Uvěřil jsem v Boha, co dál?

Uvěřil si v Boha? To je skvělá zpráva! Co máš dělat dál? Poradíme ti!

  1. Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Jak? Podrobnosti o tomto aktu máme v tomto článku (nová stránka). Příklad modlitby přijetí:

Bože, upřímně v Tebe věřím! Moc lituji všeho, co jsem v životě udělal špatně. Upřímně Tě prosím, odpusť mi to, už nechci nikdy hřešit. Jsem neskonale vděčný za to, že za mne Ježíš zemřel na kříži, aby mne osvobodil od mých hříchů. Moc prosím, vstup do mého života, proměňuj mě a veď mě.

2. Vyznej víru v Ježíše Krista. Bible o tom hovoří následovně:

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Římanům 10,9-11

3. Čiň pokání (uvědomovat si hříchy, vyznávat je Bohu a nechtít v nich dál pokračovat). Co je hřích? Přečti si náš článek Co je hřích? Jak mám vyznat hřích? (nová stránka). Bible o hříchu:

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
2. Petrova 3,9

4. Nech se pokřtít (vodní křest na odpuštění hříchů) od znovuzrozeného křesťana. Křest vodou (ponořením) je velmi důležitý! Vše o křtu zde (nová stránka). Křest je vyvrcholením víry v smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Bible o křtu:

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
Jan 3,3-3

„Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Římanům 6,3-9

5. Studuj Bibli. Bible je pro křesťana každodenní chléb. Co je Bible a jak ji číst? O tom máme samostatný článek zde (nová stránka). Bible o Bibli – Božím slovu:

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
2. Timoteova 3,16-17

„Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.“
Římanům 15,4

„Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.“
Žalm 119,105

6. Duch Svatý tě bude učit a povede tě životem. Neuhašuj Božího Ducha! Bible:

„Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Jan 14,26

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.“
Jan 16,13-15

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Jan 14,15-17

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Římanůn 8,26-27

7. Měj Ježíše na prvním místě, nech Ho vejít do svého srdce a budeš duchovně růst. Bible:

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.“
Koloským 2,6-8

8. Evangelizuj lidi. Citlivě a pravdivě povídej o Ježíši bezbožným lidem. Žádej Boha o to, abys měl sílu evangelizovat. Vždyť se nemáš za co stydět! Bible:

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
2. Timoteovi 1,8-9

„Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“
2. Timoteovi 1,12

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
Marek 16,15-16

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
1. Korintským 9,16

„Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.“
1. Korintským 15,58

9. Sdružuj se s křesťany. Vyhledej sbor, který žije Božím Slovem. Určitě se vyhni církvím, které vyučují falešná učení – Svědkvé Jehovovi, Římsko-katolická církev (jejich kostely jsou plných model), atd. Bible:

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Židům 10, 24-25

10. Pořád důvěřuj Bohu, nepochybuj o Boží lásce. Bůh je věrný! Bible:

„Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.“
Židům 10,23

„Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.“
1. Petrova 1,4

11. Dávej pozor na satana, on pořád dychtí po tvém hříchu. Odhaluj jeho lži a pasti. Bible:

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen.“
Petrova 5,8-11

„Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“
Zjevení 12,12

12. Bdi! Očekávej příchod Pána Ježíše. Jeho příchod bude velmi nečekaný, a to především pro bezbožné lidi. Žádného křesťana by Jeho příchod neměl překvapit, protože opravdový křesťan se těší Domů. Bible:

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Marek 13,32-33

„Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“
Marek 13,33-37

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Matouš 24,37-44

Sdílejte: