Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh? Existuje vůbec? Jak vypadá? Kdo stvořil Boha?

Bůh (Otec, Hospodin, Stvořitel) je nestvořená mimořádně inteligentní duchovní bytost, která nemá jiné jméno než Bůh. Rozhodně to není žádná energie či senilní deděček, který jen tak pro zábavu pozoruje lidi. Bůh stvořil všechno živé i neživé, o tom hovoří Bible. Bůh stvořil i čas, On žije mimo náš čas, zná tedy minulost i budoucnost. I když zná budoucnost, neovládá lidi jako loutky, On vždycky nechává člověka rozhodnout. Bůh je tak dobrý, že pokud Mu vyznáme naše hříchy, On je odpouští (skrze oběť Ježíše Krista) a nepřipomíná. To stojí v Bibli. Jak Bůh vypadá? Bible nám říká, že Boha nikdy nikdo neviděl. Bible prezentuje Boha jako bytost, která miluje všechny lidi (smilníky, vrahy, milovníky peněž…). Bůh je láska a dobrota nejvyšší!

„Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.“
Bible 1 Jan 4,12

Boha sice nikdo neviděl, ale Bible nám říká, že jeho existenci lze dokázat – pokud člověk bude přemýšlet, používat rozum. Pak každému bude jasné, že tvůrem všeho je Bůh…

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Bible, Římanům 1,20

Bůh existuje ve třech osobách
Bůh skutečně existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Nejde ale tři bohy! Je to jeden Bůh ve třech osobách. Bůh je v nebi, Ježíš je po Jeho pravici a Duch Svatý je zde na zemi.

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Bible, Jan 14,16-17

Jaký je Bůh?
Definice Boha ve zkratce (podle Bible): všudypřítomný, nejvyšší, všemocný, vševědoucí, všemoudrý, svrchovaný, dobrotivý, věrný, stálý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící. Zde ještě musím dodat, že Bůh je i trestající!

„Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.“
Bible, Lukáš 12,4-5

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“
Bible, Kazatel 12,13

Bůh je i žárlivý, a to hodně. Bůh nás chce pro sebe, ne pro tento svět. Proto se máme vyhýbat všem modlám (všechno, co je důležitější než Bůh) a nemilovat tento svět. Máme vést denní rozhovory s Bohem – svěřovat se Mu se vším co nás trápí a těší, za všechno děkovat, chválit Ho…

Bůh je láska

Kdo stvořil Boha?
Nikdo. Bůh je věčný (existoval vždycky), proto ani nemá počátek. Něco musí být věčné. Buďto je to energie hmoty, nebo Bůh. Vědci říkají, že každá hmota se rozpadá (její věčnost je nemožná). Z toho plyne, že věčný je Bůh.

„Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!“
Bible, Žalm 90,2

„Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy“
Bible, Židům 1, 10-11

Studuj Bibli a poznáš Boha
Pravdu o Bohu se dozvíš jen v Bibli. Bible nám přibližuje Boha. Bible je Boží Slovo. Nejlépe je začít číst Nový zákon. Bible obsahuje velké množství informací nejen o Bohu, dozvíš se zde i o Ježíši, který zemřel na kříži za naše hříchy. V Bibli je hodně příběhů lidí, kteří se s Bohem setkali. Bible nám nejen zjevuje, kdo je Bůh, dozvíte se zde i jaké má Bůh plány s námi a s naší planetou. Bible hovoří i o konci světa, resp. druhém příchodu Ježíše. K tomu musím podotknout, že kdy nastane konec tohoto světa (návrat Ježíše), ví jen Bůh. Bůh nám sice dává znamení posledních časů (zvuky polnice, červené řeky, znamení na nebi atd.), ale přesné datum konce nikdo neví (ani Ježíš). Bible nám říká, že datum konce světa nejde ani nijak spočítat. Pokud nějaký člověk bude tvrdit, že zná přesné datum konce světa, je to lhář a podvodník.

Proč věřit v Boha?
Protože On existuje! Důkazy Jeho existence jsou všude kolem nás: vesmír, divy přírody, jak funguje lidské tělo… To všechno nemohlo vzniknout náhodou! To by bylo příliš mnoho náhod – tisíce! Bůh ti nabízí život věčný. Ježíš Kristus zemřel, aby zaplatil za hříchy lidí, aby všichni, kdo v Něj věří, obdrželi dar odpuštění a věčného života. Ano, na této zemi jsme jen na zkoužku. Bůh vytvoří pro věrné novou zemi, kde nebude žádné utrpení, nemoci. To všechno zlé, co se zde děje, bude zapomenuto, nikdo to nebude připomínat. To stojí v Bibli. Mnoho lidí říká, že kdyby byl Bůh, tak nedopustí to všechno utrpení, které se tady děje (války apod.). Jenže za tím zlem nestojí Bůh, ale lidi. On nechá vždycky člověka rozhodnout. Bůh není žádný manipulátor. Někteří lidé zase říkají, že kdyby byl Bůh, tak se přece nebude před lidmi schovávat. Ale vždyť on se neschovává. Kdo studuje Bibli, ví, že Bůh existuje a je tady s námi pořád (každou vteřinu!). Bůh by se samozřejmě mohl lidem zjevit na obloze. Ale… Nejen, že je to v z rozpozu s Biblí, ale takové „uvěření“ by bylo pro Něj bezcenné…

Nevidím Boha, tak nevěřím v Jeho existenci! To je častý argument bezbožných lidí. Jenže gravitace nebo myšlenky taky nejsou vidět a přesto všichni víme, že to existuje!

nedelejte si starosti

Závěr
Pokud nevěříš, že Bůh existuje, ovládá tě satan – žiješ v klamu. Celý svět je postavený na satanových lžích. Satan totiž lidem vnutil myšlenku, že neexistuje. Satan je chytrý (mistr podvodu a lži), on ví, že pokud by byl odhalen, člověk by pochopil, že musí existovat i dobro (Bůh). Zastav se podívej se okolo sebe, vnímej své okolí. Pokud budeš citlivě vnímat, uvidíš všude satanův klam. Bůh tě miluje, chce abys přišel k Němu. Chce tvou lásku a pokoru. Naoplátku ti dá vnitřní pokoj, Utěšovatele, bude ti žehnat v manželství a zaměstnání. Bude ti žehnat ve všem co děláš!

Pokud hledáš Boha celým svým srdcem, nalezneš Ho!

Na tomto světě jsme jenom na chvíli. Je jenom na nás, jak tento svěřený čas využijeme, v co budeme věřit a kde skončíme…

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Bible, Žalm 90,10

Peklo je odmítnutí Boží lásky…

„Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Bible, Zjevení 20,12-15

Věřím, že Bůh existuje, co mám dělat?
S radostí Mu to řekni, On bude strašně rád. Kde? Zavři se do pokojíku a řekni Mu to UPŘÍMNĚ svými slovy. Například: „Bože, jsem neskonale rád, že jsem Tě poznal. Věřím, že existuješ a chci žít s Tebou, odevzdávám Ti svůj život. Ukaž mi, co má dělat a jak žít. Amen“. Pak čiň pokání, což znamená vyznání svých hříchů. Velmi důležité je číst Bibli, zpočátku jen Nový zákon. Připoj se k místnímu sboru, kde se káže evangelium podle Bible a vykonávají se biblické křty (pokápání nicnevědoucího dítěte je nebiblický křest – démonický rituál).

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Židům 10, 24-25

Nemám jít do kostela?
Proč do kostela? Z předchozích vět přece víš, že Bůh je všudypřítomný, On je s tebou pořád…

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, Matouš

Sdílejte: