Mám dávat desátky?

Mají křesťané dávat desátky? Jsou desátky z platu závazné? Co říká Bible o desátcích?

Někteří lidé si myslí, že peníze kazí lidi. Není to tak, to lidi jsou zkažení. Bible říká, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Není vůbec důležité, kolik máte peněz, ale zda je milujte ve svém srdci. Peníze jsou také příčinou mnoha konfliktů v církvích. Některé církve učí, že čím víc budeš dávat církvi, tím víc ti bude Bůh žehnat. To je nechutná manipulace a lež. Bůh chce jen ochotné dárce, rozhodně k tomu nikdo nesmí být nucen. Desátky, dary apod. je záležitost mezi člověkem a Bohem, nikdo jiný do toho nemá právo mluvit.

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Bible, 2. Korinstkým 9,6-9

Hodně křesťanů (především pastorů a starších) říká, že desátky v podobě peněz se musí dávat. Říkají to suveréně, neodkazují na Písmo, nebo si vytvrhávají slova. Bůh ale desátky ve formě peněz nezavedl.

Placení pastoři
Problém dnešních církví je ten, že pastoři nepracují v klasickém zaměstnání – jsou placeni z církevních peněz (sbírek, desátků a darů). Drtivá většina peněz jde pak na plat kazatele, přičemž potom chybí peníze na další důležité věci – misijní aktivity… Nikde není záznam o tom, že Pán Ježíš ustanovil placené pastory, to nikde v Bibli nedajdete, je to lidský výmysl. Nikde v Písmu ani nenaleznete, že Ježíš nějaké desátky dával.

Pokud už nějaký pastor pobírá plat z desátků, měl by mít výsledky. Pokud jsou jeho kázání prázdná (nehodnotná), církev neroste, měl se vzdát platu a jít do normálního zaměstnání.

Dávejte peníze Bohu
Pokud vás Duch Boží vede k dávání desátků a různých darů, dávejte je. Dávejte dary, ochotně dávejte na dobročinné účely apod. Nikdy ale nedávejte jen proto, že vám to někdo doporučil nebo dokonce přikázal (to je zákonictví), nebo že je to vhodné. Dávejte jen tehdy, když tomu věříte. Bůh nenařídil, že lidi mají dávat desátky. Kdyby to Bůh nařídil, už to není víra. Každý přispívejte tak, jak to cítíte ve svém srdci. Můžete třeba dávat jídlo a oblečení potřebným, při evangelizaci zdarma dávat Bible, křesťanské DVD, atd. Možná, že to Bůh ocení víc, než když „leješ“ peníze do církve.

Desátky ve Starém zákoně
Starý zákon nám říká, že desátky byly dávány v naturáliích z úrody pole a z dobytka, ne v penězích, zlatě či stříbře. Dával je ten, kdo pracoval v zemědělství.

„Ale ve svých branách nesmíš jídat desátek ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje ani prvorozené kusy ze svého skotu a bravu ani jakýkoli záslibný dar, který jsi přislíbil, ani dobrovolné dary ani oběť pozdvihování svých rukou.“
Bible, Deuteronomium 12,17

Desátky byly navíc určeny pouze mužům z kmene Levi a chudým…

„Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se,“
Bible, Deuteronomium 26,12

Desátky v Novém zákoně
V Novém zákoně desátky řešeny nejsou. Jsme ale vybízeni dávat dary…

„Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu.“
Bible, 1. Korintským 16,1-2

V Novém zákoně nalezneme dost míst, které nás upozorňují na to, že nás budou chtít „křesťané“ podřizovat Starému zákonu…

„Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují –Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.“
Bible, Římanům 3,21-22

„Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili.“
Bible, Skutky 15,24

Díky Novému zákonu nemusíme obětovávat zvířata, nechat se obřezat ani dávat desátky Levitům a chudým.

Bohu patří všechno
Nemyslím si, že Bohu patří 10% z tvého příjmu, protože Bohu patří všechno. Všechno je Jeho: auta, domy, továrny, peníze… I tvůj život je Jeho! Člověk je pouhý správce Jeho majetku. Na to je potřeba pamatovat!

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Bible, Ageus 2,8

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Bible, Žalm 24,1

A proto žádná  církevní organizace nemá právo určovat, kolik má člověk dávat Bohu (desátky atd.). Žádná pozemská církev nemá právo požadovat zprůkaznění tvého příijmu za účel odvedení desátků ve stanovené výši (10%). Žádná pozemská církev nemá právo žádným způsobem vymáhat desátky.

Závěr
Není pochyb o tom, že každý křesťan by měl dávat dobrovolně dary. A to buďto církevním organizacím, které se drží Božího slova a žádným způsobem ho nepřekrucují, nebo chudým lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. Každý samozřejmě podle svých možností. Každý opravdový křesťan by měl být veden svým svědomím (a samozřejmě Boží láskou a Duchem Svatým) a s radostí dávat na biblický model financování, což jsou především misijní aktivity. Vždyť radostného dárce Bůh miluje! Rozhodně nepodporujte církve nebo konkrétní lidi, kteří zneužívají vaší dobrosrdečnost. Určitě nechcete nikoho podporovat v hříchu. Velký pozor dávejte na církve a sbory, které vyučují 95% pravdu a 5% lži (oblíbený satanův mix). Za takové církevní organizace se musíme modlit (za změnu) a rozhodně proti nim nemějme žádnou zášť, odpor či nenávist.

Nedávej Bohu pouze peníze a věci, věnuj Bohu i svůj čas, myšlenky, emoce, schopnosti, síly, duchovní dary…

Myslete na to, že žádná pozemská církev však nemá právo ustanovovat na údajném biblickém základě povinný desátkový systém, protože žádný takový biblický základ neexistuje.

Sdílejte: