Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?

Co je hřích? Jsou malé a velké hříchy? Jak mám vyznávat hříchy? Mám vyznávat hříchy knězi?

Mnoho lidí žije podle diktátu svého těla, slepě plní jeho touhy a vášně, a nevědí, že jsou vlastně loutkami v rukou zla – satana. Ten jim nastavuje pokřivené zradlo vztahů a nabízí zpřeházenou stupnici hodnot, takže brzy přestanou rozlišovat dobro od zla a za každou cenu usilují jen o svůj vlastní prospěch. Lidi pohlcuje neúprosný kolotoč peněz a vidina zbohatnutí, což z nich dělá otroky satana. Materialismus pustoší lidská srdce po celém světě.

Co je hřích?
1. Sexuální nečistota (sex mimo manželství, sexuální výstřelky v manželství, manželská nevěra, homosexuální chování, prostituce).
2. Krádež. Je jedno, zda ukradneteš sirky, nebo milion korun. Hřích je hřích.
3. Vražda, znásilnění, týrání apod.
4. Lež. Vždycky a za všech okolností mluv pravdu. Bůh tě za to odmění.
5. Nadměrná konzumace alkoholu, drogová závislost.
6. Kouření. To je viditelný hřích.
7. Pýcha. Příčinou každého hříchu je lidská pýcha.
8. Hněv je otcem vražd, válek…
9. Závist. Závistivý člověk je nešťastný sám ze sebe, neprožívá radost, prožívá jen napětí, nenávist, zoufalství…
10. Obžerství. Bůh dal lidem přirozenou chuť k jídlu, ale mnozí lidé se „prožerou“ až k mnoha hříchům. Obžerství ničí zdravé tělo a mysl, lidské tělo je Boží dar. Obžerství je též skryté forma nepřirozených tužeb a pudů. Bible tímto hříchem myslí nadměrný zájem o pozemské věci a filozofii materialismu.
11. Lenost se projevuje se jako absence víry v sebe i víry v Boha.
12. Lakomství je příčinou lhaní, podvodů, krádeží, vydírání atd. Lidé se honí za penězi, pak nemají čas na duchovních hodnoty. Nemají koníčky ani čas přemýšlet, natož číst Boží slovo. Tito lidé často využívají „výhodné“ úvěry. Bible říká: „Milování peněz je kořen všeho zlého“ (1. Timoteova 6,10).
To jen malý výčet lidských hříchů. Přečtěte si Pravé desatero Božích přikázání (nová stránka).

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible, 1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

Za hřích jsme plně zodpovědní
K žádnému hříchu nás nikdo přímo nenutí, nestavme se tedy do role obětí. Každý máme svobodnou vůli a můžeme se rozhodnout, jak se zachováme – jsme proto za své činy plně zodpovědní. Na druhé straně je je fakt, že vlastními silami hříchu vzdorovat nemůžeme, nutně potřebujeme Boží pomoc. A opět Bůh žádného člověka nenutí, jen nabízí záchranu.

Je mít půjčku hřích?
Všechny finanční společnosti (bankovní i nebankovní) se snaží nabídnout lidem a firmám „výhodné“ úvěry a půjčky. Proč to dělají? Jde jim jen o vlastní zisk, o nic jiného. Vždyť úroky, které musí dlužník zaplatit, ho v některých případech tíží až do konce života. Každá půjčka s vysokým úrokem je vždycky zlo, které člověku nepřinese nic dobrého. Ve finančních otázkách vždy postupujte moudře a dobře si spočítejte úroky, které budete finanční společnosti platit. A také zhodnoťte to, zda budete mít na splátky. Buďte i ke zdánlivě výhodným nabídkám zdrženliví, jednejte uvážlivě a všechny finanční otázky řešte s Biblí v ruce. Bible nás varuje před dluhy…

„Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem.“
Bible, Přísloví 22,7

Malé a velké hříchy?
Myslíte si, že ty „menší hříchy“ se Bohu hnusí o trochu míň? Lidé tuto „stupnici“ tvrdosti“ jednotlivých hříchů běžně používají a vyhovuje jim to. Křesťané ale vědí, že Bible nic takového neučí – Boží slovo jasně říká, že „odplata za hřích je smrt“.

Všichni zhřešili
Bible o nás lidech říká, že jsme se svému původnímu poslání zpronevěřili a odmítli Boží vedení. Ukázali jsme Pánu Bohu záda a jdeme si svou vlastní cestou. Stali jsme se tak vlastními bohy, kteří nad sebou nikoho neuznávají a berou si život do vlastních rukou. Nic už na nás není vidět z původní podoby a slávy Boží. Jen u lidí hledáme vlastní chválu. Kdo Boha vědomě odmítá, ten hřeší. Bible říká, že každý člověk je hříšný. Nikdo z nás tedy není lepší než ten druhý.

Hřích a křesťan
Někteří lidé si myslí, že skutečný a pravý křesťan nikdy nehřeší. Není to tak. Bible píše, že každý člověk je hříšný! I křesťan, který přijal Pána Ježíše je pouze člověk a nezbývá mu než bojovat se svou hříšnou přirozeností, která se vzpírá Bohu. Tento zápas probíhá každodenně pod povrchem lidské osobnosti. Každý křesťan (a v podstatě každý člověk) a následovník Pána ježíše by si měl uvědomit svůj hřích, pojmenovat ho pravým jménem a rozhodně se ho nesnažit omlouvat. Znovuzrozený křesťan má výhodu v tom, že má Ducha Svatého, který ho upozorní na satanovo pokušení, což znamená, že může toto pokušení odmítnout v samém zárodku. Pokud dojde ke hříchu, okamžitě ho vyzná Bohu a Bůh mu ho odpustí. Bezbožní lidé tyto výhody nemají.

Největší mýtus všech do je, že Bůh a Satan neexistují.

Odměnou hříchu

Odplata za hřích
Bible říká, že odplatou za hřích je věčná smrt. Život bez Boha není vlastně život, ale živoření, které končí smrtí. Jen se podívejme na přírodu, kam jsme ji za našeho panování přivedli! A jaké jsou mezilidské vztahy? Jednou nás čeká Boží soud. To je nezvratné Boží rozhodnutí. Člověk nic na něm nemůže změnit. Proto musíme brát velice vážně Boží varování a napomenutí.

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“
Bible, Izaiáš 24, 4-5

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, 2. Timoteus 3,1-5

Jeden za všechny
Bůh nás lidi strašně miluje a nechce, abychom navěky zahynuli ve svém hříchu. Přeje si, abychom se k Němu obrátili. Moc si to přeje! Z lásky k nám poslal svého jediného syna – Ježíše Krista, aby nás očistil od hříchu svou krví (Ježíš zemřel za naše hříchy). Získal pro nás odpuštění a zachránil nás od věčného odloučení od Boha. Nemusíme se už bát Božího soudu.

Mám vyznat své hříchy knězi?
Má kněz autoritu a moc odpustit mi moje hříchy? V katolickém Katechismu stojí: „Kdo chce dosáhnout smíření s Bohem a s církví, musí vyznat knězi všechny těžké hříchy“. To je neblické, je to démonské učení. Žádný člověk není prostředník mezi člověkem a Bohem! Jediný prostředník mezi člověkem a Bohem je Ježíš. Prostředník není ani Marie, jak tvrdí Římsko-katolická církev. To je jen výmysl člověka. Je to modlářství, které se Bohu hnusí.

Vyznávej své hříchy Bohu, On jediný ti je odpustí. Tvé hříchy jsou tvoje osobní věc s Pánem. Maximálně si lze mezi sebou si vyříkat hříchy typu pomluvy, urážky. V těchto případech je dobré se bratrovi nebo sestře omluvit. Navzájem si můžeme vyznávat hříchy pouze za účelem uzdravení (Jakub 5,16). Pokud máš potřebu vyznat hřích člověku, můžeš to samozřejmě udělat, počítej ale s tím, že je to jenom člověk…

Jen v Ježíši je spása
Lidé vědí, že „něco“ musí být, proto pořád hledají. Jedni naleznou okultismus, druzí falešná učení a třetí sekty. To je špatný směr – je to směr do věčné záhuby. Spasení je možné jen v Ježíši Kristu. Bible o tom hovoří jasně:

„Já jsem ta cesta, pravda i život, žádný nepřichází k Otci, než skrze mne.“
Bible, Janovo evangelium 14, 6

Ježíš Kristus zemřel na golgotském kříži za všechny lidi, poté vstal z mrtvých a žije. Dychti po Něm a chtěj, aby Tě vedl, popros Ho, aby ti odpustil hříchy a daroval nový věčný život. Udělej to právě teď! On jediný tě může osvobodit o tyranie hříchu. Bděte! V Bibli náš Pán Ježíš na mnoha místech vyzývá k bdělosti – máme žít jako, kdyby se měl Ježíš vrátit právě teď.

Modlitby a pročítání Bible
Nevíš, jak se modlit? O tom máme samostatný článek zde. Nevíš, jak číst Bibli? Přečti si článek Co je Bible a jak ji číst.

Pohřby hříchy
Začni nový život a pohřby ten starý. Jak? Řekni Bohu, že víš, že existuje a poděkuj Mu za Ježíše, který zemřel na kříži za hříchy všech lidí. Pak vyznej svoje hříchy a nech se pokřtít. Více Biblický křest.

Sdílejte: