Bůh a peníze

Jsou peníze z hlediska křesťanství závadné? Dává lidem Bůh peníze? Máme dávat peníze na charitu?

Peníze potřebujeme všichni. Za peníze si kupujeme potraviny a další věci, které potřebujeme k životu. Za peníze si kupujeme i věci, které nám dělají radost. Za peníze si kupujeme, ale věci a služby, které nám škodí (cigarety, drogy, nezdravé jídlo, prostitutky, kartářky…).

V Bibli se píše, že láska k penězům je kořenem všeho zla…

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
1. Timoteovi 6,10

Máme si dávat pozor na chamtivost a hromadění majetku…

„Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Lukáš 12,15

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Přísloví 23,4

Ježíš říká, že boháč se těžko dostane do Božího království. Bohatý člověk, který nějakým způsobem dosáhnul zisku, bude chtít získat ještě víc..

„Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“
Matouš 19,23-24

Nemáme si hromadit poklady na zemi, ale v nebi…

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Matouš 6, 19-21

Pro někoho je modla soška Marie, pro jiného je modla televizní pořad a jídlo. Někteří lidé mají modlu v podobě peněz a hromadění majetku. Bůh nám říká, že si nemáme vytvářet žádné modly…

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Exodus 20,3-5

peníze

Mít peníze není závadné, hříšné
Peníze rozhodně závadné nejsou, závadná je láska k nim. Láska k penězům vede lidi ke strašným činům – loupežím, předlužení (půjčky), vraždám, obchod s drogami, prostituce, vydědění… Láska k penězům mnoho lidí přivedla do vězení, psychiatrických léčeben, potažmo do věčného zatracení. Bůh dává lidem peníze, když si to zaslouží. Peníze dává lidem i satan. Satan dá lidem peníze, slávu, moc… Jen proto, aby je vzdálil od Boha, svedl k hříchu. Moc spojená s penězi zahubila nejednoho panovníka, politika, diktátora, herce či prostého občana. Satanovy dary zanechají v lidech pocit prázdnoty. Nezaprodejte svou duši satanovi!

Prosím, buďte opatrní ve své honbě za bohatstvím. Velká bohatství se zpravidla dají získat jen hříchem. Bohatství získané hříchem, povede opět k hříchu. Zamyslete se na tím. Zamyslete se nad tím, že vaše peníze budou jednou bezcenné. Všichni víme, že každého člověka čeká pozemská smrt. Co bude potom? Všichni se jednou postaví před Soudce, který nás bude soudit za naše činy. Jedni budou souzeni za své pomíjivé požitky, jiní budou souzeni za lásku k penězům, a jiní dostanou pochvalu za to, jak žili pro Boha.

Dej Bohu, co Bohu patří
Máme Bohu odevzdávat to, co Mu patří. Co patří Bohu? Církev. Pokud nechceš dávat „desátky“, dávej dary konkrétním lidem či organizacím (charitu), které to nutně potřebují. Lidské tělo taky patří Bohu, vždyť On ho stvořil. Musíme si uvědomit, že církve také mají náklady. Ovšem je dobré podporovat pouze církve, které nevyučují a neprovozují falešné náboženství. Podporujte pouze církve, které se řídí Božím Slovem bez vyjímky. Jak vypadá církev, která vyučuje a provozuje falešné náboženství? Ukázkovým příkladem je Římsko-katolická církev, náboženská organizace Svědkové Jehovovi a další „křesťanské“ církve.

Starý zákon a desátky…

„Veškeré desátky země, ať už z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu.“
Leviticus 27, 30

„Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků.“
Numeri 18, 26

Nový zákon neuvádí procento, které máme dávat Bohu…

„Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu“
1. Korintským, 2

Nevyhýbejme se placení daní
Z níže uvedeného verše z Bible je patrné, že se nemáme vyhýbat placení daní a dalších poplatků, které požaduje stát, případně další instituce.

„Přišli a řekli mu: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?“
On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: „Proč mě pokoušíte? Přineste mi denár, ať se podívám.“ Když mu ho podali, zeptal se jich: „Čí je ten obraz a nápis?“
„Císařův,“ odpověděli.
„Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu.“
Marek 12,14-17

Sdílejte: