Svědkové Jehovovi

Kdo jsou Svědkové Jehovovi?

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi vznikla mezi léty 1870–1879 v Allegheny ve státě Pensylvánie, když se Charles Taze Russell (1852-1916) dostal do styku s učením některých tehdejších adventistických kazatelů. Na počátku se společnost nazývala „Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible“, nicméně v roce 1931 byla přejmenována na „Svědkové Jehovovi“. Russell vytvořil vlastní sbor lidí, který přerostl v biblickou a traktátní společnost Strážná věž (Watchtower Bible and Tract Society). Russell, podle domněnky amerického adventisty Nelsona Barboura, předpověděl, že od roku 1799 se svět nachází v posledních časech, že v roce 1874 se Ježíš Kristus neviditelně vrátil na Zemi, a že v roce 1914 nastane konec světa. Russell tomu věřil tak, že v roce 1879 prodal svou prosperující oděvní firmu a upnul se na konec světa. Začal vydávat a šířit časopis Sionská Strážná věž a Hlasatel Kristovy Přítomnosti. Později tyto časopisy zformoval do jednoho – Strážná věž. Z původních 6000 výtisků se náklad rozrostl na více než 288 milionů výtisků ročně a vyučoval všechny hlavní doktríny Svědků Jehovových. Russell během svého života napsal mnoho knih, včetně svazků pod názvem Studia písem. Russell tvrdil, že žádný člověk nemůže pochopit Bibli bez těchto knih. Také tvrdil, že čtení samotné Bible vede do duchovní tmy. Z jeho knih se také dozvídáme, že Chufuovu pyramidu (největší pyramida v Egyptě), postavil Bůh jako druhé svědectví o něm, vedle Bible. K tomu všemu je dobré ještě podotknout, že Russell byl vysoce postavený Svobodný Zednář, Templářský Rytíř a Rothschildův přítel.

Russell hrobka

Když v roce 1914 nestal konec světa, bylo datum přesunuto na rok 1915, pak na rok 1918. V roce 1916 Russell zemřel. Byl nemocný a zklamaný. Zemřel jako falešný prorok.

Charles Taze Russell
Charles Taze Russell

Joseph Franklin Rutherford
Právník Joseph Franklin Rutherford se v roce 1917 stal druhým prezidentem biblické a traktátní společnosti Strážná věž. Rutherford se též upnul na konec světa, které měl podle něj nastat v roce 1925. V roce 1920 mu vyšla kniha Miliony nikdy nezemřou. V knize stálo, že v Bibli se píše, že v roce 1925 budou vzkříšeni Abrahám, Jákob, Izák a další věrní starozákonní muži, kteří budou vládnout v pozemském Ráji. Rutherford těmto mužům dokonce nechal vystavět v exkluzivní čtvrti honosné sídlo. Rutherford přesvědčil mnoho lidí, že konec světa nastane skutečně v roce 1925. Díky tomuto falešnému proroctví prodalo mnoho příznivců této biblické společnosti svůj majetek (domy i firmy) a vydalo se toto „proroctví“ šířit po celém světě. Docházelo dokonce k tomu, že mnoho farmářů odmítalo osívat pole, protože věřilo, že konec světa je blízko. Když nastal rok 1925, tak se další proroctví společnosti Strážná věž ukázalo jako falešné.

Joseph Franklin Rutherford
Joseph Franklin Rutherford

Pod Rutherfordovým vedením se organizace Strážná věž stala prosperující společností a Rutherforda se stal velmi bohatý člověk. Rutherford tvrdě útočil na členy Strážné věže, tvrdil, že musí pořád sloužit Pánu a masivně šířit časopisy. Strážná věž v roce 1933 provozovala stovky vlastní rozhlasových stanic. V rádiu a tisku Rutherford akcentoval, že konec světa je otázkou několika málo měsíců. V roce 1942 Rutherford zemřel. Zemřel jako další falešných prorok Strážné věže. V roce 1948 Strážná věž v tichosti prodala Rutherfordovo honosné sídlo. S Rutherfordovou smrtí také zemřelo období charismatických osobností.

Posledním konkrétním datem pro konec světa byl podle Strážné věže rok 1975. Jejich „proroctví“ opět nebylo nic jiného, než překrucování Božího Slova a podvrhy. Před tímto rokem prodalo mnoho svědků Jehovových svůj majetek a šlo kázat o brzkém konci světa. Díky tomu se dokonce někdo rozhodl nemít děti, jiný zase nešel studovat školu.

Pravda o konci světa
Svědkové Jehovovi pořád oznamují brzký konec světa. Už ale neříkají žádné konkrétní datum. Ani nemohou, vždyť Bible říká:

„O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“
Bible, Marek 13,32

Bůh nám skrz Písmu říká, že před druhým příchodem Ježíše Krista, bude dávat lidem znamení posledních časů. Jedná se o: znamení z nebe, červené řeky, troubení polnic, bude morální úpadek společnosti, exploze okultismu atd. I přes všechna tato znamení ale člověk nikdy přesné datum konce nemůže znát.

Strážná věž a současnost
V současnosti je Strážná věž biblická a traktátní společnost, nezisková organizace, právnická osoba, jejíž jedna z vydavatelských částí sídlí v osadě Wallkill v okrese Ulster, stát New York v USA. Pokud se podíváme na současné vedení Strážné věže, tu řídí 8 lidí, kteří rozhodují o tom, co se v této organizace děje (jak řeknou, tak to bude). Pouze tito lidé mají právo interpretovat Písmo. Tito lidé rozhodují o tom, co se bude učit atd. Tento řídící orgán je podporován pěti výbory. Přes tyto výbory nepřímo řídí činnost více než stovky kanceláří nacházející se po celém světě. Tyto kanceláře jsou zodpovědné za tisk a distribuci literatury (časopisy Strážná věž, Probuďte se!, brožury, knihy atd.).

Svědkové Jehovovi mají pevnou mezinárodní organizaci s miliony členů. V České republice je asi 15 000 aktivních členů této organizace. Svědkové Jehovovi chtějí předávat naléhavé poselství o Božím království a konci světa.

Strážná věž šíří nebiblické učení
Strážná věž vyučuje, že svědek Jehovův se nesmí obracet k Ježíši. K cestě do ráje se musí členové spoléhat výhradně na mateřskou organizaci Strážná věž. Strážná věž říká, že spasení si může dotyčný zasloužit pouze šířením doktríny Strážné věže. Strážná věž od svých členů očekává, že věnují veškerý volný čas roznášením letáčků, předčítám z jejich literatury a získávání nových členů. Takto mají dokazovat, že si zaslouží záchranu před Božím hněvem v Armagedonu. Organizace Strážná věž si vede přehled o činnosti každého jejich člena. Členové musí podávat hlášení o své činnosti. Pouze tak mohou být členy Strážné věže. Strážná věž je organizace, která požaduje naprostou oddanost svých členů.

Strážná věž byla a je plná falešných proroků, před kterými nás Ježíš varoval.

Svědkové Jehovovi učí bludy
Svědkové Jehovovi učí velké bludy, které vedou mnoho lidí do „pekla“:

1. Nevěří v Trojjediného Boha. Nevěří, že Ježíš Kristus a Duch Svatý je Bůh.
2. Ježíš je pro ně nižší bůh. Ježíš je podle nich stvořený anděl Michael, který není hoden k modlitbě ani uctívání.
3. Duch Svatý je pro ně činná neosobní síla, ne osoba. Duch Svatý podle Jehovistů byl v lidech pouze v minulosti, ne dnes.
4. Opovrhují křížem, který považují za pohanský symbol používaný odpadlým křesťanstvím. Proto učí, že Ježíš nezemřel na kříži, ale na kolmém kůlu. Ježíšovo tělo Otec Bůh rozložil a zlikvidoval. Poté byl Bohem stvořen a zhmotnil se v různých tělech, aby přesvědčil lidi, že byl skutečně vzkříšen. Poté se vrátil ke svému Otci v nebesích, kde se opět stal archandělem Michaelem.
5. Až nastane druhý příchod Ježíše Krista, Ježíš zabije všechny lidi, kromě Svědků Jehovových. Tvrdí, že 144 000 Svědků Jehovových mají zajištěné místo v Nebi. Lidi, kteří se narodili po roce 1914, budou obnovovat Zemi a připraví jí pro věčnost. Všichni ostatní se poté rozhodnou, zda budou chtít žít s Bohem či ne.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství,“
Bible, Koloským 2,6-9

Svědkové Jehovovi a zákazy
Svědkové Jehovovi mají mnoho zákazů a nařízení. Svědkové Jehovovi nesmí:

1. Slavit narozeniny, Vánoce, den matek, den zamilovaných apod.
2. Odříkávat žádný slib věrnosti.
3. Zpívat národní hymnu nebo zdravit vlajku.
4. Číst kritiku organizace Strážná věž.
5. Stýkat se s bývalými členy.
6. Chodit do kostela.
7. Navštěvovat jiné náboženské organizace.
8. Angažovat se v politickém životě.
9. Vstoupit do vojenské služby.
10. Přijímat krevní transfúzi. Mohou ale přijímat krevní plazmu. To se nedávno změnilo.
11. Neuznávají žádnou pozemskou vládu.
12. Děti svědků Jehovových si nesmí hrát s ostatními dětmi, protože ti jsou považováni za špatnou společnost.
13. Bibli musí studovat přes výklad. Správným výkladem jsou výhradně materiály Strážné věže.

Jehovisté a Bible
Strážná věž při organizování své politiky ne vždy používá Bibli. Nestydaté ale je, že se nestydí Bibli citovat jako důkaz své autority. Strážná věž tvrdí, že ona je věrný služebník a tvrdí, že se řídí Biblí. Ale tou vlastní. Strážná věž vydala svou vlastní verzi Bible nazvanou Překlad nového světa. Tento překlad je ale velmi vzdálený tomu, co je v řeckých a hebrejských originálech. Kritizováno je, že překlady do různých národních jazyků (včetně češtiny) jsou pořízeny z anglického překladu a ne z originálního textu. Velmi kritizována je i anonymita překladatelů, u nichž tak nemůže být zaručena patřičná odborná úroveň. V jejich Bibli jsou zde svévolně zaměněny slova tak, aby zapadala do jejich doktrín, proto není možné používat jejich překlad, protože je předpojatý a klamný, je zde zkresleno mnoho pasáží. Na mnoha místech například zaměňují do pozice Ježíše, Boha Otce (Jehovu).

Nebiblické křty
Jehovisté sice křtí ve vodě ponořením, ovšem křtí Ve jménu Otce, Syna a Duchem řízené organizace, ne Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, jak stojí v Písmu.

Nejsou o nic lepší
Díky démonské učení nejsou Jehovisté o nic lepší, než bezbožní lidé mimo organizaci. V rodinách Jehovistů jsou rozvody a velké nemravnosti. Jehovisté jsou zapleteni v okultních praktikách, drogují, bují tam homosexualita, výměna manželek, pedofilie, alkoholismus, deprese, psychické poruchy… Tato nepravost se rozšířila i na nejvyšší místa v organizaci, což musela sama organizace v minulosti přiznat.

Zastrašování a sledování
Svědkové Jehovovi používají sledování k zastrašování lidí, kteří jsou s nimi nějak spojeni. Sledování svědky Jehovovými jsou doložena mnoha svědeckými výpověďmi, na mnoha webových stránkách, o sledování k zastrašování také píše v knize Raymond Franz Hledání křesťanské svobody. Případy pronásledování a odposlouchávání telefonu jsou doloženy i v soudních procesech jako Případ číslo 3:10-CV-03907-MEJ Dokument 50, který byl předložen Oblastnímu soudu USA pro severní oblast Kalifornie dne 23. května 2011.

Jehovisté mají mnoho nástrojů k zastrašení svých členů. Jedním z nich je hrozba postavení před právní výbor sboru. Tento výbor může udělit veřejné pokárání nebo vyloučit z organizace. To vede některé členy k depresím i sebevraždám.

Raymond Franz
Raymond Franz byl svědek Jehovův dlouhých 60 let. Prošel všemi stupni hierarchie v organizaci Strážná věž. 9 let byl členem vedoucím sboru. Franz napsal o svých zkušenostech ze zákulisí organizace knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, které byly přeloženy také do češtiny. V Česku i na celém světě je mnoho bývalých svědků Jehovových, kteří Franzovi vděčí za procitnutí a osvobození z totalitního společenství. Franz v říjnu 2007 navštívil i Prahu, z jeho návštěvy bylo patrné, že mu nešlo o propagaci svých knih a svých myšlenek, jako o „předání ducha“. Chtěl se setkat s lidmi, kteří jsou bývalými svědky a kteří participují v různých skupinách, které se zabývají pomocí obětem autoritářsky vedených společenství.

„Na prvním místě byla praxe, pak teprve Písmo. Nemohl jsem si pomoci, ale přicházela my na mysl Ježíšova slova z 23. kapitoly Matoušova evangelia: „Nahrazují Boží slovo svými ustanoveními“
Raymond Franz

Pravda o Jehovistech
Z výše uvedeného plyne, že víra, kterou Svědkové Jehovovi vyznávají, nemá mnoho společného s Biblí. Svědkové Jehovovi věří ve spasení skz skutky, zdarma šíří časopisy Probuďte se!, Strážná věž. Musí to šířit. Jinak se podle jejich učení nemohou dostat do Nebe. To se samozřejmě neslučuje s Biblí. Jehovisté nemají osobní vztah s Ježíšem. Věří, že tato organizace je jediná správná církev. Věří, že všechny Boží pokyny procházejí přes Strážnou věž. Časopis Strážná věž je pro ně mnohem víc, než Boží Slovo. Jejich bohem je Strážná věž, ne Otec Bůh. Děsivé je, že organizace se postavila na místo Krista, což je samozřejmě nebiblické. Organizace Strážná věž vytváří a šíří démonské učení a vede mnoho lidí do věčného zatracení.

Jehovas Vidners Stævneplads
Pojďme se podívat na objekt Svědků Jehovových – Jehovas Vidners Stævneplads, Helsinkivej 3A-E, 8600 Silkeborg, Dánsko. Tento objekt je ve tvaru tzv. vševidoucí oka, což je oblíbený zednářský (satanův) symbol. Tady zase vidíme, kdo za touto organizací stojí.

Mapy Google – Jehovas Vidners Stævneplads

Videa
Svědkové Jehovovi – rozhovor s bývalými členy…

Video: Rozhovor s bývalými členy
Nahlásit nefunkční video

Video: Výpověď bývalých jehovistů o zednářských symbolech
Nahlásit nefunkční video

Děsivá nahrávka z výboru Svědků Jehovových. Jehovista je obviněný z toho, že vzývá Jméno Ježíše Krista…

Video: Svědkové Jehovovi – tajná nahrávka z výboru
Nahlásit nefunkční video

Upozornění
Cílem tohoto článku není nikoho zesměšňovat či očerňovat. Chceme upozornit na fakta ohledně Svědků Jehovových. Není vůbec na místě k nim cítit sebemenší nenávist. Naopak, musíme za tyto lidi modlit, ať procitnou a poznají Živého Boha.

Může vás zajímat:
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?