomujeme, že kázat evangelium není naše volba, ale povinnost.

“Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!”
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

“Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.”
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,4

“Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.”
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,10

2. Křtíme podle Bible. Za křest (ani nic dalšího) neúčtujeme žádné poplatky. Odmítáme nebiblické křty dětí a dospělých, které vykonávají některé církve a konkrétní křesťané. Ke každému vodnímu křtu zdarma dáváme Bibli (Starý a Nový zákon) a další materiály. O biblickém křtu více v našem článku Biblický křest. Naše křty zde. Pokud máš zájem o křest, napiš nám.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-18

“Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.”
Bible, ČSP, Matouš 28,19-20

3. Vymítáme démony podle Bible. Neděláme žádné nebiblické rituály (“svěcená” voda, svazování démonů atd.).

“Jděte a ohlašujte: Nebeské království je blízko! Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,7-10

4. Nechceme se líbit lidem, ale Bohu.

“Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.”
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

“Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.”
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

“Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! ”
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

5. Pochopitelně se také pořád modlíme k Bohu. Mimo jiné za:
a) Tento znesvěcený a zkažený svět, kterému dočasně vládne satan (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním).
b) Církevní organizace, které odmítají křtít (oddalují křest na neurčito atd.) obrácené a poučené lidi, požadují (vymáhají) placení “desátků”, atd.
c) Brzký příchod Pána Ježíše, který ukončí historii lidstva. Těšíme se Domů!
d) Za Stát Izrael, aby Bůh obracel jeho lid. Aby Bůh dal židům (po celém světě), kteří odmítají Ježíše Krista, milost poznání pravdy.
e) Ostatní lidi, viz. přímluvná modlitba.
f) Okultní organizace a konkrétní lidi, kteří vykonávají okultismus.
g) Římsko-katolickou církev a další náboženské organizace, které vyučují falešné náboženství.

Co odmítáme
1. Náboženství.
2. Dogmata, nebiblické rituály, tradice, překrucování Písma…
3. Nebiblické vymítání démonů.
4. Povinné placení tzv. desátků (vymáhání “desátků”).
5. New Age a Nový světový řád (psychologický a ekonomický teror antikristů).
6. Učení Hnutí víry (Hagin), evangelium prosperity.
7. Nebiblické vyučování o vzkříšení a uchvácení do Nebe (tajné “vytržení” křesťanů).
8. Nebiblické vyučování o Sobotě (Význam Soboty).
9. Nebiblické rituály – “ohnivé tunely”, srážení lidí nebiblickým příkazem “oheň (Andres Bisonni, Benny Hinn…), atd.
10. Nebiblické učení Římsko-katolické církve (Vatikán, papežský systém) a dalších náboženských organizací, sborů, hnutí a směrů, které se neřídí Božím Slovem a překrucují ho: Církev adventistů sedmého dne, Svědkové Jehovovi, Svobodná lidová misie (Ewald Frank), Hnutí Grálu, Judaismus (falešné židovské náboženství), Scientologie, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni), Scientologická církev, Římský katolicismus, Církev sjednocení, Islám, Sikhismus, Hnutí Haré Kršna, Východní náboženství (Budhismus, Hinduismus, Taoismus, Džinismus, Konfucianismus, Théraváda, Mahájána, Zen/Čchan, Vadžrajána…), Vesmírní lidé (Andělé Světla), Bahai (bahájanská víra), Jóga, Kabbalah, Reiki, Transcendentální meditace, Léčivé mandaly, Eklektické novopohanství, Neodruidismus, Wicca, Ra-Sheeba, šamanismus, Kabala (židovský okultismus)… A tak dále.

Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal