23. září 2017 bylo veliké znamení na nebi

Co se stalo 23. září 2017? Bylo vidět veliké znamení na nebi, které nebylo od stvoření světa!

Dne 23. září 2017 se stalo něco neuvěřitelného! Tento den se ukázal na nebi veliký div, o kterém se můžeme dočíst v Bibli, ve Zjevení v 12. kapitole:

„Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 12,1-4

V uplynulých 41. týdnech (9,5 měsíců) před 23. září 2017 se na obloze v souhvězdí Panny s velkou přesností odehrála následující událost. Nebeské těleso, které svět (satanský systém) nazývá Jupiter (označované jako Královská hvězda), vstoupilo 21. listopadu 2016 do lůna souhvězdí Panny. Souhvězdí Panny je po souhvězdí Hydry druhým největším souhvězdím oblohy. Nachází se západně od souhvězdí Lva a východně od souhvězdí Vah. Po dobu odpovídající těhotenství ženy se Jupiter v souhvězdí Panny pohyboval a 9. září 2017 vyšel porodními cestami ven. Těleso Jupiter bylo v souhvězdí Panny 41 týdnů – stejný čas, jako je dítě v lůně matky! Tento den se unikátním způsobem seřadila další nebeská tělesa: Merkur, Venuše a Mars, které společně se souhvězdím Lva vytvořila korunu 12 hvězd. 9. září 2017 byla Panna oděná Sluncem a pod jejíma nohama byl Měsíc. Nikdy v minulosti takový úkaz na nebi nebyl!

Za pomoci programu Google Sky, který umožňuje sledovat pohyby nebeských těles v jakémkoliv časovém období, se podařilo průběh tohoto velikého znamení simulovat. Pokud se na simulaci chcete podívat, koukněte na video níže.

Video: Veliké znamení na nebi (23. září 2017)
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Kniha Zjevení nám mj. popisuje, jak bude svět vypadat před druhým příchodem Ježíše Krista pod nebeskou klenbu, který bude doslovný a přeruší historii lidstva a věrné si vezme k sobě do Nebe (první vzkříšení, uchvácení). Bible nám říká, že před příchodem Ježíše bude Bůh lidem dávat znamení. Jaká to jsou znamení? To se dozvíte v našem článku Znamení posledních časů.

„Bůh řekl: Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,14

Jedním ze znamení posledních časů jsou i znamení na nebi. Pokud se podíváme do nedaleké minulosti, zjistíme, že v letech 2014 až 2015 byl krvavý Měsíc 5x, což je opravdový unikát. Zde je potřeba připomenout, že v roce 2014 začala válka na Ukrajině. V roce 2015 nastala migrace do Evropy.

„Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“
Bible, překlad 21. století, Jóel 3,3-5

„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 21,11

A pokud se podíváme na rok 2017 (23. září), zjistíme, že nastalo veliké znamení na nebi, které nebylo od stvoření světa, a které jistě předznamenává brzký návrat Ježíše Krista na Zemi.

Pokud jsi křesťan, bdi, posvěcuj se, pořád a radostně očekávej příchod Pána Ježíše. Vždyť den ani hodinu návratu našeho Pána nikdo nezná…

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,31-37

Může vás zajímat:
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Svět po “vytržení” Církve
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?