Stát Izrael

Stát Izrael (zkráceně Izrael) je malý stát na Blízkém východě, který je 4x menší než Česká republika. Izrael sousedí s Libanonem, Jordánskem, Sýrií a Egyptem. Izrael je jediným židovským státem na světě. Izrael je stát s parlamentní demokracií, který vede zastrašovací politiku a drží se politiky neprůhlednosti.

Izrael

Vznik Izraele
Stát Izrael vznikl 14. května 1948. Založen byl na základě rozhodnutí OSN na území britského protektorátu.

V únoru 1947 předala Velká Británie palestinskou otázku OSN. OSN doporučilo rozdělit Palestinu na židovský a arabský stát. Sionisté návrh přijali, Arabové ne. Následně došlo k útokům. V květnu 1948 Velká Británie ukončila své aktivity v Palestině. Okamžitě byl vyhlášen nezávislý stát Izrael. Palestina ale byla sousedními arabskými státy (Jordánsko, Egypt, Irák, Libanon, Sýrie, Jemen, Saudská Arábie) považována za arabské území. Druhý den po vyhlášení Izraele nastal mezi Izraelem a okolními státy vojenský konflikt. Pomoc Izraeli poskytlo Československo, které dodávalo zbraně a cvičilo izraelské vojáky. Díky československým zbraním Izrael dobyl svá území (Nazaret a okolí, Dolní Galileu, města Lod a Ramla atd.). Po tzv. Bitvě deseti dnů nastalo příměří, které trvalo do října 1948. OSN chtěla mezi válčícími stranami uzavřít mírovou smlouvu, s tím ale ani jedna strana nesouhlasila. Následně izraelská armáda obsadila Al-Aríš na Sinaji a výšiny nad městem Rafáh. Velká Británie splnila dohodu s Egyptem a vydala ultimátum, na jehož základě se Izrael stáhl ze Sinaje i z výšiny u Rafáhu (tím vzniklo pásmo Gazy). Začátkem roku 1949 probíhala na půdě OSN jednání mezi Izraelem a každou z útočících stran (Irák odmítl vyjednávat), která vyústila v dohody o příměří. 24. února 1949 se dohodl Egypt, 23. března 1949 Libanon, 3. dubna 1949 Jordánsko a 20. července 1949 Sýrie. Izraeli připadla západní část Jeruzaléma a Západní břeh Jordánu, čímž se jeho území rozrostlo o 20 %. Pásmo Gazy zůstalo Egyptu a Východní Jeruzalém si ponechalo Jordánsko.

První izraelský premiér ben Gurion řekl: „Československo zachránilo Izrael před porážkou a zničením.“ V Izraeli se dodnes ví, že bez československé pomoci by Stát Izrael s největší pravděpodobností zanikl hned po svém vyhlášení.

Šestidenní válka
V roce 1967 odstartovala Sýrie proces, který měl na Blízkém východě stupňovat napětí a sjednotit arabské státy proti jejich nenáviděnému sousedu – Izraeli. Izrael dokázal v šesti dnech zničit tři arabské armády, čímž ukázal, že je významný hráč na Blízkém východě. V šesti dnech zaútočil Izrael na Egypt, Jordánsko a Sýrii. Rezoluce OSN, která válku ukončila, požadovala, aby se Izrael vzdal části území výměnou za mír. O 10 let později, po vojenské katastrofě, vrátil Izrael Sinajský poloostrov Egyptu a podepsal s ním mírovou smlouvu. O více než 20 let později se na míru dohodl i s Jordánskem.

Izrael vlastní jaderné zbraně a technologie
Izrael je jednou z devíti zemí vlastnící jaderné zbraně. Izrael vlastní nejen nukleární zbraně, ale i technologie. Izrael produkuje plutonium použitelné pro jejich výrobu. Světový experti odhadují, že izraelský jaderný arzenál sčítá 100-400 nukleárních hlavic nejmodernější konstrukce s odpovídajícími systémy nosičů, mj. neutronové zbraně a vodíkové minibomby, které mají neuvěřitelnou ničivou sílu (např. dokáží zlikvidovat i velmi hluboké podzemní bunkry). Od roku 2011 vlastní Izrael mezikontinentální balistickou střelu ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile) Jericho 3. Dolet rakety je prý až 11 000 kilometrů. Izraelské jaderné zbraně dokáží zasáhnout jakýkoliv cíl na zemi (USA, Rusko, Japonsko…). Díky svému arzenálu by Izrael dokázal vyhladit nejen světová velkoměta, ale i celé státy. Některé světové výzvědné služby tvrdí, že Izrael je největší jadernou mocností a jeho střely nejsou namířeny pouze na Blízký východ.

Jako obranu před raketami dlouhého doletu, používá Izrael unikátní protiraketový systém, který dokáže zneškodnit téměř všechny cíle. Protiraketový systém se nazývá Arrow 3 a vyvíjí ho izraelská státní společnost Israel Aerospace Industries s pomocí amerického výrobce letecké techniky Boeing. Izrael se tímto systémem brání případnému nebezpečí: od raket krátkého doletu vypálených z Pásma Gazy či z Libanonu, přes střely se středním doletem ze Sýrie až po střely vypálené ze vzdálených zemí. Jako doplnění používá Izrael protiraketový systém, který se nazývá Davidův prak (David‘s Sling), který se soustředí na ničení střel krátkého a středního doletu.

Proč má Izrael takový arzenál? Je to důsledek holocaustu – už nikdy se Židé nesmí stát obětmi, už nikdy nesmí být bezbranní. Izrael má jaderné zbraně jako odstrašovací prostředek. Nechce nikoho atomovými zbraněmi napadnout. Pokud by byl ale napaden, jistě by je bez váhání použil! Izrael dlouhodobě svět varuje, že jejich bezpečnostní systémy zničí každého, kdo by se pokusil na židovský stát zaútočit. Izraelský premiér doslova říká:

„Kdokoli se pokusí na nás udeřit, bude zasažen. Ti, kteří ohrožují naši existenci, se sami staví do existenčního ohrožení“

Průměrná mzda v Izraeli
Průměrná mzda je přibližně 65 000 Kč. Ovšem jsou zde poměrně vysoké ceny nemovitostí, spotřebního zboží atd. Pokud vezmeme v úvahu tento fakt, tak rozdíl mezi průměrnou mzdou v Česku a v Izraeli není nijak závratný.

Izrael je technologická velmoc
Izrael je technologická velmoc, která dává na vědu a výzkum největší podíl HDP ze všech zemí světa. Naleznete zde neuvěřitelný počet hi-tech firem (optická vlákna, letecká doprava, komunikace, počítače…).

Izrael má vyspělý průmysl
V Izraeli naleznete velmi vyspělý průmysl: high-technologické projekty, výroba potravin a nápojů, tabákové výrobky, chemické výrobky, textil, obuv, plasty, atd.

Izraelské zemědělství
Izraelské zemědělství je také vysoce rozvinuté. Potíže jsou ale s vodou. Nejdůležitějšími vodními zdroji je Galilejské jezero a řeka Jordán, z nichž je přiváděna voda do celé země. Pěstuje se zde obilí, brambory, olivy, rajčata, cukrová řepa, vinná réva, citrusové plody, bavlna, tabák atd. Oblíben je i chov dobytka, drůbeže, ovcí, velbloudů a koz. Ve Středozemním moři místní loví ryby. V poušti se chovají teplomilné ryby – k jejich chovu se používá poloslaná voda čerpaná z termálních vrtů.

Nenáviděný Izrael
Od svého založení má Izrael hodně nepřátel. Izrael nemá rád nejen své sousedy, ale i Evropu. Izrael nemá rád Evropu a Evropa zase Izrael. Izrael se obává posílení krajní pravice v Evropě (obává se fašismu), Evropa to ignoruje. Izrael mírní podmínky pro získání zbrojního průkazu izraelským občanům, Evropa chce kvůli terorismu omezit držení zbraní. Izrael uzavřel hranice a střílí do uprchlíků, Evropa nechá uprchlíky vydrancovat evropské země. Izrael má zkrátka úplně jiné myšlení (zdravé), než Evropa.
Co se týče USA a Ruska, tak tito dva velcí hráči mají z Izraele obavy (je vidět, že zastrašovací politika funguje). Izrael spíš dlouhodobě tíhne k USA, než k Rusku. Izrael ví, že z Ruska nikdy nevzejde nic dobrého. O tom se Izrael přesvědčil v roce 1967, kdy Sovětský svaz, v reakci na Šestidenní válku, ukončil vzájemné diplomatické vztahy.

Izraelští vojáci jednají vždy nekompromisně
Více videa…

Izraelský národ je pod Boží ochranou
Kdo nějakým způsobem na Izraelský národ (a to nejen vojensky) zaútočí, padne…

„Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, já jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu tě shromáždím. Severu řeknu: „Propusť je!“ a jihu: „Nedrž je!“ Přiveď mé syny zdaleka, mé dcery ze světových stran – všechny, kdo nesou jméno mé, ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval.“
Bible, Izaiáš 43,1-7

Proč je Izraelský národ pod boží ochranou?
Izrael je pod Boží ochranou, protože si tento národ Bůh vyvolil. Bible…

„Proto řekni domu Izraele – Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy národy poznají, že já jsem Hospodin – až na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví Panovník Hospodin.“
Bible, Ezechiel 36,22-23

Izraelský národ
Je potřeba si uvědomit, že ne všichni z Izraele jsou Izrael:

„Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

Judaimus je falešné (satanovo) náboženství. Židé, kteří neuznávají Ježíše Krista za Boha, nejsou Boží Izrael, ale „shromáždění satanovo“…

„Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,9

Izrael je plný hříchu
Ač je izraelský národ vyvolený, naleznete zde velkou bezbožnost a démonizaci. Práva homosexuálů, leseb, bisexuálů a translidí v Izraeli jsou považována za nejpokrokovější na Středním východě i v celé Asii. Izrael je zároveň první a jedinou asijskou zemí, která dává homosexuálním párům právní status ve formě neregistrovaného soužití. Ačkoliv nejsou v zemi legalizovány sňatky osob stejného pohlaví, uznává Izrael stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí, čímž je opět první a jedinou asijskou zemí, která tak činí.

Izrael jako znamení posledních časů
Biblických znamení posledních časů je mnoho. Ovšem nejvýznamnějším znamením posledních časů je právě Izrael – vznik tohoto státu. Stát Izrael vznikl 14. května 1948 – v jednom dni. Přesně jak se píše v Bibli…

„Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik?“
Bible, Izaiáš 66,8

Příchod Ježíše Krista na Zemi je ve dveřích. Následující věrš je v Bibli uveden v souvislosti s druhým příchodem Ježíše. Fíkovník znamená Izrael (V Bibli je na mnoha místech fíkovník uveden v souvislosti s Izraelem)…

„Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích!“
Bible, Marek 13,28-29

Od roku 1948 se události formují tak, aby mohl nastat příchod Ježíše. S přílivem uprchlíků do Evropy se Židé z evropských zemí masivně vrací do Izraele (hlavně poslední dva roky). Hlavním důvod je strach ze sílícího antisemitismu (ze strany muslimské komunity). Ano, muslimové vyhání Židy do jejich skutečného domova.

„a řekni jim – Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti.“
Bible, Ezechiel 37:21-22

Izrael a Rothschildové
Ať se nám to líbí nebo ne, Rothschildové jsou jedním z nejmocnějších a nejbohatších rodů na planetě. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že to jsou právě Rothschildové, kdo v současnosti kontroluje vlády USA, Velké Británie, Izraele a mnoha dalších zemí. Podívejme např. na budovu Nejvyššího soudu v Izraeli (Jeruzalém). Samotná budova Nejvyššího soudu byla darována Izraeli Dorothy de Rothschildovou, manželkou francouzského bankéře Jamese de Rothschilda. U vchodu nalezneme malbu, na které jsou vyobrazeni Rothschildové se Shimonem Perezem (9. prezident Izraele) a Isaacem Rabinem (6. a 11. premiér Izraele).

Rothschildové

Na této budově nalezneme i pyramidu s tzv. vševidoucím okem, která je symbolem Svobodných zednářů.

Budova Nejvyššího soudu v Jeruzalémě

V budově Nejvyššího soudu a její blízkosti nalezneme mnoho okultních symbolů a staveb. Uvnitř budovy se nachází schodiště představující ženské orgány se sloupem (penisem) uprostřed…

V sousedství budovy soudu se nachází obelisk v kruhu. Postavením obelisku dovnitř kruhu satanisté zobrazují milostný akt mezi mužem a ženou…

V Izraeli nalezneme i mnoho míst s nejznámějším zednářským symbolem – kružítko a úhelník. Například ve městě Eilat…

Modleme se za Izrael
Izrael potřebuje naše modlitby! Teroristické útoky jsou tam na denním pořádku. Izraelské státní hranice jsou velmi dobře střeženy (ze země i ze vzduchu), přesto se ale pořád někdo snaží přelézt nebo poničit ploty (zejména migranti). Izraelští vojáci v těchto případech postupují nekompromisně – střílí do agresorů (což není moc křesťanské). Pokud se podíváme na zdejší náboženství, tak zde nebují jen pravé křesťanství, ale i falešná naboženství jako je judaismus a islám. Místní Židé se sice modlí k Bohu, ale neuznávají Ježíše za Mesiáše. Judaismus je démonské učení, to co se děje u Zdi nářků, je démonský rituál. Islám je velké zlo, to víme všichni.

Modleme se za izraelský národ, aby Bůh obracel jeho lid. Modleme se za Izrael, ať není pod útokem teroristů, světových vlád, okultní elity… Také je potřeba se modlit, ať se Izrael nestane obětí Putinovy propagandy a internetových útoků. To by mohlo skončit velmi špatně, protože Izrael si nikdy nic nenechal líbit. Modleme se za to, ať mají izraelští politici a vojáci moudrost v rozhodování.

Sdílejte: