David Owuor

David Owuor se narodil v roce 1966 ve vesnici Goma, Keňa. David Owuor je křesťanský kazatel/prorok, který tvrdí, že má prorocké vize (často prý hovoří s Ježíšem Kristem, který mu dává vize).

David Owuor
David Owuor

David Owuor má být zavražděn
David Owuor prý hovořil s Bohem, který mu řekl, že bude zavražděn v Jeruzalémě.

Video: David Owuor o jeho vraždě v Jeruzalémě
Nahlásit nefunkční video

Zázraky uzdravení
David Owuor má uzdravovací službu. Podívejte se na „jeho“ zázraky uzdravení…

Video: David Owuor a jeho uzdravovací služba
Nahlásit nefunkční video

David Owuor o „vytržení“
David Owuor tvrdí, že se ním Bůh povídal o „vytržení“ církve. Podle tohoto „vidění“, má být Kristova církev v době velkého soužení tajně „vytržena“ do Nebe a ostatní lidé budou na Zemi dále žít. Písmo nás ale učí, že vzkříšení a „vytržení“ křesťanů nastane v souvislosti s troubením Boží (sedmé) polnice  – druhý příchod Ježíše Krista. Z Písma víme, že Kristův příchod bude pro všechny žijící lidi viditelný a bude spojen se zničením tohoto padlého světa. O „vytržení“, resp. uchvácení více zde.

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

Video: David Owuor o „vytržení“
Nahlásit nefunkční video

Démonické projevy
David Owuor praktikuje kundaliny (viz. video níže), což vydává za projevy Ducha svatého. Kundalini (nevědomně) praktikuje i Benny Hinn, Daniel Kolenda a mnoho dalších evangelistů. – Dokument Nebezpečí kundalini (opilost v duchu), Démonické projevy v církvích, Torontské požehnání.

Video: David Owuor – démonické projevy (kundalini)
Nahlásit nefunkční video

Závěr

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Sdílejte: