Kdo jsme

Kdo jsme? Jsme křesťané od Mělníka. Cítíme se jako první křesťané. Jsme prostí křesťané, kteří jsou součástí Kristovy církve, která je složena z každého, kdo svůj život odevzdal Kristu. Nejsme žádná náboženská organizace (to Bůh ani nechce), která se nějak jmenuje. Nemáme název, nikde nemáme žádné sídlo, nejsme nikde registrovaní ani nenabízíme formální členství. Nenabízíme ani velká shromáždění, protože naše společenství není velké. Držíme se výhradně Božího Slova (Bible). Naší vedoucí autoritou je Ježíš Kristus, který je jediná autorita na vším stvořeným. Naše kázání v textové podobě naleznete zde. Kazatelem (autorem článků, které se nalézají na této stránce) je Luboš Černý.

bible kniha preziti

Proč nejsme nikde registrovaní?
Proč nejsme zapsaní (a nikdy nebudeme) v Obchodním rejstříku jako spolek (z.s.)? Stejně jako není problém založit firmu, nebyl by vůbec žádný problém nechat zapsat naše společenství do Obchodního rejstříku. Tak to ale Bůh nechce, zakázal nám to.

Co děláme
1. Naším velkým cílem je zachraňovat bezbožné lidi před věčným zatracením. Jsme tady pro všechny lidi, kteří chtějí poznat pravdu. Na příkaz Pána Ježíše kážeme evangelium všem lidem – bez ohledu na národnost, věk, stupeň vzdělání, rodinný stav, postižení… Při evangelizaci zdarma rozdáváme Bible, DVD filmy atd. Plně si uvědomujeme si, že kázat evangelium je naše povinnost.

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, 1. Korintským 9,16

„Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“
Bible, 1. Tesalonickým 2,4

2. Křtíme přesně podle Bible. Upozorňujeme a odmítáme nebiblické křty dětí a dospělých, které vykonávají odpadlické církve (např. Římsko-katolická církev). O biblickém křtu více v našem článku Biblický křest. Naše křty zde. Pokud máš zájem o křest, napiš nám.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, Marek 16,15-18

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Bible, Matouš 28,19-20

3. Úspěšně a pořád vymítáme démony z dospělých i dětí podle Bible. Vede nás Bůh. Neděláme žádné nebiblické rituály!

„Jděte a ohlašujte: Nebeské království je blízko! Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.
Bible, Matouš 10,7-10

4. Nechceme se líbit lidem, ale Bohu.

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

5. Pochopitelně se také pořád modlíme. Mimo jiné za:
a) Tento znesvěcený a zkažený svět.
b) Církevní organizace, které odmítají křtít (oddlalují křest na neurčito) obrácené a poučené lidi, požadují placení „desátků“, atd.
c) Brzký příchod Pána Ježíše, který ukončí historii. Těšíme se Domů!
d) Aby velké soužení nebylo v zimě, abychom nemuseli utíkat v zimě (Matouš 24,20).
e) Pokoj v Jeruzalémě a celém Izraeli.
f) Ostatní lidi, viz. přímluvná modlitba.
g) Okultní organizace a konkrétní lidi vykonávající okultismus.
h) Římsko-katolickou církev a další náboženské organizace, které vyučují falešné náboženství.

Co odmítáme
1. Dogmata, nebiblické rituály, tradice, překrucování Písma…
2. Nebilické vymítání démonů (pomocí kříže, „svěcené“ vody apod.).
3. Placení tzv. desátků. Vše o „desátcích“ zde.
4. Falešné učení Římsko-katolické církve (Vatikán, papežský systém) a dalších náboženských organizací, sborů, hnutí a směrů, které se neřídí Božím Slovem a překrucují ho: Církev adventistů sedmého dne, Svědkové Jehovovi, Svobodná lidová misie (Ewald Frank), Hnutí Grálu, Judaismus, Scientologie, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni), Scientologická církev, Římský katolicismus, Církev sjednocení, Islám, Sikhismus, Hnutí Haré Kršna, Východní náboženství (Budhismus, Hinduismus, Taoismus, Džinismus, Konfucianismus, Théraváda, Mahájána, Zen/Čchan, Vadžrajána…), Vesmírní lidé (Andělé Světla), Bahai (bahájanská víra), New Age, Jóga, Kabbalah, Reiki, Transcendentální meditace, Léčivé mandaly, Eklektické novopohanství, Neodruidismus, Wicca, Ra-Sheeba, šamanismus…

Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal

Sdílejte: