Vítejte na naší stránce

Existuje Bůh? Kdo stvořil tento svět a člověka? Opravdu byl člověk stvořen náhodou a z nicoty? Co nás čeká v budoucnosti? Proč věřit v Boha? Existují vůbec na tyto otázky pravdivé odpovědi?

Druhy ateistů
Česká republika je součástí ateistické Evropy. Naše země je dokonce jedna z nejateističtějších zemí na světě. U nás jsou ateisti, kteří se dostali na scestí a nakonec ztratili víru v Boha. Potom jsou ateisti, kteří bezmyšlenkovitě opakují slova (papouškují), která slyší okolo sebe. Přikývli, že Bůh není. Také existují ateisté (a není jich málo), kteří dělají špatné věci a mají špatné svědomí. Tito ateisté doufají v neexistenci Boha. Ke které skupině patříš ty?

Několik slov posměvačům
Dnešní doba je obvzláštní měrou dobou posměvačů. Bible (Boží Slovo) to předpověděla. Jejich posměch se velice zaměřuje proti Bibli. Ano, Bible napadá lidi, zasahuje je v jejich svědomí. Říká jim, jak jsou špatní – identifikuje jejich hříchy. Proto se mnozí bojí Bible, zavrhují jí. Chceš si přečíst Bibli? Bibli online, do mobilu, počítače nalezneš zde.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, 2. Petr 3,3-4

Bible – kniha knih
Bible je nejprodávanější knihou historie lidstva. Bible je návod, jak máme žít. Bible říká, že v posledních časech přijdou posměvači, který budou tvrdě zavrhovat nejen Bibli, ale i Ježíše Krista a Jeho následovníky (křesťany).

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible, 2. Timoteus 3,16-17

Odvrať se od starého života
Bůh tě moc miluje a nabízí ti život věčný, život bez utrpení a nemocí. To není můj výmysl, to stojí v Bibli. Bůh nechce, aby se s tebou setkal Jeho Syn jako Soudce, aby tě musel kvůli tvému svévolnému životu poslat do večného zatracení. Bůh si moc přeje, aby ses za svého života obrátil k Pánu Ježíši jako ke svému Spasiteli, následoval Ho a chtěl se Mu podobat. Bůh dává šanci úplně všem lidem, je jedno jestli jsi zloděj či vrah. Bůh ti chce dát tvému životu nový směr. První krok ale musíš udělat ty sám. Učiň to dokud je ještě čas! Možná si říkáš, že na obrácení je vždycky dost času. Vzpomeň si jak s tebou otřásla náhlá smrt tvého příbuzného či přítele. Určitě si také vzpomeneš na nemoc, která tě upoutala na lůžko, kdy jsi měl tolik času a klidu zamyslet se nad svým životem. To vše byly Boží zásahy do tvého života, aby tě vedly k zamyšlení, k obrácení. Dej si svůj vztah s Bohem do pořádku již zde na zemi! Rozhodně to neodkládej na pozdější dobu!

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“
Bible, Matouš 11,28

Nenech se manipulovat
Já vím, že tě zaměstnávají různé události a myšlenky. Svět je plný kriminality, lživé propagandy, krvavých nepokojů, válek a krizí v nejrůznějších částech světa. Denně přinášejí média zprávy o neštěstích, přírodních katastrofách, o spoustě zločinů. Moc dobře vím, že máš obavy z války, která může mít pro lidstvo likvidační důsledky. Zkrátka, den co den na tebe doléhá přemíra věcí, které odvádějí tvojí pozornost nejrůznějšími směry. Za tím vším stojí zlé síly, kterým se daří odvádět pozornost lidí někam jinam, přesunovat význam a důležitost věcí.

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Bible, Efezským 6,12

Nenech se znechutit Římsko-katolickou církví
Římský katolicismus nemá nic společného s křesťanstvím. Římsko-katolická církev včetně papeže je zlo v čisté podobě. Římsko-katolická církev se neřídí Božím Slovem, proto musí být každým skutečným křesťanem považována za odpadlickou církev (doupě démonů). Nenech se znechutit sexuálními skandály katolických duchovních atd.

To ne Bůh, ale lidi!
Mnozí vyvozují z nesporné skutečnosti, že na tomto světě je příliš mnoho utrpení a nespravedlnosti, myšlenku, že Bůh nemůže existovat. Lidé, kteří takto usuzují, bývají často zatrpklí pro své osobní neúspěchy a těžké zkoužky. Tito lidé zapomínají na fakt, že Bůh tento svět v této podobě neobmýšlel. Bůh měl s lidmi úplně jiné plány. Jenže člověk se už v osobě svých prarodičů postavil proti Bohu. Je potřeba si uvědomit, že Bůh nevraždí ani nezbrojí. To všechno dělají bezbožní lidé z vlastní vůle. Hrozná bezbožnost lidí bude ještě více růst a zacházet ještě dále. Také o tom mluví Bible. Bůh je dokonale spravedlivý. Bůh VŽDYCKY nechá KAŽDÉHO člověka rozhodnout. Samozřejmě Ho velmi mrzí, když se člověk rozhodne špatně – pro širokou cestu, která vede do pekla.

Bůh je láska
Bůh je všudypřítomný, Bůh je láska, žárlivě milující, milosrdný, věrný a stálý. Ať se k Němu stavíš jak chceš, On tě stvořil a stará se o tebe. Bez Něho by člověk nebyl ničím! I když Ho budeš ignorovat, zavrhovat a nadávat na Něj, On tě bude milovat pořád stejně. Pořád budeš mít příležitost s Ním navázat vztah. On je totiž s námi po všechny dny až do skonání světa. Pokud chceš přijmout Boží lásku, musíš přijmout Ježíše Krista, vyznat svoje hříchy a nechtít dál hřešit.

„V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“
Bible, 1. Jan 4,10

Co ti všechno může dát Bůh?
Pokud pozveš Pána Ježíše (Syna Boha) do svého života, učiníš pokání (vyznáš Mu všechny svoje hříchy) a už dál nebudeš chtít hřešit, Bůh ti dá pokoj, který přesahuje jakékoli lidské pomyšlení. Povede tě životem, bude ti žehnat v manželství, kariéře a v mnoha dalších věcech. Pamatuj, že životní jistota je zakotvena v Bohu. Vždyť Bohu patří celý svět! Proto se za každých okolností máme spoléhat na Boha a máme Ho mít vždycky na prvním místě. Křesťanský život stojí na Božích zaslíbeních – On slíbil, že každý skutečný křesťan bude mít všechno, co potřebuje a Jeho bohatsví je nekonečné. Vždyť Bible nám říká, že Bůh je vlastníkem všeho zlata a stříbra. Pamatuj, že Bůh nás miluje, zná naše potřeby a není žádný skrblík! Pokud Boha nejpřimeš, tvůj život bude plný prázdnoty a pozemských tužeb, které jsou příčinou lidského utrpení.

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Bible, Ageus 2,8

Co máš dělat?
Přiznej si v jakém požitkářském a klamném světě žiješ. Musíš se chtít od toho odprostit. Odhoď všechem ostych a zavři se do pokojíku. Přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána. Jak to udělat? O tom máme článek zde. Řekni Mu všechna svoje trápení. Vyznej Mu všechny svoje hříchy. Bůh ti všechny hříchy odpustí a už ti je nikdy nebude připomínat. Víš, Bůh je všudypřítomný, takže není důležité kde s Ním mluvíš. Modlit se můžeš v klidu doma, není potřeba navštěvovat katolický kostel, který je plný ohyzdných model, které se Bohu tak hnusí. Přečti si můj článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“
Bible, Římanům 10,9

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible, Matouš 6,6

Podívej se na film Ježíš
Křesťanský film Ježíš pojednává o životě Ježíše Krista, který zemřel, aby zaplatil za hříchy lidí, aby všichni, kdo v Něj věří, obdrželi dar odpuštění a věčného života. Film se natáčel přímo v Izraeli, na místech popsaných v Bibli. Film byl předabován do 1 112 jazyků a vysílán ve všech státech světa.

„Ježíš je cesta, pravda a život. On je světlo světa.“

Chcete vidět pokračování tohoto filmu? Podívejte se na film Ve jménu Krista (2016).

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.“
Bible, Jan 3,16-18