Trojjediný Bůh

Opravdu je v Bibli zmíněn Trojjediný Bůh? Věří křesťané v tři Bohy nebo v jednoho Boha? Je učení o Trojici Boží je biblické?

Trojjediný Bůh
Výraz „Trojjediný Bůh“ se v Písmu nikde nevyskytuje. Ale…

Co znamená Trojjediný Bůh?
Ne tři bohy, ale jeden Bůh ve třech božských Osobách – Bůh Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch svatý.

Pojďme se podívat na biblická fakta
Od samého počátku tady byl Otec, Syn i Duch svatý (Trojjediný Bůh):

Bůh Otec, Boží Syn – Ježíš Kristus:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Bible, překlad 21. století, Jan 1,1 a 14

Duch svatý:

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,1-2

Biblická fakta o tom, že Ježíš Kristus je Bůh
Podle svědků Jehovových je Ježíš archanděl Michael. Židé zase tvrdí, že Ježíš byl pouze prorok. Stejný názor zastávají i Muslimové.

Pokud se podíváme do Bible, tak není pochyb o tom, že Ježíš byl, je a vždycky bude Bůh:

Já a Otec jsme jedno.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,30

„Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,38

„Říkali mu tedy: „Kde je ten tvůj otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte mě ani mého Otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.“
Bible, překlad 21. století, Jan 8,19

„ale o Synu říká (pozn. Bůh): „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,8

Ježíš byl, je a vždycky bude Bůh:

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Bible, překlad 21. století, Židům 13,8

„Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa.
Bible, překlad 21. století, Jan 17,24

V následující pasáži Ježíš zdůrazňuje:
1. Jediná cesta k Bohu je skrz Něho.
2. On sám je Bůh – součástí božské Osoby.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!
„Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“
„Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,6-11

Biblická fakta o tom, že Duch svatý je Bůh

„Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!
Bible, překlad 21. století, Skutky 5,3-7

Ježíš Kristus existoval vždycky
Pokud čteme Bibli pozorně (a pod vedením Ducha svatého), tak se dopátráme faktu, že Ježíš neměl počátek (existoval vždycky) – ve verši:

„Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.
Bible, překlad 21. století, Jan 8,58

„Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“
Bible, ekumenický překlad, Jan 8,58

„Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem.“
Kralická Bible, Jan 8,58

Ve všech překladech Bible stojí: „já jsem“. Ježíš řekl: „já jsem“ (se nenarodil, existoval jsem vždycky).

Další fakt
Není pochyb o tom, že máme obrácené lidi křtít: „Ve jméno Otce i Syna a Ducha Svatého“. Proč asi? Protože máme Trojjediného Boha.

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Bible, ekumenický překlad, Matouš 28,19-20

Bůh o sobě hovoří v množném čísle
Proč Bůh o sobě na některých místech v Bibli hovoří v množném čísle? Protože máme Trojjediného Boha.

„Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,26

„I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
Bible, ekumenický překlad, Genesis 1,26

„Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.“
Kralická, Genesis 1,26

I v dalším verši Bůh o sobě hovoří v množném čísle:

„Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 3,22

„I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
Bible, ekumenický překlad, Genesis 3,22

„Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.“
Kralická Bible, Genesis 3,22

Podobenství
Voda je pořád voda, i když je v různých skupenstvích (formách): Vodní pára (plynné skupenství), led (pevné skupenství), voda (tekuté skupenství). – Máme tři v jednom. Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch svatý = Trojjediný Bůh.

Závěr
Z Bible tedy s určitostí víme, že Otec je Bůh, Syn je Bůh a Duch svatý je Bůh. Bůh je jedna bytost, rozhodně se nejedná o tři (oddělené, samostatné) bytosti. Můžeme mezi nimi rozlišovat, ale v žádném případě je nemůžeme oddělovat!

Pokud někdo nepovažuje Ježíše Krista za Boha, odmítná Ho jako Mesiáše poslaného od Boha, považuje Ho za archanděla, proroka…, rouhá (vysmívá) se Bohu a měl by bezodkladně činit pokání. Zde nutno upozornit na to, kdo by se rouhal proti Duchu Svatému, dopouští se neodpustitelného hříchu:

„Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem.“
Bible, překlad 21. století, Marek 3,28-29

Co lze považovat za rouhání proti Duchu Svatému?
1. Když někdo popírá dary Ducha Svatého: mluvení v jazycích (dar vykládat takové mluvení), dar uzdravování, dar prorokování…
2. Když někdo dává sám sebe na úroveň Ducha Svatého. S tím může souviset následující bod.
3. Když někdo vědomně imituje projevy Ducha Svatého (např. za účelem zisku).
4. A samozřejme, když někdo o Duchu Svatém tvrdí (nebo dokonce vyučuje), že není Bůh. Takové falešné vyučování ve velkém rozsahu šíří Strážná věž (svědkové Jehovovi). Strážná věž tvrdí, že Duch svatý není osoba jako Bůh, ale je to Boží činná síla – ovládaná síla, kterou Jehova Bůh používá k uskutečnění rozmanitých cílů. Jehovisté odmítají, že Duch svatý je božská Osoba. To je velké rouhání se proti Duchu Svatému!

Modleme se za všechny lidi (přímluvná modliba), kteří odmítají Trojjediného Boha.

Sdílejte: