Braní jména Božího nadarmo

Co znamená braní jména Božího nadarmo? Berou Boží jméno nadarmo i křesťané?

Braní jména Božího nadarmo se děje nejen u nevěřících, ale i mezi věřícími křesťany. Kdo vyslovuje Boží jméno v lehkomyslnosti, bezmyšlenkovitě, hněvu nebo ze zvyku, dopouští se zlořečení, klení. Pokud člověk kleje a přeje zlé, proklíná.

Bible nám říká, že nemáme brát Božího jméno nadarmo:

„Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.“
Bible, Deuteronomium 5,11

Nejčastěji používané výrazy braní Božího jména nadarmo, výrazy klení:
himl hergot, jéžiši, ježíšikriste, krucifix, ach bože, panebože, božínku, prokristovyrány, prokristapána, ježíšmarjá.

V minulosti nejeden vladař, diktátor vedl války ve jménu Božím. I dnešní lidé často pokládají své činy za Boží vůli. Jenže tato „Boží vůle“ je totožná s lidským chtíčem. Bůh je láska a pomoc, rozhodně nejedná zle.

Boží jméno nadarmo se běžně vyslovuje v okultismu (démonických naukách): reiki, kabala (židovský okultismus), andělská terapie, věštění, Svobodné zednářství…

„Člověk sklidí to, co zasel.“
Bible, Galatským 6,7

Proč to lidé říkají?
Lidé, kteří tyto výrazy používají, volají na živého Boha a vůbec nic tím nemyslí, ani sami neví, proč to vlastně říkají. Tu myšlenku jim totiž podsouvá satan . Satan má rád, když lidé používají Boží jméno nadarmo (hřeší). Nejsmutnější na tom všem je i fakt, že tyto výrazy používají i děti! Odkud to děti mají? Děti to slyší od svých rodičů. Celé rodiny se řítí přes hřích do věčného zatracení!

Bezbožní lidé ani neznají význam jména Ježíš Kristus. Nevědí, že pro křesťany je to drahé a vzácné jméno. Ti lidé nevědí, že toto jméno znamená Spásu.

Braní jména Božího nadarmo a křesťané
Dnešní svět si zvykl na braní jména Božího nadarmo. Člověk si na to zvykl, ale Bůh si na to nezvykl a nezvykne. Nejhorší je, že i mnozí křesťané se nad tímto počínáním nepozastavují. To je velmi smutné. Mnoho křesťanů si myslí, že se jich toto vůbec netýká. Většina křesťanů si myslí, že se to týká výhradně bezbožných lidí. Není to tak. Jak křesťané berou Boží jméno nadarmo?

1. V modlitbě. Někteří věřící vysloví Ježíšovo jméno mnohokrát v krátké modlitbě. Často si neuvědomují, že není dobré, tak významné jméno nadměrně používat. V jedné modlitbě je dostačující volat Ježíše 3x, ne 30x. On je přeci pořád s námi, slyší nás. Je nesmyslné si myslet, že tím vyvýšíme Boží jméno. Proste Boha, ať vás naučí modlit se. Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem, více článek Jak se modlit?. Nepromyšlené opakování modlitby, bezmyšlenkovité odříkávání naučeného textu, to může Bůh vyhodnotit jako zneužití Jeho jména.
2. Boží jméno se zneužívá v Hnutí Víry, kde je často ignorována Boží vůle.
3. Boží jméno nadarmo často bere falešný učitel. Falešné vyučování dnes vidíme v mnoha církvích: falešné vyučování o „pekle“, falešné vyučování o vodním křtu (nejdřív tě musíme dlouhodobě vyučovat, nejdřív si dej do pořádku svůj život atd.), falešné vyučování o „vytržení“, falešné vyučování o „desátcích“, atd.
4. Boží jméno se velkém rozsahu zneužívá v každém falešném náboženství, které se opírá o Boha z Bible – Římsko-katolická církev, Mormoni, Svědkové Jehovovi, Svobodná lidová misie…
5. Víte o tom, že tzv. modlitební řetězce mohou být nástrojem k braní Božího Jména nadarmo?! Modlitební řetězec je hromadný modlitební přístup k Bohu (přímluvná modlitba), kdy se křesťané modlí za určitou věc, např. za uzdravení člena sboru. Přímluvné modlitby za lidi určitě závadné nejsou, modleme se za lidi, politické systémy atd.! Co se ale týče mnoha modlitební řetězců, jsou často tyto modlitby ve stylu „nepřestaneme, dokud nás Bůh nevyslyší“. Někteří křesťané si myslí, že čím víc lidí se bude modlit za stejnou věc, tím budou jejich modlitby automaticky zázračně zesíleny (vyslyšeny) – Boha donutí jednat. Pokud je modlitební řetěz v tomto stylu, je ignorována Boží vůle, nebiblicky si vynucujeme vyslyšení modlitby. Tímto způsobem chceme Boha k něčemu donutit, a to je špatně. Křesťan se má podřizovat Bohu a Jeho vůli, mát mít důvěrný vztah s Bohem, má být pokorný… Všechno toto, modlitební řetěz, ve výše uvedeném stylu, postrádá. Pokud se modlíme za sebe nebo někoho jiného, je nutné hledat a také respektovat Boží vůli. Musíme si uvědomit, že Bůh je absolutně svrchovaný.
Ježíš, když se modlil k Otci, zakončil modlitbu slovy: „Ať se však nestane má vůle, ale tvá!“. Boží vůle musí být pro nás priorita! Další věc je, že Bůh nám předem připravil plán (Efeským 2,10), takže pokud se nemodlíme v souladu s Jeho plánem, modlitby vyslyšeny nebudou.
Každý křesťan by se měl modlit za své sourozence v Kristu a jejich problémy, za politiky, falešná náboženství… Já tady ale hovořím o falešném systému modlitebního řetězce (netvrdím, že všechny modlitební řetězce jsou falešné). Pokud podlehneme učení, že teď jsem v systému („zázračném“ modlitebním řetězci), který na základě počtu přímluvných modliteb, donutí Boha jednat, můžeme brát v Boží jméno nadarmo!
6. Není vůbec dobré vydávat svou vůli za vůli Boží. I toto lze považovat za braní Božího jména nadarmo! Když např. říkáme, že to a to nám řekl Bůh, přitom to bylo naše přání, fantazie nebo útok od toho zlého.
7. Ve velkém rozsahu se dnes bere Boží jméno nadarmo v křesťanské literatuře, která propaguje a šíří falešného vyučování o Bohu (nebiblické učení o vymítání démonů, nebiblické učení o uzdravení atd.). Pokud takovou literaturu kupuješ a čteš, podporuješ autora v hříchu!
8. Boží jméno nadarmo bere každý, kdo slovně vydává satanův symbol za symbol Boha„vševidoucí oko“, hexagram
9. Boží jméno nadarmo bere každý, kdo přistupuje k Večeři Páně s nevyznaným hříchem (braní Božího jména nadarmo, modloslužba, msta, neodpuštění…). Ač to Písmo neřeší, Večeře Páně by se neměla vykonávat vícekrát denně. To by mohl Bůh brát jako braní Božího jména nadarmo. Je také otázka, zda není braní Božího jména nadarmo, když se Večeře Páně vykonává přes Skype nebo po telefonu.
10. Když se modlíme k lidem a ne k Bohu, i třeba z jednoho procenta. Například při společných modlitbách. Na to pozor!
11. Když nečiníme pravé pokání. Když někde v koutku víme, že hřích, který vyznáváme, opět uděláme.
12. V televizi, ve videích na YouTube se ve velkém rozsahu bere Boží jméno nadarmo. Pozor na to, abys díky tomu nebyl sveden k hříchu (anebo dokonce hřích podporoval!). Pokud si někdo myslí, že si přebere televizní pořady na „nezávadné“, žije v bludu, protože i ve zdánlivě neškodných televizních pořadech (pohádky, seriály, reklama…) jsou podprahové informace, dezinformace, které významně ovlivňují nic netušící lidi. Miliardy lidí po celém světě jsou televizí hypnotizováni, manipulováni.
13. Když vykonáváme nebiblické vymítání démonů. Velký problém mají katoličtí kněží, kteří vykonávají nebiblický exorcismus (pomocí „svěcené“ vody atd.). Tentýž problém mají i letniční a charismatici, kteří nebiblicky svazují démony – Máme svazovat démony?.
14. Nepopsatelný problém ohledně braní Božího jména nadarmo mají křesťané, kteří vydávají démonické projevy za projevy Božího ducha. Toto lze též považovat za rouhání proti Božímu Duchu. Písmo (Marek 3,28-29): „Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem.“.
15. Boží jméno nadarmo bere každý křesťan, který hovoří o biblickém Bohu, zároveň tvrdí, že nemáme  Trojjediného Boha.
16. Kdo říká, že Boží Syn není Pánem nad Sobotou (Význam Soboty – Šabatu) rouhačsky bere Boží jméno nadarmo a zpochybňuje Ježíšovo Božství!

To bylo jen několik málo příkladů, kdy křesťané berou Boží jméno nadarmo. Takových případů mohou být minimálně stovky.

Jak nebrat Boží jméno nadarmo?
Jak se chovat, mluvit a jednat, abych nebral Boží jméno nadarmo? Pokud nechcete brát Boží jméno nadarmo, nezneužívejte Ho v běžném rozhovoru ani v životě. Nejčastěji se zneužívá Boží jméno v běžných rozhovorech. V životě Ho lidé zneužívají tehdy, když se na Něj odvolávají ale nežijí podle Něj. Například lidé, kteří říkají, jak velcí jsou křesťané a pravidelně studují Bibli, ale chovají se jako bezbožní lidé (někdy ještě hůř). Smutné je, že z těchto lidí si berou bezbožní lidé špatný příklad. Říkají si: „Podívej se, takhle se chová křesťan?“. Pak si ti lidé říkají, že křesťanství nefunguje.

Braní jména Božího nadarmo jako důkaz duchovního světa
To, v jakém rozsahu se dneska bere Boží jméno nadarmo, je velký důkaz existence satana a jeho démonů, tedy duchovního světa. Pokud říkáme, že existuje duchovní svět (Dobro a zlo), říkáme, že existuje nejen satan a démoni, ale i Bůh. Bezbožní lidé si neuvědomují, že mnohokrát denně berou Boží jméno nadarmo. Proč berou Boží jméno nadarmo? Protože jim někdo pořád podsouvá/vnucuje, ať to říkají. Ač nevěří v existenci Boha, berou mnohokrát denně Jeho jméno nadarmo a ani si to neuvědomují. Ani si neuvědomují, že tím prokazují existenci duchovního světa.

Za pořád opakovaným hříchem může být démon
Ať se nám to líbí nebo ne, i křesťan může být démonicky obsazený! Více článek Může mít křesťan démona? Ano!. Pokud pořád bereš Božího jména nadarmo, můžeš být démonicky obsazený. Rozhodně to není žádná ostuda. Mnoho dnešních křesťanů je démonicky obsazených – Démonické projevy v církvích. Požádej tedy svého bratra v Kristu, aby tě zkontroloval na démonické obsazení.

Závěr
Braní Božího jména nadarmo používá mnoho lidí (včetně křesťanů). Braní jména Božího nadarmo je často zlozvyk, kterého se musíš zbavit. Je potřeba se pořád kontrolovat a neuhašovat Božího Ducha, který nás křesťany usvědčuje z nepravostí. Pokud vezmeš jméno Boží nadarmo, okamžitě popros Otce o odpuštění. Řekni Otci, že tě to moc mrzí a nechceš to dál dělat (pokání). Bez pokání to prostě nepůjde!

Také je dobré upozorňovat lidi, kteří zneužívají Božího jména (bezbožné i křesťany) nadarmo. Neříkám, že by měl křesťan pozorovat neznámé lidi a upozorňovat je na tento hřích. Je ale dobré dobré na tuto skutečnost upozorňovat své příbuzné a přátelé. Je nutné jim říct, že činí špatně.