Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Víte o tom, že zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ? To často souvisí s falešnými křesťanskými proroky, kteří prorokují lži, vyučují křesťany bludy, pořádají uzdravující shromáždění atd.

Boží slovo nám říká:

1. Mezi křesťany je mnoho falešných proroků (Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?“) a mnoho svedených křesťanů, kteří věří bludům („povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé). Kdo je Boží prorok? Je to křesťan, který je Bohem povolaný služebník, který jedná v souladu se svrchovanou Boží vůlí a autoritou. Boží prorok oznamuje křesťanům Boží věci  (události, výklady Božího slova atd.) podle Boží vůle.

„Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 18,18

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 1, 20-21

„Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,3

Falešný prorok prorokuje falešně. Často křesťanům sděluje něco, co je v rozporu s Písmem. Falešný prorok nutně nemusí být vedoucí církevní organizace. Může to být jakýkoliv člověk, který se vydává za křesťana, chová jako křesťan, ale ve skutečnosti křesťan není. Falešný prorok je člověk, který přichází k lidem v Kristově jménu, ale Kristu nepatří.

Boží slovo nás na mnoha místech upozorňuje na falešné křesťanské proroky:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2,1

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,22

„Ti proroci mým jménem prorokují lži,“ řekl mi na to Hospodin. „Já jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody.
Nuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem!“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 14,14-15

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

„Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 6,26

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,20-23

V minulosti poměrně dost křesťanů prorokovalo, že do ČR a mnoha dalších zemí přijde obrovské probuzení (Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?), kdy lidé budou hromadně činit pokání a církve budou praskat ve švech. Je to už desítky let a nic takového se nenastalo. Jedním z těchto proroků byl i německý evangelista Reinhard Bonke (1940-2019), který prorokoval, že se tato exploze křesťanství, kdy lidé budou doslova dychtit po Ježíši, se z ČR dostane do Evropy. Bonnke byl známý křesťanský prorok, který v 70. letech minulého století mj. prorokoval, že bude spasena Afrika. Během následujících let Bonnke podvodně prohlásil: „Teď už neříkám Afrika bude spasena, říkám Afrika je spasena“. Co dneska vidíme v Africe? Vzestup islámu, voodoo a další druhy okultismu, migranti z Afriky atd.

„Jeho hořící touha vidět celé národy přicházet ke spasení povstávala ze série vidění, v nichž spatřil celý africký kontinent obmývaný v Ježíšově krvi a uslyšel, jak mu Duch Svatý znovu a znovu opakuje slova „Afrika bude spasena!“
Zdroj: cfan.eu

Z výše uvedeného je patrné, že opovážlivost některých křesťanských proroků je neuvěřitelná (žádná bázeň před Bohem). Nutno podotknout, že falešné prorokování je hřích! Jedná se o podvod, braní Boží jména nadarmo, falešné svědectví o Bohu, zaměňování ducha klamu za Ducha Božího, svádějí křesťanů k bludu, často jde i o falšování Božího slova. Vždycky zpozorním, když nějaký křesťan často tvrdí: „To mi řekl Bůh!“. Byl to opravdu Bůh? Nebylo to tvá představa, vize? Zkoumejte, rozsuzujte! Zbytečně nehřešte!

2. Ne každý zázrak (nadpřirozené uzdravení z fyzické nemoci atd.), který byl rituálně veden ve jménu Krista, vytváří biblický Kristus („Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“). Kdo tedy tyto zázraky vytváří? Falešný Kristus (falešný bůh) – ďábel a jeho démoni. Ježíš falešné křesťany, kteří vykonávají zázraky, nikdy neznal („Nikdy jsem vás neznal“), nikdy nebyl jejich Pánem, proto to nebyla Boží moc, co zhmotňovalo ty zázraky! Boží slovo dále říká, že tito falešní křesťané, ve jménu falešného krista, dělají mnoho (!) falešných zázraků („Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“) – fakticky se to ve velkém rozsahu děje.

3. Falešní křesťané, které Ježíš nikdy neznal, vymítají démony („Nevymítali jsme ve tvém jménu démony?“), resp. se o to snaží. Problém je, že toto dělají ve jménu falešného krista (démona démonem). To samozřejmě není křesťanské vymítání démonů. Tito křesťané často „vymítají démony“ doslovným (rituálním) svazováním démonů. Rituální svazování démonů je nebiblické, jde o falešné vyhánění démonů. Ježíš démony okřikoval, přikazoval jim, nikdy je nesvazoval. Ze svazování démonů se často stává divadlo démonů, kdy se démoni různě demonstrují (mohou napodobovat, že vycházejí, transformují se atd.).  Démoni jsou extrémně chytří! Nebiblické rituály, které mají být jako křesťanské, doslova přitahují démony!

K tomuto bodu dodávám, že svazování démonů nepochází z křesťanství, ale ze satanismu a okultismu, kde se rituálně svazují démoni do různých předmětů (amulety, sošky, oblečení atd.) nebo do výrobních technologií.

4. Ne každý křesťan, který vzývají Ježíšovo jméno a říká si křesťan, vejde do nebeského Jeruzaléma („Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království“). Ne každý člověk, který si říká křesťan, je náš sourozenec v Kristu („Nikdy jsem vás neznal“).

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,9-13

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,13-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Jak poznám falešného proroka?
Podle toho, že prorokuje falešně. Podle toho, co říká a jak žije. Lživý prorok se brání rozsuzování svého proroctví na základě Božího slova. Často, zejména po napomenutí, akcentuje: „Nesuď, abys nebyl souzen!“ (nic nezkoumej, nerozsuzuj) – „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?. Falešný prorok nepase Boží stádo, ale manipuluje ho. Zneužívá Boží slovo pro své vlastní účely. Často ždíme křesťany z peněz, vymáhá tzv. „desátky“, pořádá nátlakové sbírky, publikuje knihy, z čehož má značný zisk – evangelium prosperity. Pořádá nebo káže na křesťanských akcích, které vedou k falešné ekumeně a liberalismu (např. Awakening Europe). Falešný prorok vytváří nepokoj, zejména na křesťanských akcích.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Falešný prorok často na sebe upíná pozornost, má potřebu se zviditelňovat (pýcha). Propaguje další falešné proroky. A tak dále. Nechte se vést Duchem Božím (nedejte na pocity, zkušenosti atd.) a zcela jistě poznáte křesťanské podvodníky.

„Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, nepochází od člověka. Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista“
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,11-12

Jak poznáme opravdového křesťana (učedníka Ježíše Krista)?
O tom hovoří Písmo:

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blaze plačícím, neboť  budou potěšeni.
Blaze mírným, neboť  dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť  dojdou milosrdenství.
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť  budou nazváni Božími dětmi.
Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,3-11

Opravdový učedník Ježíše Krista:

1. Je chudým v duchu (netouží po bohatství, nechce se finančně zabezpečit, peníze jsou pro něj na posledním místě).
2. Pláče nad hříchem. Dokáže identifikovat hřích, v pokojíku ho vyznat Bohu a nepokračovat v něm (pokání). Vyznaným hříchem se už nezabývá.
3. Je mírný. Není agresivní.
4. Je hladový a žízní po spravedlnosti. Dychtí po Písmu, pořád a za všechno děkuje Bohu, chce podobat Ježíši a miluje spravedlnost.
5. Je milosrdný. Dává Bohu dary s obrovskou radostí.
6. Je čistého srdce. Neslouží dvěma pánům. Neslouží zároveň Bohu a majetku.
7. Působí pokoj. Když hovoří, vyzařuje z něj pokoj a mírnost.
8. Je pronásledován. Za hlásání evangelia je nenáviděn.

Přesně toto jsou charaktery našeho Pána Ježíše Krista. Proto se Mu pořád chtějme podobat!

Proč mohou mít zázraky ve jménu krista démonický původ?
Problém je v tom, že někteří křesťané prorokují lži, věří bludům, tyto bludy následně uvádí do praxe, mají víru ve falešného krista (falešného boha), nečiní pokání. Toto je velký problém! Někteří křesťané dokonce přímo nebo nepřímo popírají Kristovo Božství. Kdo tvrdí, že Ježíš není Bůh, automaticky říká, že je stvořená bytost (pouze Bůh není stvořený). Ježíš není žádná stvořená bytost, ale Bůh! Kdo toto popírá, má víru ve falešného krista. Takový člověk rozhodně nemá co pohledávat u Večeře Páně!

Někteří křesťané věří, že se biblický Bůh změnil (je jiný než ve Starém zákoně atd.). Takový člověk věří v nestálého boha. Pokud někdo věří v nestálého boha, věří ve falešného boha. Je potřeba si uvědomit, že Bůh je neměnný, stálý, a to už ve své podstatě.

„Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 1,17

„Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.“
Bible, překlad 21. století, Malachiáš 3,6

Jiní křesťané zase věří v omezeného boha (Bůh něco nemůže, v něčem je omezený…). Omezený bůh je falešný bůh! V omezeného boha například věřil Kenneth Hagin, proto od Haginova učení (ohledně uzdravení z fyzických nemocí atd.) určitě ruce pryč!

“Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.”
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

Biblický Bůh je absolutně svrchovaný, všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující…

„Hospodin je veliký – to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.“
Bible, překlad 21.století, Žalm 135,5-7

Velký problém je vyučování falešného učení. Určitě ruce pryč od učení Bennyho Hinna, který vyučuje, že je devět osob v Trojici, že Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech (proto si chodí lehat na hrob Kathryn Kuhlmanové – křesťanský spiritismus – spolupráce s démony). Určitě ruce pryč od takového učení a nebiblických rituálů, které přitahují démony a dávají jim právo působit! Díky tomu, že Benny dlouhodobě káže falešné evangelium, má víru ve falešného boha, díky nebiblickým rituálům, které praktikuje, se jeho hypnotická vystoupení mění v démonická šou (demonstrují se tam démoni).

„Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí.“
Bible, překlad 21.století, 1.Timoteus 6,3-4

V křesťanském směru Hnutí Víry (Todd White a další) vidíme nebiblické učení, které říká, že Kristus po ukřižování sestoupil do reálného místa, které se má nazývat “peklo”. Má jít o fyzické místo, kde v tomto věku fyzicky sídlí ďábel a jeho démoni, a kde jsou v tělech trýzněni hříšníci (V jakých tělech jsou lidé v Nebi a “pekle”?). Podle tohoto učení, Kristus po ukřižování přenesl bitvu do tohoto místa, kde zápasil s ďáblem tváří v tvář. Výsledkem tohoto boje měla být porážka ďábla – Kristus ďábla fyzicky přemohl (rozdrtil mu hlavu – z organického hlediska). Toto je falešné učení , které nemá biblický základ! Nejhorší je, že z tohoto učení plyne, že Kristova oběť na kříži byla nedostatečná! Kdo tomuto věří, věří ve falešné učení, ve falešnou Kristovu oběť.

“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Můžeme“ sklouznout do nějakého bludného učení, co ale nemůžeme, je v něm dlouhodobě setrvat (musíme činit pokání). Kdo dlouhodobě nezůstává v Kristově učení, ten ztrácí biblického Boha, jeho bohem se stává falešný bůh – ďábel! Takový člověk šíří bludná učení, s pomocí démonů dělá falešné zázraky atd.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Závěr
Zajímejte se o to, jaké kdo má učení, v jakého Krista věří. Někteří „křesťané“ mají víru ve falešného krista! Značně podezřelé je, když se nějaká církev chová netransparentně – nechce prozradit detaily ohledně jejich učení. I někteří křesťané, kteří se chtějí zalíbit lidem, neochotně ukazují, čemu opravdu věří.

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,6-9

Jisté nebezpečí vidím v tzv. pozitivních vyznávačích, kteří chtějí vlastní silou (hlavně bez Boha a rituálem magie) nadpřirozeně zhmotnit uzdravení z fyzických nemocí (Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání). Vzhledem k vykonávané magii (okultismu), tito lidé dobrovolně otevírají bránu démonům, často s nimi následně na různých úrovních spolupracují! Je s podivem, kolik dnešních křesťanů spolupracuje s démony! Jen dodám, že víra ohledně uzdravení, podle pozitivních vyznávačů je to, že si nemocný křesťan nepřipouští nemoc, že vyznává uzdravení, že žije jako uzdravený, že nevykonává modlitbu k Bohu za své uzdravení, že přikazuje nemoci. Z těchto řad také zaznívá, že za nemoc (např. nakažení koronavirem) si křesťan může sám, protože má slabou víru. Od takového učení ruce pryč!!!

Doporučený článek k prostudování: Pravda o magii

Problém některých křesťanů je, že následují člověka jenom proto, že dělá zázraky, že má mnoho příznivců. Toto je přímá cesta k hříchu! Boží slovo nám říká, že falešní proroci se mj. budou vyznačovat tím, že budou mít mnoho následovníků, obdivovatelů! Jde nějaká křesťanská kniha doslova na dračku? Zpozorni, její autor může být falešný prorok a evangelista prosperity! Nemáme kupčit s Božím slovem!

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 2,17

„Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 11,4

Mnoho falešných proroků s oblibou šíří falešné evangelium právě přes knihy, na jejímž prodeji vydělávají nemalé peníze – již zmíněné evangelium prosperity. Je značně podezřelé, když nějaký křesťan publikuje knihy se ziskem. Nepodporuješ náhodou nějakého falešného proroka v hříchu tím, že kupuješ jeho knihy? Nemáme podporovat hříšníka v jeho hříchu! Upřednostňuješ křesťanskou literaturu před Biblí? Spoléháš se na to, co se dozvídáš v křesťanských knihách? Zcela jistě máš problém!

Dneska vidím mnoho oklamaných křesťanů, kteří dychtí po duchovních prožitcích. Tito křesťané požadují za každou cenu nějaké duchovní prožitky (nezajímají se o Boží vůli). Takový křesťan se snadno dostane pod vliv démonického ducha, který křesťanům s oblibou dává vzrušující euforické pocity (aby vytvořil závislost na rituálu, resp. na něm samotném). Více kázání Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity. Dneska vidím mnoho oklamaných křesťanů, kteří bezmezně věří všemu, co vidí a slyší. Je potřeba si uvědomit, že ne každý zázrak, který byl rituálně veden ve jménu Krista, byl zhmotněn biblickým Kristem. Je potřeba si uvědomit, že část „zázraků“ bylo vytvořeno podvodně – placení herci dělají nemocné a následně uzdravené. Někdy to vypadá skvěle, když lidé jako na běžícím pásu vstávají z invalidních vozíků. Někdy to vypadá skvěle, když byl smrtelně nemocný člověk, který se na pódiu svíral v bolestech, během vteřin uzdraven. Problém je v tom, že ten stejný „smrtelně nemocný“, byl před začátkem akce viděn jako zcela zdráv, že stojí frontu na občerstvení. V některých případech nebývá původcem „zázraků“ biblický ani falešný Ježíš, ale lidský podvod, pýcha a peníze. Někteří křesťané nemají vůbec žádnou bázeň před Bohem!

„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,12

Myslete na to, že Boží slovo (Ježíš) nám říká, že mnoho křesťanů nezažije Nebeský Jeruzalém. Tito křesťané skončí v ohnivém jezeře vedle svévolníků („Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci“)! Proč mnoho křesťanů nebude moci vejít do nebeského Jeruzaléma? Protože věřili ve falešného Krista, sváděli křesťany k bludům, kupčili s Božím slovem, nečinili pokání… Z Božího slova („Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu…“) plyne, co jsem uvedl ve článku Proč mnoho křesťanů skončí v „pekle“?, a co vidím jako vhodné uvést i v tomto článku:

„Tento verš je důkazem toho, že je možné horlivě pracovat pro Krista (zakládat církve, pořádat velké evangelizace, dělat zázraky, všemožně pomáhat věřícím i nevěřícím…), ale nedělat ty věci s Kristem, nemít důvěrný vztah s Kristem. Tento verš říká, že je možné obětovat se pro Krista a nevstoupit do Božího království.“

Na úplný závěr musím opět zdůraznit, že některé zázraky vykonané ve jménu krista (falešného krista) mohou mít démonický původ (zhmotňuje je démon). To se děje tehdy, když člověk věří ve falešného krista. V okultismu vidíme totožné rituály, jaké se vykonávají na některých křesťanských akcích! Například srážení lidí na znak mávnutím ruky. Toto pochází z okultismu, ne z křesťanství! V Bibli není jediný záznam o tom, že by tento rituál nějaký křesťan vykonával! Tyto rituály se vykonávají např. v okultní kvantové terapii, kde jsou lidé rituálně léčeni z běžných i nevyléčitelných nemocí (dokonce prý dochází k dorůstání končetin!).

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Tím samozřejmě neříkám, že úplně všechny zázraky, vykonané ve jménu Krista, vytvářejí démoni. Biblický Bůh samozřejmě koná zázraky i dnes! Jen je potřeba myslet na to, že je tady ďábel, který rád napodobuje vše, co dělá Bůh. Ďábel, pokud mu to Bůh dovolí, rád imituje práci Ducha Svatého, rád imituje mluvení v jazycích, rád napodobuje Boží zázraky (zejména na křesťanských akcích, kde vystupuje falešný křesťan), rád imituje vymítání démonů, rád dává křesťanům falešná vidění (vidění od démona mohou být velmi pokojná a emotivní!), rád vytváří znamení na nebi… Jde mu o to, aby klamal křesťany, aby je svedl k hříchu. Ďábel je velmi často v detailu! Křesťany s oblibou zahrne velkou částí pravdy, do které vloží minimum lži, která má smrtící efekt. Je to jako nápoj, který vypadá a chutná skvěle, ale kapka smrtícího jedu z něj udělá smrtící nástroj. Myslete na to, že cukr na první pohled vypadá stejně jako sůl. Až když člověk ochutná (prověří), pozná, co je cukr a co je sůl (pravdu). Myslete na to, že žádný křesťan u finálního Božího Soudu nebude moci říct: to bylo učení naší církve, to učil náš pastor, to jsem četl v křesťanské knize, ten zázrak jsem viděl na vlastní oči…. Boží slovo nám říká, že se křesťané nemají nechat klamat, mají odhalovat falešné křesťany, usvědčovat je a upozorňovat na ně („ale raději je odhalujte“), nemají navštěvovat jejich akce („Nemějte s takovými nic společného“), mají zkoumat duchy, mají si všechno prověřovat, na základě Božího slova mají rozsuzovat (soudit – proces, kdy pátráme po pravdě, ověřujeme si křesťanská učení, rituály atd.). Křesťané také mají stát v pravdě a odsoudit hřích (ne hříšníka, ale hřích ano). Ježíš cizoložnici neodsoudil, ale ten hřích ano: „Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“ (Jan 8,11). Hříšníka (např. falešného křesťana) neodepisujme, ale modleme se za něj!

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Bůh vám žehnej. Amen.

Může vás zajímat:
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Jak rozpoznat démonické obsazení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Kdo, co byl Pavlův osten v těle?
Pravda o magii
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry