Ježíš uzdravuje všechny naše nemoci

Když byl Ježíš na této zemi, uzdravil mnoho nemocných, různě postižených. Například uzdravil slepého, malomocného či sehnutou ženu. Dokonce vzkřísil mrtvou dívku. Toto lze vidět ve filmu Ježíš. Poté byl ukřižován, vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha.

„Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.“
Matouš 4,23-24

„Byla tam žena postižená už osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. „Ženo, tvá nemoc je pryč,“ řekl jí. Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha.“
Lukáš 13, 11-13

Bible nám říká, že Ježíš je pořád stejný – včera, dnes i zítra. Ježíš uzdravuje i dnes! Bible nám také říká, že KAŽDÝ, kdo odevzal svůj život Ježíši, bude uzdravovat nemocné…

„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.“
Jan 14,12

Dneska snad každý má nějakou nemoc. Mnoho lidí spoléhá výhradně na lékaře, jde o lidi, kteří neznají Ježíše. Když Ježíši důvěřujeme, žijeme s Ním každý den, on nás uzdravuje a všemožně nám pomáhá. Ježíš vzal všechny naše nemoci na kříž – zemřel za naše nemoci a hříchy. Pokud chcete být uzdraveni, musíte věřit, mít víru a vyznávat Boží Slovo.

„U Boha přece není nic nemožné.“
Lukáš 1,37

Neříkám, že se křesťan nemá nespoléhat na lékaře. Nejprve je ale potřeba se modlit za uzdravení, až pak jít za lékařem. Než si vezmeš ten lék na bolest či horečku, požádej o uzdravení. Někdy Bůh uzdravuje i skrze lékaře.

Ježíš lékař

Když uzdravení nepřichází
Když uzdravení nepříchází, je potřeba nevzdat to a setrvat v modlitbách. Bůh tě slyší! Důvody neuzdravení mohou být různé, například to může být zkoužka ve víře, nevyznání některých hříchů. Některé lidi Bůh skrze nemoc přivádí k sobě. Lidi si musí uvědomit, že autorem našeho života a těla je Bůh. Naše povinnost je si své tělo udržovat. Pokud tak nečiníme, hřešíme. Nemoc je často následek toho jak žijeme (kouření, obžerství…), nemoc je následek hříchu. Pokud si své tělo neudržujeme, jsme nemocní, Bůh nás uzdravit může, ale taky nemusí. Někdy Bůh uzdraví okamžitě, jindy za několik týdnu, a jindy až po několika letech. Někdy Bůh uzdravuje až poté, co vyznáme určité hříchy, dlouhodobě prosíme o uzdravení (nesmíme přestat s modlitbou o uzdravení), zřekneme se určitých věcí, které nám neprospívají.

Uzdravení z nemocí je Boží milost a Jeho milosrdenství.

Nemoci démonického původu
Některé nemoci mohou být démonického původu – v člověku je démon či více démonů, kteří na něm parazitují. Vyhánění démonů není žádný obřad, je to „obyčejná“ modlitba, na kterou není předem určený text. Vyhánět démony může každý znovuzrozený křesťan, rozhodně to není určený člověk (exorcista), jak tvrdí Římsko-katolická církev. Nic takového v Bibli není. V Bibli stojí:

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Marek 16,15-18

Jak člověk přijde k démonovi? Démona mohou mít lidé, kteří se zabývají okultismem (věštění, reiki, homeopatie, proutkaření, jóga…). O okultismu více zde (nová stránka). V nebezpečí jsou i lidé, kteří využívají oklutismus, například věří horoskopům či navštěvují nějakého léčitele. Velké nebezpečí démonské invaze je u lidí, kteří jsou zapojeni do myšlenkového proudu New Age. Mnoho katolíků živí démony skrz Mariánský kult. I prohlížení porna je brána do světa démonů. A tak dále.

Smrt člověka
Některé nemoci už Ježíš nevyléčí, protože nastal čas na smrt. Bůh zná přesné datum našeho konce zde na zemi. V Bibli stojí, že průměrný věk člověka je 70 až 80 let…

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Žalm 90,10

Nikdo nejde do pekla se zavázanýma očima! Všichni umírají, ale ne všichni se musí bát smrti.

Svědectví o uzdravení
Podívejte se na svědectví o uzdravení – videa…

Vysvobozena z čarodějnictví, uzdravena a znovuzrozena!
Nahlásit nefunkční video

HIV / AIDS pozitivní byla uzdravena jedním dotykem ve jménu Ježíše
Nahlásit nefunkční video

Chci být uzdraven Ježíšem, co mám dělat?
1/ Bůh je tak dobrý, že uzdravuje i nevěřící. Křesťan se může modlit za tvé nemoci – vyhnat je ve jménu Ježíše.

2/ Přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána. Musíš se Mu úplně oddat a chtít se Mu podobat. Pak tě Bůh začne proměňovat. Vyznej Bohu všechny svoje hříchy a nechtěj být už dál hříšníkem. O hříchu více zde. Nyní je dobré se nechat pokřtít, o křtu více zde. Studuj Bibli, chval Boha a žádej Ho o uzdravení.

Sdílejte: