Kdo jsme

Kdo jsme? Prostí křesťané, kteří jsou součástí Kristovy církve, která je složena z každého, kdo svůj život odevzdal Kristu. Nejsme žádná náboženská organizace, která se nějak jmenuje. Nemáme název, nikde nemáme žádné sídlo, nejsme nikde registrovaní ani nenabízíme formální členství. Nenabízíme ani velká shromáždění, protože naše společenství není velké. Držíme se výhradně Božího Slova (Bible). Naší vedoucí autoritou je Ježíš Kristus.

Nechceme se líbit lidem, ale Bohu.

bible kniha preziti

Co děláme
Naším velkým cílem je zachraňovat bezbožné lidi před věčným zatracením. Jsme tady pro všechny lidi, kteří chtějí poznat pravdu. Na příkaz Pána Ježíše kážeme evangelium všem lidem – bez ohledu na národnost, věk, stupeň vzdělání, rodinný stav, postižení… Při evangelizaci zdarma rozdáváme Bible, DVD filmy atd. Plně si uvědomujeme si, že kázat evangelium je naše povinnost.

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, 1. Korintským 9,16

Křtíme přesně podle Bible. Upozorňujeme a odmítáme nebiblické křty dětí a dospělých, které vykonávají odpadlické církve (např. Římsko-katolická církev). O biblickém křtu více v našem článku Biblický křest. Naše křty zde.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, Marek 16,15-18

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“
Bible, Matouš 28,19

Vymítáme démony z dospělých i dětí podle Bible.

Pochopitelně se také modlíme za tento znesvěcený a zkažený svět.

Co odmítáme
1. Dogmata, nebiblické rituály, tradice, překrucování Písma…
2. Nebilické vymítání démonů (pomocí kříže, „svěcené“ vody apod.).
3. Falešné učení Římsko-katolické církve (Vatikán, papežský systém) a dalších náboženských organizací, sborů, hnutí a směrů, které se neřídí Božím Slovem a překrucují ho: Církev adventistů sedmého dne, Svědkové Jehovovi, Hnutí Grálu, Judaismus, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni), Scientologická církev, Římský katolicismus, Církev sjednocení, Islám, Sikhismus, Hnutí Haré Kršna, Východní náboženství (Budhismus, Hinduismus, Taoismus, Džinismus, Konfucianismus, Théraváda, Mahájána, Zen/Čchan, Vadžrajána…), Vesmírní lidé (Andělé Světla), Bahai (bahájanská víra), New Age, Jóga, Kabbalah, Reiki, Transcendentální meditace, Léčivé mandaly, Eklektické novopohanství, Neodruidismus, Wicca, Ra-Sheeba, šamanismus…

Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal