Biblické verše v obrázcích

Povzbudivé verše z Bible v obrázcích ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.“
Bible, 2. Korintským 4,8-9

Ze všech stran zakoušíme soužení

„Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.“
Bible, Židům 10,23

Držme se neochvějné naděje

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
Bible, 2. Timoteovi 1,8-9

Bůh nám nedal ducha strachu

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.“
Bible, 1. Korintským 16,13-14

Bděte, stůjte ve víře

„Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
V Hospodinu měj svoji rozkoš – On touhy tvého srdce naplní!“
Bible, Žalmy 37,3-4

Spoléhej na Hospodina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: