Bůh si zaslouží chválu

Kdo hledá Boha celým srdcem, vždycky Ho nalezne. Bůh je láska a Jeho věrnost trvá po všechna pokolení…

„Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!“
Žalmy 100,5

Vždy buďme věrni Bohu, uctívejme Ho a chvalme Ho za jeho dobrotu. Chvála je modlitba. Vyvyšujeme a oslavujeme tím našeho Stvořitele. Chvály nás přibližují k Bohu. Chvalme Ho pořád! Vždyť bez Něj by byl každý člověk úplná nula.

On o naše chvály rozhodně stojí…

„Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem!
Žalmy 100,1-2

„Chval Hospodina, duše má! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!“
Žalmy 146,1-2

„Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých!
Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy!
Chvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící!
Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích!
Ať všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni!“
Žalmy 148,1-5

Nahlásit nefunkční video

Nahlásit nefunkční video

Nahlásit nefunkční video