Význam Soboty (Šabatu)

Musí křesťané dodržovat den odpočinku (Sobotu)? Den odpočinku je Sobota nebo Neděle? Který den je ten pravý sedmý? Co je to Šabat?

Gregoriánský kalendář
Nejprve si pojďme říct, že v současnosti se celosvětově používá Gregoriánský kalendář (nepoužívá ho pouze několik málo zemí). Gregoriánský kalendář používá i Česká republika. Tento kalendář se řadí mezi solární kalendáře. Solární kalendář je systém pro počítání času, který vyměřuje pohyb Země a Slunce. Zaveden byl v roce 1582 papežem Řehořem XIII., jednotlivé katolické země jej zaváděly postupně v následujících letech. V některých zemích byl přijat až ve 20. století.

Určování času podle Bible – Luni-solární kalendář
Bůh vytvořil čas. On žije mimo náš čas i prostor. Bůh řekl, že podle Slunce a Měsíce máme měřit čas…

„Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci;“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,14-16

Podle pohybu Slunce a Měsíce se měří čas v Izraeli. Izraelité používají Luni-solární kalendář. Každý měsíc (1. den v měsíci) začíná prvním úsvitem po astronomickém novém měsíci – konjenkce (dvě nebeská tělesa nacházejí na téže pozici na obloze). Po 1. dni v měsíci následuje 6. dní (pracovních), 7. den je Sobota (Šabat). Pokud měříme čas biblicky – kombinovaně (podle Slunce a Měsíce), tak má 1 měsíc 29 nebo 30 dní. Při tomto výpočtu dnů, dny týdne spadají vždycky na stejné datum měsíce, a sice: 8., 15., 22., 29. Není to nepřetržitý cyklus – 7 dní, 7 dní… (jak to vidíme při současné měření času mimo Izrael), ale každý nový měsíc je potřeba počítat od začátku měsíce 7 dní. Další měsíc se začíná znovu. Tzn., že Sobota může být podle našeho výpočtu např. pondělí, jindy zase čtvrtek. Současné (pohanské) měření času (Gregoriánský kalendář) je nejen nepřesné, ale hlavně nebiblické. A díky tomu si mnoho křesťanů si myslí jak dodržuje Sobotu, ale opak je pravdou. Pokud se podíváme konkrétně k nám do České republiky, tak zjistíme, že týden začíná pondělím a Šabat skutečně vychází na každou neděli, kterou světí většina církevních organizací v ČR. Což je samozřejmě velký satanův podvod. Stejnému klamu ale podléhá i každý křesťan (církevní organizace), který tvrdí, že Šabat má být podle Gregoriánského kalendáře každou Sobotu. Tomuto podvodu podlehla i církevní organizace, která se nazývá Adventisté sedmého dne.

Sobota – Šabat
Sobota je z hebrejského Šabat, což znamená odpočinek, přerušení. Světit Šabat = den odpočinku. Sobota je Boží den, který Bůh určil Izraelitům (viz. níže: Sobotní den byl dán Izraeli). Postupem času byla Sobota počítána z pohledu pohanského.

Sobota v Bibli

„Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 2,2-3

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu.“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 23,1-3

Sobota v Desateru:

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.
Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ať jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabíjej.
Necizolož.
Nekraď.
Nelži o svém bližním.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 5,7-20

„Bůh promluvil všechna tato slova:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
Neměj žádné bohy kromě mne.
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabíjej.
Necizolož.
Nekraď.
Nelži o svém bližním.
Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 20,1-17

Nutno ale upozornit, že sám Ježíš Kristus Sobotu několikrát porušil!

„Vstaň, vezmi si lehátko a choď!“ řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: „Je sobota, nesmíš nosit lehátko!“ On jim však odpověděl: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.‘ „Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď‘?!“ ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: „Pohleď, jsi uzdraven. Už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího.“ Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“ A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.“
Bible, překlad 21. století, Jan 5,8-18

„V sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená už osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. „Ženo, tvá nemoc je pryč,“ řekl jí. Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!“ „Pokrytče!“ odpověděl mu Pán. „Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou už osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,10-16

„Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: „Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!“ On jim však řekl: „Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,‘ neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou.“
Odešel odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: „Smí se v sobotu uzdravovat?“ Chtěli ho totiž z něčeho obvinit.
On jim však řekl: „Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro.“
Tehdy řekl tomu muži: „Natáhni ruku.“ A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili.
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,1-14

V sobotu nikdo nesměl vycházet ze svého domu:

„Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den ať nikdo nevychází. A tak lid sedmého dne odpočíval.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 16,29-30

V sobotu se nesměl nerozdělávat oheň (topit)…

„V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 35,3

Kdo by porušil Sobotu, měl být vyobcován ze svého lidu…

„Zachovávejte sobotu; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 31,14-15

Pojďme se podívat do Nového zákona:

„Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,16

A také toto (opět Nový zákon):

„Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil – aby byl Pánem živých i mrtvých.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 14,5-9

Z tohoto verše je mj. patrné, že když držíme svátek Bohu, je důležité mít Krista ve svém srdci.

Církev adventistů sedmého dne a Sobota
Adventisté tvrdí: „Bůh dal člověku šest dní, ve kterých má pracovat, ale vyhradil si sedmý den jen pro sebe. Právě tento den máme pravidelně navazovat vztah se svým Stvořitelem a uctívat Ho. Bůh má být oslavován a Jeho autorita respektována.“. K tomu musím podotknout:

1. Vztah s Bohem nemáme navazovat jen v Sobotu, ale KAŽDÝ DEN.
2. Uctívat Boha nemáme jen v Sobotu, ale KAŽDÝ DEN.
3. Oslavovat Boha nemáme jen v Sobotu, ale KAŽDÝ DEN.
4. Respektovat Boha nemáme jen v Sobotu, ale KAŽDÝ DEN.
5. Modlit se nemáme jen v Sobotu, ale KAŽDÝ DEN.

PROTO MĚJME BOHOSLUŽBU (SLUŽ BOHU) KAŽDÝ DEN!

Sobotní den byl dán Izraeli
Pokud pozorně čteme Bibli, víme, že Sobotní den byl dán Izraeli. Proč Bůh Izraelcům nařídil ctít Sobotu? Skutečným důvodem bylo, připomínat si egyptské otroctví a Hospodinovo vysvobození z něj. Dodržování Soboty byla smlouva mezi Bohem a Izraelem:

„Ať synové Izraele zachovávají sobotu; ať sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 31,16-17

Ať už čteme Exodus či Deuteronomium, Sobotní den byl dán Izraeli. Exodus výše, Deuteronomium zde:

„Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 5,15

Také Ezechiel výše uvedené potvrzuje:

„V ten den zdvihl jsem jim ruku svou, že je vyvedu z země Egyptské do země, kterouž jsem jim obhlédl, tekoucí mlékem a strdí, jenž jest okrasa všech jiných zemí. A řekl jsem jim: Jeden každý ohavnosti očí svých zavrzte, a ukydanými bohy Egyptskými se nepoškvrňujte, nebo já jsem Hospodin Bůh váš. Ale zpurně se postavovali proti mně, aniž mne chtěli slyšeti, aniž kdo ohavnosti očí svých zavrhl, a ukydaných bohů Egyptských nezanechali.Protož jsem řekl: Vyleji prchlivost svou na ně, a vyplním hněv svůj na nich u prostřed země Egyptské. A však učinil jsem pro jméno své, aby nebylo zlehčeno před očima těch národů, mezi nimiž byli, před jejichž očima jsem se jim v známost uvedl, že je chci vyvesti z země Egyptské. Takž jsem je vyvedl z země Egyptské, a přivedl jsem je na poušť,
A dal jsem jim ustanovení svá, a soudy své v známost jsem jim uvedl, ješto činil-li by je kdo, jistě že by živ byl skrze ně. Nadto i soboty své vydal jsem jim, aby byly na znamení mezi mnou a mezi nimi, aby znali, že já Hospodin jsem posvětitel jejich.“
Kralická, Ezechiel 20,6-12

Totéž potvrzuje i Leviticus:

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj:„Mluv k synům Izraele: Až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek.“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 25,1-2

Pokud chce někdo argumentovat Genesis 2,3: „Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil“, tak k tomu nutno říct, že před vyjitím z Egypta, Izraelci Sobotu nikdy neslavili. V Bibli nic takového nenaleznete.

Nejsme pod Zákonem, ale pod milostí

„Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,14

„Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“
A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 4,4-7

Závěr
Podle mého názoru (výkladu Bible), starozákonní Sobotu dodržovat nemusíme. Pokud jí chce někdo dodržovat, pro výpočet dne musí používat původní Židovský kalendář (+ časový posun), protože ten je kombinovaný (to Adventisté zcela ignorují). Měsíce se počítají podle měsíčního cyklu a roky podle slunečního cyklu. Měsíc začíná o novoluní (Roš chodeš), den začíná a končí o západu slunce (Bible, Genesis 1,5): „Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.“). Týden se skládá ze 7 dnů, označovaných postupně jako „první den“ (jom rišon, neděle), … „šestý den“ (jom šiši, pátek) a končí sedmým dnem (Šabat, Sobota).

Židovský kalendář má následující měsíce:

Židovský kalendář

Hebrejský převodník dat nalezente zde.

NA ÚPLNÝ ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁM, ŽE BOHA MÁME UCTÍVAT POŘÁD – DENNĚ!

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 11,28-29

Sdílejte: