Druhý příchod Ježíše Krista

Co je druhý příchod Ježíše Krista a kdy nastane? Znamená příchod Ježíše konec světa?

Tato planeta je přechodný domov pro všechny lidi. Bezbožní lidé budou po vzkříšení zahubeni, skuteční křesťané budou věčně žít s Bohem na nové Zemi. Ať chceme nebo ne, svět jak ho známe, skončí. Skončí druhým příchodem (návratem) Ježíše Krista na Zemi. Návrat Ježíše popisuje Bible, takže víme, jak bude vypadat. Návrat Ježíše je vyvrcholením evangelia.

Jak bude vypadat svět před příchodem Ježíše Krista? Sám Ježíš to řekl učedníkům…

„Když seděl (pozn. ježíš) na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci! “Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal; a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy, řekne-li vám někdo:‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte! Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.“
Bible, Marek 13,3-23

Druhý příchod Ježíše Krista bude nečekaný. Bude lhostejnost k důkazům blížícího se konce. Máme bdít!

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Bible, Matouš 24, 37-44

„Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,2-6

Máme očekávat Pánův příchod, bdít…

„Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible, 2. Timoteovi 4,8

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte.“
Bible, Lukáš 12,35-40

„Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“
Bible, Matouš 24,42-44

Než přijde Ježíš, nastane odvrácení od Boha. Jeden člověk se bude vydávat za Boha (Boží chrám = Kristova církev)…

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde (poz. druhý příchod Ježíše), musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“
Bible, 2. Tesalonickým 2,3-4

Jak bude vypadat příchod Ježíše? Příchod Ježíše bude pro všechny lidi viditelný (celosvětový). Rozzáří se obloha od východu až na západ….

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.“
Bible, Zjevení 1,7

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, Matouš 24,27

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, Lukáš 17,24

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Bible, Lukáš 21,26-28

Kdy příjde Ježíš? To vím jen Bůh. Nicméně můžeme znát znamení posledních časů.

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13,32-33

Před Ježíšovým příchodem bude „velké soužení“, jaké nikdy nebylo…

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible, Matouš 24,21

Jakou bude mít soužení podobu?

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět.“
Bible, Matouš 24,6-9

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, 2. Timoteus 3,1-5

V době soužení budou bujet falešná náboženství (Budhismus, Judaismus, Hinduismus, Mormoni, Římský katolicismus, Islám…), okultismus, kriminalita, sexuální nevázanost

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“
Bible, 1.Timoteovi 4,1

„A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.“
Bible, Zjevení 9,20-21

Až výše uvedené uvidíte, návrat Ježíše je blízko…

„Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane.“
Bible, Matouš 24,33-34

V posledních časech přijdou posměvači. A to i díky tomu, že těch datumů „konce světa“ (2012 atd.), bylo až příliš.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, 2. Petr 3,3-4

Díky „vyvoleným“ budou dny soužení zkráceny…

„Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Bible, Matouš 24,21

Závěr
Druhý příchod Ježíše Krista nastane, je otázka kdy. Naplnění většiny proroctví, které čteme v Bibli, geopolitické uspořádání světa (současný stav světa), úkazy na nebi a zemi naznačují, že jsme blízko návratu Ježíše Krista na Zemi. Opravdový křesťané návrat Pána očekávají a těší se Domů. Bezbožným lidem satan namlouvá, že druhý příchod Ježíše nikdy nenastane, neboť  žádný Bůh neexistuje.

Co máš dělat?
Pokud neznáš Boha a chceš návrat Ježíše přežít a žít s Bohem navždy, přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána. Musíš si uvědomovat svoje hříchy, vyznávat je Bohu a nechtít v nich dál pokračovat (pokání). Další podrobnosti najdeš ve článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Sdílejte: