Biblický křest

Co je biblický křest? Jak má vypadat biblický křest? Je křest malých dětí biblický? Význam biblického křtu.

Křest znamená nový život, nové narození, znovuzrození. Biblický křest –  křest na odpuštění hříchů se vykonává ponořením do vody. Člověk musí být celý ponořený do vody. Ve vodě zůstanou jeho hříchy z předchozího života a z vody vystupuje nový člověk (nové stvoření) toužící podobat se Ježíši. Po vodním křtu by měla následovat modlitba za dar Ducha Svatého – více článek Duch Svatý, mluvení v jazycích.

Vodní křest na odpuštění hříchů je velmi důležitý. Je to velmi důležité životní rozhodnutí. Bez tohoto křtu není možné se dostat do Nové země, kde už nebude žádné utrpení, nemoci, hřích…

Video: Křest vodou a svoboda od hříchu
Nahlásit nefunkční video

Křest na odpuštění hříchů je samozřejmě zmíněn v Bibli, například:

„Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,27-28

„Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,4

„Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,12

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 5,17

Kdy mohu být pokřtěn?
Když jsi uvěřil v Ježíše Krista (přijmul si Ho za Pána a Spasitele někde v pokojíku, příklad modlitby přijetí nalezneš zde), že zemřel za tvé hříchy a vstal z mrtvých. Uvědomuješ si, že jsi hříšník a před Bohem vyznáváš svoje hříchy, chceš je navždy pohřbít ve vodě a nehodláš v nich dál pokračovat (pokání). Křest musí být tvé dobrovolné rozhodnutí.

Kdo může křtít?
Každý znovuzrozený křesťan, který slouží Bohu. Není pravda, že může křtít pouze pastor. To je démonská lež, které podléhají některé církevní organizace.

křest

Pouze Bible
Není důležité, co říkají náboženské organizace a křesťanské sbory, je důležité, co říká Bible. Žádná církevní organizace ani konkrétní člověk nesmí určovat, kdy má být člověk pokřtěn. Některé církve určují, kdy je člověk zralý na křest; říkají, že si musíš dát nejprve svůj život do pořádku; že musíš projít biblickou školou apod. Tyto církve ničí lidi, ženou je do věčné záhuby a dávají je napospas démonům. Tyto církevní organizace ničí křesťanství a překrucují Boží Slovo! Nic takového v Bibli nenaleznete!

Je to naše povinnost!
Bůh křesťanům NAŘIZUJE, že mají bezbožným lidem kázat evangelium a říkat jim o křtu na odpuštění hříchů. Ježíš všem křesťanům NAŘÍDIL, že mají kázat evangelium a křít lidi, ne si je prověřovat. Prověřování lidí za účelem křtu Bible nezmiňuje! Žádný člověk ani organizace nemá právo lhát, manipulovat a překcurovat Boží Slovo! Pokud to někdo dělá, nechtěl bych být v jeho kůži…

Kažte evangelium, každému, kdo uvěří v Boha, pokřtěte ho.

Pojďme se podívat do Bible

Čiňte pokání a nechte se pokřtít na odpuštění hříchů…

„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,37-38

„Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,3

„Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,5-6

Kažte evangelium. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen…

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-19

Nemáme otálet s křtěním, máme křtít všechny lidi, co uvěří v Ježíše, a to okamžitě! To se píše v Novém zákoně…

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,41

Žádná náboženská organizace ani člověk nesmí zabránit, aby byl člověk okamžitě pokřtěn. Například Petr pokřtil úplně cizí lidi, dokonce pohany…

„Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha.
Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 10,45-48

Další biblický příběh, kdy cizí člověk přijel do Jeruzaléma a Filip tomuto neznámému člověku začal povídat o Ježíši, on uvěřil a byl okamžitě pokřtěn…

„Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše.
A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.
Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,34-40

A další příběh, tentokrát ženy, která uvěřila a byla okamžitě pokřtěna…

„Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií.
Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: „Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě.“ A tak nás přemluvila.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,12-15

Zde dokonce čteme, že byl okamžitě pokřtěn člověk, který se zabýval čarodějnictvím…

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-13

Další biblický příběh s okamžitým křtem, dokonce se všemi obyvateli domu…

„Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,29-34

Z výše uvedených biblických příběhů vidíte, že obráceným lidem nikdo neřekl, že nejsou připraveni na křest, že je potřeba vyučování… V Bibli čteme pouze příběhy, kdy došlo ke křtu maximálně do několika hodin. V Bibli není jediný záznam, kdy se s křtem otálelo!

V co křtít?
Nechme hovořit Bibli…

„Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Bible, ekumenický překlad, Matouš 28,18-20

„Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: „Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?“
„Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli,“ řekli mu na to.
„Jak jste tedy byli pokřtěni?“ ptal se.
„Janovým křtem,“ odpověděli.
Pavel jim řekl: „Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm – v Ježíše.“
Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 19,1-7

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,38-39

Kolik musí být vody?
Musí se ponořit celé tělo, což znamená, že musí být dostatek vody – jezero, bazén, vana…

Jak vypadá vodní křest?
Koukni na video online…

Video: Biblický křest
Nahlásit nefunkční video

Některé církevní organizace a sbory odmítají křtít
Některé církevní organizace a sbory odrazují obrácené a poučené lidi od okamžitého křtu vodou na odpuštění hříchů (odmítají je pokřtít – zatím nejsi na to připraven, musíme si tě prověřit, nejdřív tě budeme dlouhodobě vyučovat, nejdřív si dej do pořádku svůj život…), jiné křtí nebilicky (např. pokropením nicnevědoucího dítěte, které nemůže věřit v Boha ani činit pokání). Co je horší? Obojí je stejně špatné! Obojí vede člověka k hříchu, takže do věčného zatracení – pekla.

Satan v MNOHA případech předkládá lidem 95% pravdu a 5% lži (oblíbený satanův mix). Výsledek je hřích člověka. Pokud nějaká církevní organizace učí 95% pravdu a 5% lži, například odrazuje lidi od křtu, odmítá je pokřtít (oddaluje křest na neurčito), slouží tomu zlému 🙁 Protože výsledkem je zklamaný a nepokřtěný člověk, který snadno spadne do satanových pastí.

Modleme za takové náboženské organizace a sbory. Je to neskutečná škoda, že takto způsobují lidský hřích, v některých případech možná pozemskou smrt v podobě sebevražd, což je čin, který vede k večné smrti. Známe přece satana, Bible nás učí, že je to od samého počátku lhář a vrah.

Před křtem musíš být poučen
Rozhodně neříkám, že by člověk před křtem na odpuštění hříchů neměl vědět do čeho jde! Pokud někdo po kázání evangelia uvěří v Boha (Bůh mu dá tu milost) a přijme Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, činí pokání (uvědomuje si, že je hříšník, vyznává své hříchy Bohu a nechce v nich dál pokračovat), chce se nechat dobrovolně pokřtít na odpuštění hříchů, může následovat okamžitý křest na odpuštění hříchů. Znovu zdůrazňuji, že mnohaměsíční/několikaleté vyučování, prověřování je nebiblické (je to satanovo/démonské učení). Pokud někdo tvrdí opak, měl by okamžité podstoupit vymítání démonů.

Byl jsem pokřtěný v katolickém kostele jako dítě. Je tento křest platný?
Ne. Šlo o démonický rituál. Katolické kostely jsou velmi nebezpečná místa, která jsou plná démonů!

Video: Křest nicnevědoucího dítěte
Nahlásit nefunkční video

Uvěřil jsem v Boha a chci se nechat pokřtít na odpuštění hříchů. Náš pastor tvrdí, že nejprve musím prodělat roční kurz Bible a musím jít do vody úplně čistý (musím mít vyznané úplně všechny hříchy). Co mám dělat?
Tvůj pastor nezná Bibli, nebo ho vedou démoni (podlehl démonskému učení). Vyhledej znovuzrozeného křesťana z tvého okolí, který tě biblicky pokřtí. Pokud nikoho neseženeš, kontaktuj nás zde.

Sdílejte: