Jednou spasený – navždy spasený?

Jsme spaseni jednou provždy? Můžeme o dar spásy přijít? Je spása možná jedině skrze víru, nebo jsou nutné i skutky člověka?

Jak dosáhnout spasení?
Musíte mít víru v Božího Syna (Ježíše Krista), přijmout Ho za svého Pána  Spasitele. Víru dávate najevo tak, že posloucháte Jeho přikázání.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.
Bible, překlad 21. století, Jan 3,16-17

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,9-10

Nedílnou součástí spasení je vodní křest na odpuštění hříchů. Ježíš říká, že přijetí víry a křtu je nutnou podmínkou spasení…

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-19

Ježíš také říká:

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,3-5

Další verš o křtu na odpuštění hříchů:

„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,37-38

Je potřeba si uvědomit, že spasení je milost od Boha…

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Bible, překlad 21. století, Efezským 2,8

Falešné učení o spasení
Některé církevní organizace (a konkrétní křesťané) učí: „Jednou spasený – navždy spasený“. Někteří pastoři učí, že spasení je jistá cesta do Nebe a není možné za žádných okolností o spasení přijít. Tito pastoři často odkazují na tyto verše:

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,9-10

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“
Bible, ekumenický překlad, Římanům 10,9-10

„Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 5,13

Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
Bible, ekumenický překlad, 1.Jan 5,13

Berme Bibli jako celek
Jednou spasený – navždy spasený? – Díky tomuto falešnému učení děsivě mnoho křesťanů žije v bludu, že po křtu na odpuštění hříchů mohou žít po svém a přesto budou v Nebi s Bohem. K tomu musím podotknout, že je velmi důležité brát Bibli jako celek a „nevytrhávat“ si jednotlivé verše!

Pojďme tedy brát Bibli jako celek:

1.Pokud někdo dostal tu milost, že poznal pravdu a nečiní pokání ze svých hříchů, čeká ho „peklo“

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Bible, překlad 21. století, Židům 10,26–27

2. Žádný smilník, zloděj, lakomec, pomlouvač,modlář, opilec… nebude mít podíl na Božím království…

„Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,1-5

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,19-21

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

3. Pán Ježíš řekl, že ti, kdo byli spaseni, musí věrně vytrvat až do konce. Bible toto zdůrazňuje hned na několika místech. Opravdu mají zaručenou spásu i ti, kdo nevytrvají (odpadnou od Boha – ztratí v Něj víru, nebudou činit pokání ze svých hříchů, spáchají sebevraždu…)? Ne.

„Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,13

4. Pán Ježíš řekl: „Buďte připraveni, bděte!“ Proč nás křesťany Pán Ježíš vyzývá k bdění, když má podle některých spasení jisté každý znovuzrozený křesťan? Protože o spasení můžeme přijít! Jak? Že ztratíme víru, nebudeme vyznávat své hříchy…

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

„Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,42-44

„Jednou spasený – navždy spasený“ vyučuje falešný prorok
Kdo vyučuje: „Jednou spasený – navždy spasený“, je falešný prorok/učitel a měl by bezodkladně činit pokání.

Na falešné proroky jsme v Písmu upozorňováni…

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Ne každý, kdo Bohu říká „Pane, Pane“, vejde do nebeského království…

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Písmo nás také varuje:

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Bible, překlad 21. století, 1. Timoteus 4,1

Závěr
„Jistota“ spasení rozhodně není povolenkou k hříchu (svolení k hříchu).

Všechno si prověřujte v Bibli…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,16-22

Bděte, hledejte Živého Boha, hovořte s Bohem (dialog s Bohem), mějte s Ním důvěrný vztah, neuhašujte Ducha svatého, buďte pokorní a mírní, ochotně a ze srdce dávejte dary a almužny, milujte své nepřátele, nespoléhejte se na vlastní rozumnost… Modlete se za moudrost, rozpoznání duchů… Čiňte jen to, co se Bohu líbí.

„Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!“
Bible, překlad 21. století, Filipským 2,13

A v každém případě: BERTE BIBLI JAKO CELEK.

Na úplný závěr jeden verš:

„Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.
Bible, překlad 21. století, Římanům 13,11-14

Sdílejte: