Mám chodit do církve?

Uvěřil jsem v Boha, mám chodit někam do církve?

Pokud odevzdáte svůj život Kristu, stáváte se součástí Kristovy církve. Někteří křesťané tvrdí, že pozemskou církev nepotřebují, prý jim stačí, že se modlí doma. To je satanova lež!

„Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává.“
Galatským 6,3

Společná shromáždění věřících lidí jsou velmi důležitá. Křesťané se mají sdružovat, Bůh to tak chce, to stojí v Písmu:

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Židům 10,24-25

„Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit“
Žalm 22,23

Satan se bojí, když se doma modlíš, doslova se třese, když se modlí celý sbor.

Jakou vybrat církev?
Samotný člověk netvoří církev, církev tvoří minimálně tři věřící lidé…

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Matouš 18,20 7

Vyhledejte křesťanský sbor ve vašem okolí. Rozhodně nehleďte na velikost sboru, důležité je, aby se kázalo Boží slovo, aby kazatel církve nepřekrucoval Písmo, a aby byl sbor zaměřen v prvé řadě na Boha. Myslete na to, že například pětičlenný sbor, může dělat víc pro Boha a držet se Božího slova, než stočlenný sbor. Vždyť Ježíš měl také jen dvanáct učedníků.

K tomu kázání Božího slova bych chtěl ještě podotknout, že je velmi důležité, aby se kázala celá Bible! Nejen líbivé části. Správný kazatel byl se neměl vyhýbat ani Zjevení, kde je popisováno, jak svět bude vypadat před druhým příchodem Ježíše a samotný konec života na naší planetě. V Písmu stojí:

„Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno.“
Zjevení 1,3

Církev je opravdu velmi důležitá
Nestačí uvěřit v Ježíše a nechat se pokřtít, každý křesťan se potřebuje dál rozvíjet a růst, a k tomu potřebuje bratry a sestry. Církev je místo, kde se káže Boží slovo a uctívá se Bůh. Křesťan má chodit do církve proto, že je tam živí Bůh. Do církve se nechodí kvůli lidem, nebo že si chceme poslechnout chvály, do církve se chodí v prvé řadě za Bohem. Je důležité, aby chválící skupinka poutala pozornost v prvé řadě na Boha, v žádném ne na sebe.

Také myslete na to, že chození mezi křesťany nesmí být s odporem, musí to být chtěné. Vždyť do církve nechodíš za lidmi, ale za Bohem. Chození do církve nesmí být naplnění tvého snu, musí to být nasplnění Božího plánu.

Kontrolujte kazatele a starší sboru
V církvích je velmi důležitá kontrola vedení církve. Členové sboru mají kontrolovat pastora, aby nevznikl kult osobnosti, a aby vždycky kázal biblicky. Pastor je taky jenom člověk, není to vševědoucí bytost (i na něj útočí satan). Není dobré, když pastor vydává své názory a zkušenosti za Boží slovo.

Pozor na manipulace
Někteří kazatelé a starší sboru manipulují s lidmi, a to je velmi smutné. Za takovým počínáním bezpochyby stojí satan. Například kontrolují jakou pobíráš mzdu a kolik dáváš Bohu (desátky). Tímto způsobem někteří kazatelé a starší sboru chtějí převzít kontrolu nad jejich životy. Takový postup rozhodně není biblický. Ježíš taky nekontrolovat učedníky a neřídil jejich životy. Kolik peněz dá člověk Bohu, je jenom jeho věc, on sám to obhajuje před Bohem. Žádný člověk nesmí určovat, kolik peněz se má dát Bohu!

Někteří kazatelé jdou ještě dál, například říkají: „Nediv se, že máš takový problémy v životě, vždyť dáváš tak malé desátky!“. Toto je něco nepřijatelného! Některý člověk dává desátky, jiný dává dary konkrétním lidem, a jiný zase dělá něco jiného. Je potřeba myslet na to, že Bůh vůbec nepotřebuje naše peníze, On potřebuje naše srdce a evangelizace.

Jiný pastor zase řekne: „Jak je možný, že jsi v neděli nepřišel na shromáždění?! Chci slyšet pravý důvod!“. A řekne ti to pokaždý když v neděli nepříjdeš.

Pokud se toto děje v některých církvích, je to velmi znepokojivé. Za takové pastory se musíme modlit.

Některé sbory oddalují křest
Existují i sbory, které ignorují Boží příkaz ohledně vodního křtu. Starší těchto sborů říkají: nejdřív si tě musíme prověřit, nejdřív tě budeme vyučovat apod. Tím oddalují křest na neurčito. To je naprosto nebiblické a je to satanova lež! Pokud člověk přijal Ježíše za svého Spasitele a Pána, je si vědom svých hříchů a dál v nich nechce pokračovat, má být okamžitě pokřtěn. To stojí v Bibli, takže je to Boží příkaz! Více náš článek Biblický křest (nová stránka).

Ač to říkám nerad, takové sbory plní plán na odpadnutí lidí od Božího království a provozují a vyučují falešné náboženství. Opravdový křesťané z takového sboru časem odejdou, v horším případě odpadnou od Boha…

Závěr
Cílem toho článku bylo ozřejmit fakt, že Bůh chce, aby se každý křesťan stýkal s ostatními křesťany. Je opravdu nesmylsné si myslet, že všechno zvládnu sám. Stačí, když se budeš pravidelně scházet s pěti křesťany, to už je církev. Zároveň jsem vás chtěl upozornit na možné překážky, které se v některých církvích mohou vyskytnout.

Sdílejte: