Co je okultismus?

Víte o tom, že horoskopy, homeopatie, jóga, vykládání karet, proutkaření, Svobodné zednářství… je velké zlo? Stojí za tím démoni!

Na okultismus dneska narazíme úpně všude – v televizi, na internetu i fyzicky. Co je okultismus? Astrologie, věštění, horoskopy, homeopatie (působení vesmírné energie v roztocích nebo pilulkách), spiritismus (víra v posmrtný život, vyvolávaní duchů), kouzlení, čarodějnictví, proklínání, meditace, magie (černá i bílá), psychotronika, woodoo, jasnovidectví (věštění), kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki (léčení pomocí „inteligentní energie“), Silvova metoda (práce ve změněném stavu vědomí – hledání alfa), jóga ve všech podobách, vykládání karet, telepatie, věštění z ruky, fenk-šuej (nastolení harmonie v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie), hadži-ki (energie harmonie a klidu), komunikace s mimozemšťany, radiestézie (věštění pomocí kyvadla, virgule nebo proutku – např. zjišťování geopatogenní zóny anebo vodního zdroje – proutkaření), mumiální léčba (působení přes předměty patřící člověku), akupunktura, akupresura, shia-tsu (stlačení tzv. energetických bodů na těle), Svobodné zednářství, bojové umění (kung-fu, aikido, taekwondo…), New Age (myšlenkový proud lidské nadřazenosti), numerologie, modlářství (uctívání falešných božstev, např. Mariánský kult), atd. Těmto praktikám se vyhýbejte!

Kdo stojí za okultismem?
Za výše uvedenými činnostmi stojí démoni, a to včetně modlení se k Marii. Démoni napovídají lidem lži (démonské nauky). Například, pokud jde o víru v posmrtný život a tím související vyvolávaní duchů, démoni se v tomto případě vydávají za duchy zemřelých lidí. Kdo zná Bibli ví, že mrtví nevědí vůbec nic, takže se nemohou nikde zjevovat…

Bible, Kazatel 9,5-6: „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“

Satan dá lidem peníze i slávu
Okultismus (satan) dává lidem peníze i slávu. Někteří lidé na tom vydělávají strašně moc peněz. Co je to ale platné, když je to sžírá, vysává to z nich dobro, a hlavně ti lidé míří do věčné záhuby. Ti lidé chodí jako tělo bez duše. Pokud se někdo zabývá okultismem, otevírá se zlu, nechá vstupovat do sebe zlo – démony. Dotyčná osoba se může dostat do stavu posednutí démonem!

Martin Ševčík
Martin Ševčík je člověk, který se zabýval jasnovidectvím, proutkařením. Časem ale pochopil, že slouží démonům. Více video…

„Za psychotronikou, za léčitelstvým, za jasnovidectvím, za proutky a kyvadlem stojí inteligentní bytosti, které jsou Bohu nepřátelské. Tak jsem pochopil, že jsou nepřátelské i člověku.“
Martin Ševčík

Video: Zfilmovaná přednáška Martina Ševčíka
Nahlásit nefunkční video

Proč to démoni dělají?
Satan a démoni chtějí jen ničit, klamat, zabíjet. Satan je od samého počáku lhář a vrah! Jde mu jen o to, aby byl člověk vtažen do hříchu. Moc dobře ví, že následkem hříchu je peklo – ohnivé jezero. Satan nemá šanci jako lidi na věčný život. Satana a jeho poskoky (démony) čeká smrt. To říká Bible. Satan nikdy nebude šéfem pekla a nebude dohlížet na hříšníky…

Zjevení 19,19-21: „A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma (pozn. satan) byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.“

Na nebezpečí okultismu jsme v Bibli upozorňováni na mnoha místech:

Bible, Deuteronomium 18,9–12: „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“

Bible, Jeremiáš 27,9-10: „Proto neposlouchejte svoje proroky, svoje věštce, svoje sny, svoje hadače ani svoje čaroděje, kteří vám říkají: Neslužte babylonskému králi, neboť vám prorokují klam, aby vás odvedli daleko z vaší země. Rozeženu vás a zahynete.“

Bible, Galatským 5,19-21: „Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“

Bible, Zjevení 21,8: „Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.“

Odmítejte okultismus
Pokud jste nějakým způsobem vtaženi do okultismu, okamžitě se od toho odposťte. Uleví se vám. Pozvěte Ježíše do svého života a on vás bude proměňovat. Když se dáte touto cestou, démoni vás přestanou kontrolovat a odejdou.

Jak mám pozvat Ježíše do svého života?
Nejprve je nutné se zcela odprostit od okultismu. Poté čiňte pokání (vyznejte své hříchy). Co je všechno hřích? To se dočtete v Pravém desateru Božích přikázání. Pak si doma v klidu sedněte a pozvěte Ježíše do svého života, například takto: „Ježíši, vím, že jsi, odpusť mi prosím, že jsem podlehl okultismu, upřímně toho lituji a nechci to už nikdy dělat“. To je jen příklad! Zvolte svá vlastní slova a hlavně v tom musí být upřímnost. Nejlepší je říct, o jaký okultismus šlo, například: „věřil jsem horoskopům“.

Podrobnosti najdeš v našem článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?

Sdílejte: