Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

Modrá hvězda ve zdravotnictví
Šestiramenný kříž (modrá hvězda) s hadem, který se používá ve zdravotnictví, je symbol, který vznikl v Americe v 70. let minulého století. Následně se stal mezinárodním symbolem používaným ve zdravotnictví. Běžně jím jsou označena vozidla záchranných služeb, oděvy záchranářů atd. Jaká je pravda o modré hvězdě ve zdravotnictví?

Co ve skutečnosti symbolizuje modrou hvězdu ve zdravotnictví?
Satanovo působení je vidět na každém kroku – 666, pentagram, hexagram, „paroháč“, „vševidoucí oko“, symbol “victory” atd. Satanovu symboliku lze spatřit v hudebním a filmovém průmyslu, v logách státních i nestátních organizací, ve státních symbolech, v křesťanských knihách, v kostelích… Satan používá tyto symboly jako znamení své moci – tady vládnu já. Symbolikou často lidi mate a nechává se uctívat. S modrou hvězdou ve zdravotnictví je to stejné jako se symbolem míru (peace), „vševidoucím okem“ atd. Symboly zla jsou vydávány za symboly dobra. Modrá hvězda ve zdravotnictví ve skutečnosti symbolizuje šesticípou hvězdu – hexagram (✡). Hexagram je velmi silným symbolem okultismu a satanismu, který symbolizuje číslo 666. Podrobnosti o hexagramu (info, fotografie) naleznete ve článku Jaký je skutečný význam hexagramu?

Satan drze označil lékařský systém symbolem satanismu. Satan křesťanům i bezbožným lidem namluvil, že hexagram je spojen s biblickým králem Davidem (Davidova hvězda), což je podvod. Hexagram je dodnes velmi rozšířen v okultismu, hinduismu, židovské kabale, satanismu atd. Satanisté ho s oblibou používají při svých rituálech.

Satanova církev logo (zdroj: www.luciferschurch.wordpress.com)

Hexagram je také úzce spojen se Svobodným zednářstvím. Od roku 1938 do konce 2. světové války museli hexagram s nápisem „Jude“ nosit všichni Židé starší 6 let (jako potupné znamení). Nejen z lidského, ale i křesťanského hlediska je nepochopitelné, proč od roku 1948 má Stát Izrael ve středu vlajky satanský symbol, který symbolizuje číslo 666.

Modrá hvězda – Aeskulapova hůl
Uprostřed modré hvězdy/hexagramu vidíme hůl obtočenou hadem (had = satan). Jedná se o Aeskulapovu hůl. Tento okultní symbol pochází ze starořecké mytologie. Řecká mytologie je z mýtů a legend starých Řeků, pojednávajících o bozích a hrdinech, povaze světa či vzniku a významu řeckého kultu a rituálů, které jsou součástí náboženství starověkého Řecka. Pojmenování pochází od Asklépia, což byl podle této mytologie bůh lékařství (démon), který léčil všechny nemoci, dokonce prý dokázal oživovat mrtvé. Lidé přicházeli pro uzdravení do chrámů zasvěcených Asklépiovi, kde se i obětovávalo. Aeskulapova hůl je dodnes brána za symbol očistné a samoléčivé síly v člověku.  Není pochyb o tom, že za tímto symbolem stojí satan a jeho démoni.

Aeskulapova hůl

Aeskulapovu hůl lze spatřit v mnoha logách zdravotnických organizací, např. v logu European Union of Medical Specialists (UEMS), což je Sdružení evropských lékařských specialistů.

UEMS

Magen David Adom
Magen David Adom (překlad: červená Davidova hvězda) je izraelská národní zdravotnická záchranná služba, která kromě záchranné služby zajišťuje také národní transfúzní službu a školení záchranářů, lékařů, zdravotnických záchranářů a laiků. Magen David Adom používá jako symbol neskrývaný červený hexagram.

Magen David Adom
Vozidlo Magen David Adom

Hippokratova přísaha
Hippokratovu přísahu skládají lékaři po celém světě. Tato přísaha obsahuje základní etické principy jejich povolání. Tato přísaha je tradičně připisována Hippokratovi (lékař starověku a „otec medicíny“), ale její postoje mohly mít kořeny i v učení Pythagorejců. Pythagoreismus je filosofická esoterní škola a významná tradice západního myšlení, kterou založil filosof a astronom Pythagoras. Hippokratova přísaha je dodnes v různých formách. Její dnešní text se liší od původního v rámci jednotlivých zemí. V řadě moderních verzí bylo např. vypuštěno odvolávání se na bohy (démony). Původní Hippokratova přísaha začínala vzýváním pohanských božstev (démonů): „Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat…“ Ač se již dnes v Hippokratově přísaze neodvolává na démony, někteří lékaři podléhají učení démonů tím, že  mají na prvním místě peníze, ne pacienta (neúměrně bohatnou na nemocných lidech).

Překvapení pro křesťany?
Žádného křesťana by rozhodně nemělo překvapit, že je lékařský systém označen satanovým symbolem…

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 5,19

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 4,3-4

Máme odmítat zdravotnický systém? Rozhodně ne!
Lékaři po celém světě dnes a denně zachraňují lidské životy. Dnešní medicína a zdravotnická péče je na vysoké úrovni. To může být negativní v tom smyslu, že to vede k nehledání Boha. Ač do zdravotnictví silně zasahuje satan, Bůh je svrchovaně nad ním. Bůh si může k vyléčení  nemocí použít i zdravotnický systém (lékaře, lékařské zákroky, léky). Pokud tě postihne nemoc v prvé řadě se upni k Bohu. Na místě jsou modlitby a posty. Na místě je také návštěva lékaře.

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať  zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 5,13-15

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,17-18

V čem je problém?
1. V ČR (a pravděpodobně i v zahraničí) jsou zdravotníci zatíženi nepřiměřenou administrativou, která mj. vede k tomu, že se nemají čas starat o pacienty.
2. Vidím tam také předražené lékařské úkony a léky. Stačí si vyžádat od vaší zdravotní pojišťovny údaje o uhrazené zdravotní péči za poslední rok. Například u některých zubařů vidíme příliš drahé výkony. Pacient často nedostane přehlednou účtenku, na které by byla vidět kalkulace ceny.
3. Některé světové zdravotní pojišťovny financují změny pohlaví u dětí, homepatickou „léčbu“ atd. Na druhou stranu, zdravotní pojišťovny odmítají proplácet některé lékařské zákroky a léky, které mohou pacientům zachránit životy.
4. Některé léčebné metody jsou zakazovány, přestože jsou levné, bezpečné, bez vedlejších účinků a velmi efektivní. Jde například o podvazování nádorů. V minulosti podvazování nádorů lékaři v ČR začali úspěšně používat, ministerstvo zdravotnictví ji však zakázalo praktikovat. Je to o tom, že léčení chemoterapií je pro nemocnice finančně zajímavější. Je to hrozné, ale rakovina (lidské utrpení) je pro lékařský systém dobrý byznys.
5. V zahraničí (USA atd.) byla přes soudem nejedna farmaceutická společnost usvědčena z podplácení a padělání dat o bezpečnosti léků. Dokonce docházelo k nátlaku a zastrašování vědeckých pracovníků – pokud nebudou mlčet o skutečných výsledcích testů různých léků, něco by se jim mohlo stát. Farmaceutický průmysl je velký kšeft, kde jde v prvé řadě o vydělávání peněz, ne o pacienty. Je otázka, zda jsou všechny vedlejší účinky dnešních léků nutné. Je také otázka, jaký dopad mají dnešní léky (tím nemyslím jen léky na předpis, ale i bez předpisu) na naší mysl. Je otázka, zda nejsou lidem aplikovány démoni, jako je to v případě homeopatik. Jako křesťané musíme být velmi obezřetní a chodit v Duchu, protože satanismus je zapleten do mnoha dnešních lékařských praktik. Nemůžeš důvěřovat tvrzením farmaceutického průmyslu, protože jim jde v prvé řadě o vydělávání peněz. Satan dává farmaceutickému průmyslu hodně peněz, něco ale za to chce – nenápadně vsunout do moderní farmacie čarodějnictví, magii a další praktiky, které Bible zakazuje. Satan chce takto a plošně lidem zatemnit mysl, otupit svědomí, manipulovat je. Pokud nemá křesťan jasnou mysl, často uhašuje Ducha Svatého. Vemte si, kolik léků má vedlejší účinky: únavu, ospalost, bušení srdce, krátkodobou ztrátu paměti… Například po aplikaci zdánlivě neškodného nosního spreje Olynth se mohou vyskytnout tyto vedlejší účinky: bolesti hlavy, nespavost, únava, bušení srdce, zrychlený tep…
6. Nelze nezmínit zabíjení nenarozených dětí. Umělé přerušení těhotenství (interrupce, potrat) je „legální“ vražda vykonaná z rukou lékaře. Každý člověk je Boží stvoření. Pokud někdo zavraždí Boží stvoření, má velký problém s Bohem!

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.“
Bible, překlad 21.století, Žalm 139,13

„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě.“
Bible, překlad 21.století, Jeremiáš 1,5

7. A nelze také nezmínit eutanazii, asistovanou sebevraždu. Eutanazie je legální v Nizozemí, Lucembursku. Od roku 2014 byla v Belgii legalizována dětská eutanazie bez ohledu na věk. Ve Švýcarsku a Německu je legální asistovaná sebevražda. V ČR a dalších zemích je sice eutanazie, asistovaná sebevražda nelegální, ale… Lékaři sice neodpojí pacienta od přístroje (to by byla vražda), který člověka udržuje při životě, ale ukončí léčbu (např. vysadí antibiotika, která brání infekci). Toto se může dít svévolně (lékař si hraje na Boha), nebo po poradě s příbuznými. Netvrdím, že se toto děje v každém zdravotnickém zařízení. Eutanazie je z hlediska křesťanství nepřijatelná, stejně jako asistovaná sebevražda.

Závěr
Satan se snaží, mj. symbolem modré hvězdy/hexagramu s Aeskulapovou holí, znevážit nelehkou práci lékařů a zdravotních sester. Nepochybuji o tom, že ve zdravotnictví je mnoho poctivých a obětavých zdravotnických pracovníků, kteří dělají svou práci dobře a s maximálním nasazením. Oklamaní zdravotníci (a vlastně celá široká veřejnost), považují modrou hvězdu s Aeskulapovou holí za dobro – „hvězdu života“. S „hvězdou života“ je to podobné jako se satanským pentagramem. Satan lidem namluvil, že je to symbol dobra, který je spojen léčením atd.

Pentagram – údajných 5 elementů alternativní medicíny

Pokud okultní symbol považuje za dobro nevěřící, dá se to chápat, pokud ho ale považuje za dobro křesťan, tak je to těžko pochopitelné. Křesťan by se neměl upínat na satana a jeho aktivity, ale měl by mít o nich přehled (aby nepadl do léčky). Jako křesťané máme chtít vidět pravdu. Rozhodně se nenech vystrašit satanem! Satan a démoni se musí před každým křesťanem třást, chvět! Protože křesťané mají Boha Ježíše Krista – nejvyšší autoritu nad vším stvořeným (to satan a démoni jsou). Pokud budeš chodit v Duchu, budeš vidět satanův podvod, který je doslova na každém kroku. Pokud budeš chodit v Duchu, budeš přesně vědět, která léčba a lék je pro tebe (od Boha). Amen.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,25

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Peace symbol je falešný symbol míru
Co je okultismus?
Mýty a fakta o vegetariánství