Biblické verše v obrázcích

Krásné křesťanské obrázky – nejlepší biblické verše v obrázcích.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“Žijeme totiž vírou, a ne viděním.”
Bible, 2.Korintským 5,7

Hospodin totiž miluje právo

“Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých;
navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.”
Bible, Žalmy 37,28

Hospodin totiž miluje právo

“Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: Neměj strach, já sám ti pomáhám!”
Bible, Izaiáš 41,13

Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh

“Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!”
Bible, Žalmy 139,13-14

Mé nitro zformovals ty sám

“Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.”
Bible, Přísloví 19,20-21

Poslechni radu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka