Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?

Co to znamená být křesťanem? Proč se stát křesťanem? Je křesťan každý, kdo chodí do kostela a modlí se?

Křesťan není člověk, který dělá dobré skutky a neškodí lidem. Křesťan není ani člověk, který věří v Boha a studuje Bibli. Není to ani člověk, který pravidelně navštěvuje církev a věnuje se modlení.

Někteří lidé se požažují za křesťany, ale přitom vůbec nevědí, co znamená být křesťanem. Tito lidé žijí ve velkém sebeklamu a nevědomně slouží démonským silám. Pán Ježíš o těchto lidech mluví následovně:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“
Matouš 7,21-23

V Matoušově evangeliu také stojí, že si máme dávat pozor na falešné proroky, kteří se tváří jako křesťané, ale neřídí se Božím Slovem:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Matouš 7,15

Bible nám říká, že Bůh ví i to, co je ve skrytu duše. Je potřeba především vyznávat hříchy. Někdo si myslí, že je křesťan nemá žádné hříchy. To je velký omyl! Bible nám říká, že každý člověk je hříšný – jak bezbožný člověk, tak i křesťan. U opravdového křesťana samozřejně není hříchů tolik jako u bezbožného člověka.

Co to znamená být křesťanem?

Křesťan je člověk, který:

1. Přijal Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána, má sním osobní vztah a chce se Mu podobat.
2. Miluje Boha z celého srdce a má Ho VŽDY na prvním místě.
3. Narodil se znovu (zemřel starému životu).
4. Vykonal vodní křest.
5. Posiluje své bratry a sestry a pomáhá jim.
6. Zapírá sám sebe a přiznává před lidmi svou víru v Boha. Ač ví, že bude potupen, vzívá Pána Ježíše…

„Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.“
Lukáš 6,22–23

7. Káže evangelium všem lidem. To je povinnost KAŽDÉHO křesťana….

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
1. Korintským 9,16

8. Znovuzrozený křesťan není otrokem hříchu. Ač nějaké ty hříchy jsou, opravdový křesťan je odhaluje, pojmenuje je a vyznává je…

„Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
List Římanům 6,16–18

9. Drží se učení Ježíše. Pokud tak nečiní, předávává neprávné (falešné) učení…

„Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom setrvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají.“
1. list Timoteovi 4,16

10. Vyhýbá se duchovnímu společenství lidí, které se nedrží učení Ježíše…

„Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“
2. Janův list 8–11

Hospodin tě povede

Proč být křesťanem?

1. Máš možnost získat život věčný. Věčné společenství s Bohem. Společenství bez soužení, nemocí a utrpení…

2. Opravdový křesťan je Boží dítě. Jsi dítě, které má osobní vztah s Bohem – Ježíšem Kristem.

3. Ježíš tě promění k lepšímu – budeš plný klidu a pohody. Víš totiž, že máš pomocníka, na kterého se můžeš stoprocentně spolehnout.

4. Staneš úplně novým člověkem. VŠECHNY tvoje hříchy ti budou odpuštěny a vymazány. Jednáš čistě a jsi plný lásky.

5. Sestoupí na tebe Duch svatý, který bude pořád s tebou, bude ti naslouchat i radit. Kdo je Duch Svatý? To se dočteš v našem článku Duch Svatý, mluvení v jazycích.

Chci se stát křesťanem! Co mám dělat?
Přjmi Ježíše Krista za svého Spasitele a Pána, měj s ním osobní vztah. Jak? Zavři se do pokojíku (Bůh je všudypřítomný) a řekmi Mu to. Vyznej Mu všechny svoje hříchy – přečti si článek Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?. Pak tě Bůh bude proměňovat. Ty Ho začneš milovat a budeš Ho mít na prvním místě. Vyhledej sbor (nebo konkrétního křesťana), kde tě pokřtí, viz. článek Biblický křest. Křesťanství nehledej v náboženským organizacích, které oddaně slouží satanovi – vyučují falešné náboženství (Římsko-katolická církev, Svědkové Jehovovi atd.). Obloukem se vyhni kostelům, které jsou plné model.

Sdílejte: