Todd White

Tood White je jedním z nejpopulárnějších kazatelů v hnutí Word of Faith (Hnutí Víry).

Tood White a Římsko-katolická církev
Nutno upozornit, že Tood White požaduje sjednocení všech církevních organizací pod jednu. White je velký příznivce Římsko-katolické církve, papeže

„Věřím, že katolická církev a křesťanská (protestanská) církev se spojí. Právě teď. Ve jménu Ježíše.“
Todd White

Video: Tood White chce sjednocení všech církevních organizací

Dále se podívejte, jak se Todd White modlí s katolickým knězem…

Video: Todd White se modlí s katolickým knězem

Tood White a Benny Hinn
Další věc je, že Todd White obdivuje kontroverzního kazatele Bennyho Hinna, který při shromážděních používá nejen promyšlené manipulace, hypnózy a sugesce, ale i proklínání a praktikování kundalini. Více zde (článek, videa).

Video: Benny Hinn položil ruce na Todd White

Todd White a Kenneth Copeland
Todd White se spojil a spolupracuje s Kennethem Copelandem, který dlouhodobě šíří nebiblické učení.

„Šokovalo mě, když jsem zjistil, která biblická osoba vlastně dopadla nejhůř. (…) Po hmotné stránce nebo podobně však ďábel nebyl tím, kdo dopadl nejhůř. Z pohledu celé Bible nejvíce selhal Bůh.“
Kenneth Copeland

Video: Kenneth Copeland – mentor Todda Whitea

Tood White a okultní symboly
A další věc je, že Todd White s oblibou nosí okultní symboly. Například symbol kláštera Ordo Templi Orientis, který byl původně založen na svobodném zednářství. Mezi jeho slavné velmistry patřil Aleister Crowley, který významně změnil směřování řádu. Aleister Crowley (1875-1947) byl britský okultista, spisovatel, filozof, jogín, astrolog, drogový experimentátor a pedofil.

Aleister Crowley

Nejdůležitější knihou pro členy řádu je Liber AL vel Legis (The Book of the Law), kterou napsal právě Aleister Crowley. Členové řádu praktikovali tzv. sexuální magii. Řád v pozměněné podobě funguje dodnes, v současné době má okolo 3000 členů v 58 zemích (polovina z nich žije v USA). Řád se také věnuje tantrickým naukám a thelémské magii.

Todd White
Todd White

Todd White nosí i další okultní symboly…

Todd White

Bůh prý neřídí všechno
Todd White tvrdí, že Bůh neřídí všechno, co se děje.

Video: Dan Mohler – Todd White – Řídí Bůh všechno, co se děje? (Todd White od 5 minuty)

Bůh má pod kontrolou celý vesmír, ať se to někomu líbí nebo ne. Ještě je potřeba dodat, že Bůh dává lidem i soužení. Mějme před Bohem bázeň!

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,20-22

„Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,11

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,26-27

„Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po ní jdoucí své kroky neřídí.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 10,23

Proklínání a modlitba k Duchu svatému
Dále slyšíme od Todda v modlitbě o uzdravení „proklínám“ a modlitbu k Duchu svatému, kterou má po něm opakovat bezbožný člověk. Proklínat by křesťan neměl (ani co se týče nemoci). Bezbožné lidi máme vést k modlitbě k Ježíši, ne k Duchu svatému, neboť jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus. Tím rozhodně nechci znevažovat Ducha svatého. Moc dobře vím, že Duch svatý je součástí Boží Trojice.

Video: Todd White v modlitbě o uzdravení „proklíná“

Závěr
Nikoho nesoudím za to, jak vypadá, co si obléká… Lidem nepřísluší soudit. Soudit bude Bůh. Pojďme si ale shrnout fakta:

1. Tood White požaduje sjednocení všech církevních organizací pod jednu. Propaguje Římsko-kalolickou církev.
2. Todd White obdivuje Bennyho Hinna.
3. Todd White spolupracuje s Kennethem Copelandem.
4. Todd White s oblibou nosí okultní symboly.
5. V červenci 2017 se v Praze konat festival Awakening Europe Praha, kde vystoupil i Todd White.

Je jen na vás, jak s těmito informacemi budete pracovat.

Cílem tohoto článku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení. V každém případě si všechno ověřujte v Bibli, poslouchejte (neuhašujte) Ducha svatého… A v každém případě se modlete za Todda, nechtějte s ním soupeřit, nemějte k němu žádnou nenávist…

Sdílejte: