Mark Hemans

Mark Hemans
Mark Hemans je australský pseudokřesťanský kazatel, který používá podobné šarlatánské praktiky, jako další „léčitelé“ spadající pod pseudokřesťanský směr Hnutí Víry. Mark používá hypnózu a magii, aby si udržel a získal nové následovníky. Jeho „uzdravování“ lidí „na dálku“ vírou, to je čarování. Další závadnost je snaha „uvolňovat“ a „foukat“ na lidi Ducha Svatého (dále jen Duch), aby Jím byl někdo uzdraven z nemoci, osvobozen od démonů… Jde o snahu svévolně nakládat Duchem (manipulace s Bohem). Co Mark označuje za vymítání démonů, to je pouze divadlo démonů (démoni se vysmívají lidem).

Doporučený článek k prostudování: Má křesťan „foukat“ na lidi Ducha Svatého?

Mark Hemans

Mark Hemans má v České republice následovníka, který se jmenuje Lukáš Mixánek (spolek Dobrá zpráva pro ČR, služba Doteky nebe). Tento člověk vykonává totožné rituály, jako jeho „duchovní otec“.

Závěr
Mark Hemans je falešný prorok propagující svá lživá znamení a zázraky. Nenechte se klamat! Nenechte se uvádět do náboženských transů, které způsobují démoni.

Modleme za Marka, aby činil pokání –  aby se odvrátil od falešného učení a zlých skutků. Amen.

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,22

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,12

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Pozor na evangelium prosperity!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?