Kdo je satan?

Kdo je satan? Existuje vůbec satan? Existují démoni? Není to jen mýtus?

Satan byl před vzpourou nádherný anděl, byl plný vznešenosti a majestátu. Byl blízký Božímu Synu. Bezdůvodně se však povýšil a chtěl být rovný Bohu. Začal soupeřit s Bohem, proto ho Bůh vykázal sem na zemi. Na tomto světě je Satan duchovní a velmi inteligentní bytost, která velmi ovlivňuje lidi po celém světě. Používá falešné sliby, podvod, lsti a lži. Je příčinou věčné smrti lidí a všech válek. Je to ničitel tohoto světa. Vyvolává v lidech obavy a strach. Strach je vždycky od satana! Je pyšný, chce, aby se mu svět klaněl. Pomocí oklamaných lidí vytvořil falešné kulty a falešná světová náboženství (např. Římský katolicismus). Satan dokáže lidi klamat a manipulovat lichocením. Každý člověk má rád lichotky, on toho zneužívá. S oblibou cituje slovo Boží a předkládá lidem 95% pravdy a 5% lži (výsledek je hřích – večné zatracení). Jeho manipulace je téměř dokonalá, a to je velmi nebezpečné.

Satan nechce být odhalem, tají svou existenci, protože moc dobře ví, že kdyby byl odhalen, člověk by okamžitě pochopil, že existuje i Bůh.

Efeským 6:12: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“

Satanova jména
Satan, Ďábel, Lucifer, Světlonoš, Otec lži, Pokušitel, ten Zlý.

Satanova moc
Satan je sice mocný, ale Ježíš je mnohem mocnější. Démoni též mají omezené možnosti. Bůh dočasně toleruje jejich existenci. Značný vliv však mají na náš zvrácený svět. Tento vliv je ale omezený. Například neví, co si člověk myslí. Ovšem zná tak dobře lidi, takže ví, co chtějí slyšet. Satan dá lidem peníze i moc, a to proto, aby je strhnul k hříchu. Jde mu o to, aby co nejvíc lidí zemřelo v ohnivém jezeře. Nedovol mu to, odhaluj ho a odporuj mu!

Satan lhář
Satan sám o sobě by nezmohl na tomto světě vůbec nic. Tento svět ovládá pomocí bezbožných lidí. Lidem vnucuje polopravdy a lži, s oblibou předkládá lidem překroucenou pravdu. Lidem našeptává, že jejich hříchy jsou příliš velké, než aby jim je Bůh odpustil. Je to lhář, nevěřte mu! Bůh ti odpustí každý hřích! Jak krádež žvýkačky, tak i masové vraždy. Odpustí a nepřipomíná. Pokud vám bude satan nalhávat, že vaše hříchy jsou příliš velké, razantněte ho odmítněte Božím Slovem.

Satanovo stvoření, hřích a pád
Vše je pěkně popsáno v následujích verši…

Ezechiel 28,12-19: „Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben – rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem – to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo tě viděli. Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením – zanikl jsi navěky!“

Za čím vším stojí satan a démoni?
Za vším, co člověku neprospívá, například:
1/ Okultismus – astrologie, věštění, horoskopy, homeopatie, meditace, magie, telekineze, reiki, jóga, vykládání karet, telepatie, věštění z ruky, akupunktura, Svobodné zednářství, proutkaření,  New Age atd. O okultismu více zde (nová stránka).
2/ Láska k penězům a předlužení.
3/ Falešná náboženství (Římský katolicismus, Islám, Budhismus, Judaismus, Hinduismus, Mormoni, Svědkové Jehovovi, Vesmírní lidé, atd.).
4/ Falešné kulty. Mariánský kult, atd.
5/ Homosexualita, pedofilie apod.
6/ Zločinnost – krádeže, vraždy, únosy, znásilnění…
7/ Evoluce a Velký třesk. Více článek zde.
8/ Závislost na alkoholu, drogách, cigaretách.
9/ Lidské vlastnosti jako je agrese, zlost, závist, pýcha
10/ Modly. Modly mohou být různé, pro někoho to je modlení se k sochám, pro jiného to jsou peníze, a pro jiného je to třeba televize, tetování či strach z nemocí.
11/ Evropská unie, fašismus v Rusku, socialismus v KLDR, atd.
12/ Sebevraždy a sebepoškozování. Každý kdo spáchá sebevraždu, pro toho je Boží království (život věčný) vyloučené.
13/ Motivační kurzy, kurzy pro rozvoj osobnosti, atd.
14/ Týrání zvířat.
To je pouze malý výčet toho, za čím stojí zlé síly.

Video: Taktiky satana, boj se satanem
Nahlásit nefunkční video

Démoni
Démoni jsou padlí andělé. Neexistují jenom padlí andělé, ale i andělé Boží, kteří ochraňují lidi. Démoni dokáží ovlivňovat chování a postoje lidí. Mají stejné ambice a povahy jako jejich vůdce Satan. Často se maskují za mimozemské a astrální bytosti, mariánská zjevení, duchy zemřelích atd. Kdo nezná Boha a Jeho učení, nechá se snadno oklamat. Například věštci a tzv. vyvolávači duchů (spiritismus) jsou démonskými služebníky. Tito lidé jsou otroci Satana. Učení démonů (katolické náboženství, vegetariánství…) jsou vždy lživá. Jsou lidé, kteří jsou posedlí nečistými duchy – démony ovládají jejich chování. Psychiatrické léčebny jsou plné lidí, které řídí démoni. Podívejte se na film Ježíš a uvidíte, jak Ježíš vyhnal armádu démonů do stáda vepřů. Film Ježíš si přehrajete zde zdarma (nová stránka).

Vyhánění démonů je biblické…

Marek 16,15-18: A řekl jim (pozn. Ježíš): „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky“

Démoni (i satan) se třesou, když věříš v Boha, když se modlíš…

Jakub 2,19: „Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“

pozor na satana

SATAN V BIBLI

Satan na lidi nastražuje pasti…

2. Timoteus 2,25-26: „Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“

Bible nazývá satana žalobníkem…

Zjevení 12,10: „A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů“

Bible nazývá satana jako pokušitele…

Matouš 4,3: „Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“

Satan promlová s Bohem a pomlouvá lidi (satan pomlouvač)…

Job 1,9-12: „Copak Job ctí Boha zadarmo? namítl satan Hospodinu. Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit! Tak dobrá, řekl Hospodin satanovi. Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš! A s tím satan od Hospodina odešel.“

Satan klame i skrze zázraky. Někteří lidé přijímají podvod, který na první pohled vypadá jako pravda (zjevení Marie, promlouvání s duchy zemřelích atd.)…

2. Timoteus 2,9-10: „Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.“

Satan byl vždycky pyšný a drzí. Požadoval uctívání i od Ježíše…

Matouš 4:9: „Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. To všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a pokloníš se mi.“

Satan = otec lži a vrah…

Jan 8,44: „Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“

Nejsi sám koho satan pokouší, on svádí všechny lidi, celý svět…

Zjevení 12,8-9: „Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“

Ďábel pořád čeká na svojí příležitost. Obstojí jedině ten, kdo zná Bibli a má láskyplný vztah s Bohem…

1. Petr 5,8-9 – „Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.

Bděte, známe přece satanův klam…

2. Korintským 2,11: „Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“

Satan dokáže oklamat a svést náboženské organizace a jejich vůdce…

2. Korintským 11-15: „A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“

Satanův konec se blíží, on to ví a je pěkně naštvaný. Hodlá oklamat mnoho lidí…

Zjevení 12,12: „Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“

Jenže dopadne, jak si zaslouží…

Zjevení 20,10: „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“

Co mám dělat?
Jedině u Krista jsi v bezpečí před tím zločincem. Satana lze přemoci Božím Slovem, proto je nutné pořád studovat Bibli. Také se mu musíme vzpírat. Jak? Neposlouchejte ho! Jedině tak se mu dá vzepřít. Pokud ho nebudete poslouchat, dá vám pokoj…

„Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“
Jakub 4,7

On šanci nemá, umře, ale ty můžeš mít život věčný (život s Bohem bez trápení a nemocí). Jediná záchrana je Ježíš! Bez Ježíše nad satanem nikdy nezvítězíš!

nebot buh

Chceš získat život věčný, vnitřní klid a zasvětit život Ježíši? Pokud ano, tak zavři oči, skloň hlavu a upřímně se Mu svěř (on je všudypřítomný – je pořád s tebou): Ježíši, zvu Tě do svého života! Vejdi do mého života a proměňuj mé srdce. Pak jdi a studuj Bibli – Nový zákon. Modli se každý den, mnohokrát denně. Nevíš jak se modlit? O tom máme samostatný článek zde (nová stránka). Také je důležitý vodní křest na obmytí hříchů. Stýkej s křesťany, kteří ti vše vysvětlí. Pokud máš otázky, kontaktuj nás zde.

Sdílejte: