Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele

Bůh miluje každého člověka na této planetě. Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníky. Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Musíme si uvědomit, že každý člověk hřeší. Úplně každý! Kdo říká, že je bez hříchu, klame sám sebe (toho oklamal Boží odpůrce – satan)…

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“
Bible, Římanům 3,23

Co nás odděluje od Boha, je náš hřích, proto:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Bible, Jan 3,16

Pokud věříš v Ježíše Krista, přijmi ho za svého Pána a Spasitele. Pak se staneš Božím dítětem…

„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
Bible, Jan 1,12

Jak přijmout Ježíše za Pána a Spasitele?
Ježíše přijímáš za Pána a Spasitele vírou v Něj. Musíš si uvědomit, že Ježíš je Bůh, který se stal člověkem…

„To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“
Bible, Jan 1,1,14

Pokud tomu nic nebrání (např. nemoc), vyznej svou víru ústy…

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible, Římanům 10, 9-11

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“
Bible, Efezským 2,8-9

Musíš si uvědomit, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za tvé hříchy. Musíš Mu plně důvěřovat a odevzdat Mu svůj život. Důležité je uvědomit si své hříchy a nechtít je dál dělat (to je pravé pokání – změna myšlení).

Kde mám Ježíše přijmout za Pána a Spasitele?
V soukromí…

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.
Bible, Matouš 6,5

Jak má modlitba přijetí vypadat?
Neexistuje předepsaný text. Pokud ti někdo bude tvrdit opak, je lhář. Modlitba přijetí může vypadat například takto:

Vykonal jsem modlitbu přijetí. Co dál?
To je dobrá zpráva! Nech se pokřtít od znovuzrozeného křesťana. Křtít může úplně každý znovuzrozený křesťan! Nutno upozornit, že pokapání nicnevědoucího dítěte (které nemůže činit pokání) nebo dospělého někde v kostele, není biblický křest. O biblickém křtu více zde (nová stránka).

A co potom?
Měj osobní vztah s Bohem. Čti Bibli. Veď denní rozhovory s Bohem (modlitba). Za všechno Bohu děkuj. Stýkej se s křesťany. Povídej dalším lidem o Ježíši. Křti, neboť je to příkaz Pána Ježíše.

Sdílejte: