Biblické verše v obrázcích

Nejkrásnější verše z Bible v krásných obrázcích.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Bible, Jakub 1,6

Schází-li někomu z vás moudrost

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Bible, Marek 1,15

Čas se naplnil

„Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Bible, Matouš 28,18-20

Ježíš přistoupil

„Naše těla jsou vlastně buňkami těla Kristova.“
Bible, 1. Korintským 6,15

Naše těla jsou vlastně buňkami těla Kristova

„Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
Bible, Židům 4,12

Boží slovo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: