Pravé desatero Božích přikázání

Pravé desatero Božích přikázání:

1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6. Nezabiješ.
7. Nesesmilníš.
8. Nepokradeš.
9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
/Bible, překlad 21. století/

Ověř si to přímo v Bibli zde (nová stránka).

Pozor na „desatero“, které si upravila Římsko-katolická církev:

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého
10. Nepožádáš statku bližního svého.

V čem je rozdíl?
1. Druhé biblické přikázání bylo vypuštěno (zrušeno). Římsko-katolická církev používá Katechismus, což je obsáhlá kniha (přírůčka) plná bludů a démonského učení. V Katechismu je právě výše uvedené překroucené destero. V čem překroucené? Především bylo druhé přikázání vypuštěno a ostatní přikázání byla posunuta o jednu pozici zpět. Druhé přikázání: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“. Proč bylo toto přikázání římskou církví vypuštěno? Protože v katolických kostelích (a na dalších místech) se „věřící“ klaní sochám, obrazům (sochy Marie atd.).

2. Katolické deváté přikázání bylo zkráceno. „Nepožádáš manželky bližního svého“ je pouze část desátého biblického přikázání.

3. Vzhledem k tomu, že římská církev druhé biblické přikázání zrušila, desáté přikázání bylo rozděleno na dvě části (9 a 10).

Co z toho plyne?
Pokud chcete poznat skutečnou pravdu a pravého Boha, studujte Bibli. Tam je jediná pravda! Římsko-katolická církev provozuje a šíří démonské nauky, a to nejen v podobě upraveného desatera. Další jejich bludy: Marie byla bez hříchu a nyní je v nebi jako přímluvkyně (spoluvykupitelka), vyzvávání hříchů knězi, bezmyšlenkovité opakování „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“, kněžím a papežům říkají „otče“ (klaní se před nimi), kněz obětuje Krista na oltáři, pokaždé když slouží mši, nebiblické křty dětí a dospělých v kostelích, atd.

Pokud se chceš modlit, není potřeba chodit do kostela. Bůh je totiž všudypřítomný (pořád s námi). Bible:

Matouš 6,5-13: „Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:
Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám i dnes náš denní chléb
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého.“

Jak se modlit? O tom máme samostatný článek zde.

Sdílejte: