Církev Adventistů sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne vznikla v 60. letech 19. století v USA. Do začátku 20. století se jejich učení rozšířilo téměr do celého světa.

Pojďme se podívat na Adventisty pod drobnohledem:

1. Adventisté mají svou modlu a falešnou prorokyni – Ellen Whiteovou (1827 − 1915, USA), která propadla démonskému učení. Whiteová stála u zrodu této náboženské organizace. Whiteová za svého života tvrdila, že se jí zjevuje anděl, který jí dává vize (evidentně šlo o démona). Adventisté dodnes s oblibou citují z jejich knih.

2. Další falešný prorok. U zrodu této náboženské organizace stál i William Miller (1782 – 1849), který předpověděl, že druhý příchod Ježíš Krista nastane mezi jarem roku 1843 a jarem roku 1844.

3. Adventisté se hlásí k reformačnímu procesu, který zahájili Jan Hus, Martin Luther a další.

4. Adventisté jsou známí svojí charitativní činností. Je to v této oblasti nejaktivnější církevní organizace v České republice.

5. Adventisté nejedí nečisté maso (vepřové, pštros, zajíc…). Opírají se o verš z Izaiáše 66,17. V Písmu ale čteme (Nový zákon), že Bůh nařídil jíst všechna zvířata:

„Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: Vstaň, Petře, zabíjej a jez! Petr odpověděl: To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale hlas k němu promluvil znovu: Co Bůh očistil, neměj za nečisté! Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.“
Bible, Skutky 10,11-16

A také:

„Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Bible, Genesis 9,3

Nejíst maso (ochudit se o přísun vysoce hodnotných bílkovin) je satanská myšlenka, jak oslabit člověka, aby byl lépe napadnutelný démony. V tomto ohledu je velmi nebezpečné poslední dobou tak propagované vegetariánství.

6. Adventisté odmítají drogy, alkohol, tabák apod.

7. Křest následuje až po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení (viz. www.casd.cz). Před křtem se zavazujete, že budete dobře pečovat o své tělo a platit desátky v podobě peněz (10% ze mzdy). Obojí je satanovo učení. Před křtem nemá být žádné důkladné vyučování z Bible. Více náš článek Biblický křest. Ježíš nikdy nemluvil o desátcích v podbě peněz, ale pouze o darech. Nový zákon se o desátcích nezmiňuje vůbec.

8. Velmi důležitým rysem Adventistů je dodržování soboty, jako dne klidu (svatý den).

Video: Okultní pozadí Adventismu
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Církev Adventistů sedmého dne bohužel vyučuje falešné náboženství. Jako křesťané rozhodně k nim nemůže mít nenávist nebo soupeření. Musíme se modlit za to, aby nastala změna.

Pokud jsi propadl jejich nebiblickému vyučování, čiň pokání.

Sdílejte: