Svědči o Ježíši druhým – evangelizuj

Mnoho lidí se řítí do věčného zatracení. Denně umírá tisíce lidí nesmířených s Bohem. Většina lidí dneska žije podle svých vášní a tužeb. Tito lidé žijí v klamu, který vytvořil satan. Do věčného zatracení se řítí lidé, kteří milují tento svět. Bible nám říká, že tento svět milovat nemáme…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, 1. Jan 2,15-16

Zachraňovat lidi je naše povinnost
Povinností každého křesťana je zachraňovat bezbožné lidi – říkat jim evangelium. Evangelizovat znamená povídat lidem o Bohu. Při evangelizaci se mají lidi dozvědět, že Ježíš Kristus byl ukřižován, umřel, vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a nyní sedí po pravici Boha. Lidem je potřeba říkat, že Ježíš zemřel za hříchy lidí, je jim potřeba říct, co všechno je hřích a vést je ke křtu.

Evangelizace by neměla být naše volba, je to povinnost, Boží příkaz:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
Bible, Marek 16,15-16

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, 1. Korintským 9,16

Nemáme se stydět za evangelium…

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: Spravedlivý pak bude žít z víry. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.“
Bible, Římanům 1,16-18

Koho a jak evangelizovat
Každý křesťan by měl evangelizovat své příbuzné a známé. Oslovovat neznámé lidi na ulici je pro mnohé nepředstavitelné. Neznámé lidi je vhodné oslovovat při různých příležitostech (například, když si někdo stěžuje u lékaře na bolest nebo nemoc, tak se za ně můžeme pomodlit za udravení). Dobré je navštěvovat domovy důchodců a hospice. Zde jsou lidé, kteří si uvědomují pozemskou smrt. Evangelizovat můžete i přes internet. Například si můžete založit facebookovou skupinu a vkládat tam biblické verše. Nebo si vytvoř vlastní webovou stránku. Možností je hodně…

Bezboží lidé mají křesťanství spjaté s Římsko-katolickou církví. Myslí si, že je potřeba ctít papeže  a chodit do kostela. Těm lidem je potřeba říct, že se jedná o církevní organizaci, která nemá nic společného s křesťanstvím. Řekněte jim, že Bůh je všudypřítomný, že to, co je v kostele (ohyzdné modly – sochy Marie, obrazy svatých…), se Bohu hnusí.

Před každou evangelizací se nezapomeň pomodlit. Modli se za to, ať tě Duch Svatý vede.

Nebudeme oblíbení
Evangelizovat je i není jednoduché. Jednoduché je to v tom, že víš o čem hovoříš a máš v tom jasno. Těžké je oslovovat lidi, odmítání. Je potřeba se smířit s tím, že nás mnozí budou odmítat, dokonce pomlouvat a nenávidět. Bible…

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, Marek 13,13

„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.“
Bible, Jan 15,18-21

Bible o evangelizaci:

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“
Bible, Skutky 1,8

„Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení – ač nevím ani, jak je vypočíst!“
Bible, Žalm 71,15

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
Bible, 2. Timoteovi 1,8-9

„Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“
Bible, 2. Timoteovi 1,12

Kdo nepřijme evangelium
Ti, co nepřijmou evangelium, zemřou…

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
2. Tesalonickým 1,8-9

Závěr
Musíme kázat evangelium, zachraňovat lidi. Satan lidem vnucuje, že neexistuje on ani Bůh, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Tyto lidi probudí až příchod Božího Syna, který všechny bezbožné lidi nemilosrdně zabije. Evangelizací se vzpíráme zlu, kterého je čím dál víc. Satan moc dobře ví, že jeho konec se blíží, proto chce s sebou strhnout co nejvíc lidí k hříchu. Zabraňme mu v tom!

„Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“
Bible, Zjevení 12,12

Sdílejte: