Jak se modlit?

Jak se mám modlit? Jak má správná modlitba vypadat? Modlím se správně?

Modlitba není nic jiného, než upřímný rozhovor s Bohem. Bůh tě zná moc dobře, zná i to, co je v skrytu duše. Bůh přesně ví, co potřebuješ, ale chce to slyšet od tebe. Modlit se můžeš úplně za všechno – za sebe i ostatní lidi, za nemoci, politiky, moudrost…

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Bible, Filipským 4,6

modlitba

Na tohle nezapomínej
1. Je dobré si hned ráno vyšetřit chvilku na modlitbu pro úspěšný den.
2. Také je vhodné se před každou činností modlit (před jízdou autem, návštěvou lékaře, evangelizací, pročítáním Bible atd.).
3. Nezapomínej též chválit a uctívat Pána, za všechno Mu děkovat, a to za všech okolností.
4. Jsou velmi důležité i chvilky ztišení se při modlitbě, kdy nasloucháme Jeho odezvy na naší modlitbu. Nauč se poslouchat, co ti Bůh říká. Bůh s tebou komunikuje skrze tvé myšlenky a vize.
5. Hovoř s Bohem, On chce mít s tebou kontakt. Je opravdu velmi důležité upřímně hovořit s Bohem – tvým Stvořitelem. Bůh chce, abys ho miloval, měl s ním vztah a mluvil s ním. On Chce, abys s ním hovořil pořád a otevřeně. Hovoř s ním o všem možném: jak se cítíš, co bys chtěl – sdílej s Ním své touhy, říkej Mu své sny, své slabosti a problémy, postěžuj si…
6. Udělej si na Boha čas, víc času. Určitě není závadné se modlit před spaním, ale Bůh chce, abys s ním trávil víc času. Třeba hodinu v kuse. Nebo víc hodin.
7. Před Pánem nic neskrývej. To ani nelze.
8. Jak se modlíš, jaký máš s Ním vztah, takový je tvůj křesťanský život.

A další…

V modlitbě buďte vytrvalí. Co to znamená? To znamená, že jdeš přes své síly a věříš, že se to stane. Satan často lidem namlouvá, ať už s tou modlitbou přestanou, ať to vzdají. Namlouvá jim, že je to ztráta času, jsi unavený apod. Neposlouchej ho, nevzdávej to, nepřetržitě tluč Bohu na dveře!

„V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení)“
Bible, Koloským 4,2-3

Správnou modlitbu ti nikdo neukáže. Správnou modlitbu musíš najít ty sám. Mluv k Bohu srdcem. Musíš cítit, že tvoje srdce je spjaté s Bohem. Bohu se hnusí, když někdo bezmyšlenkovitě odříkává naučený text. To stojí v Bibli

„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pokrytci; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“
Bible, Matouš 6,7–8

Bůh ti dá všechno, oč ho prosíš, slíbil nám to…

„Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.“
Bible, Jan 16,23-24

Děkujte Bohu a modlete se pořád…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha ne uhasit. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,16-22

Když se křesťan nemodlí, může být v pokušení…

„Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. Jak to, že spíte? řekl jim. Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení.“
Bible, Lukáš 22,45-46

Za modlitbou musím do kostela?
Rozhodně ne. Bůh je všudypřítomný, takže je s tebou doslova pořád.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:
Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám i dnes náš denní chléb
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého.“
Bible, Matouš 6,5-13

Varujte se katolických kostelů, kde se lidé modlí k sochám, obrazům (sochy Marie, apod.). Je to modlářství. Ti lidé se modlí k démonům. Modlářství je proti Bohu…

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible, Exodus 20,4-6

Video: Modlitba
Nahlásit nefunkční video

Sdílejte: