Krvavý Měsíc a Bible

Pokud se podíváme úplně na záčátek Bible (Genesis), mj. zjistíme, že Bůh používá nebeské svítilny (Slunce, Měsíc, hvězdy) pro znamení a časy…

„Bůh řekl: Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let“
Bible, Genesis 1,14

A také v Žalmech se píše…

„Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce ví, kdy má zapadat.“
Bible, Žalm 104,19

Takže Slunce, Měsíc, hvězdy lidem slouží k určování období, dnů a let. Podle toho, co se odehrává na obloze, můžeme zjistit v jakém období žijeme. Tím nám Bůh říká, že můžeme odhalit i to, že žijeme v posledních časech této planety. Člověk sice nemůže znát den a hodinu kdy se vrátí Ježíš…

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13, 32-33

To ale neznamená, že nemůžeme odhalit období – rok(y), kdy se Ježíš přijde a smete tu nepravost.

Krvavý měsíc
Jde o zatmění. To nastává tehdy, když se Slunce, Země a Měsíc dostanou do jedné linie. Zemský stín padá na Měsíc, čímž ho zastíní. Karmínově červená barva vzniká v případě, že se sluneční světlo lomí zemskou atmosférou. Proto Měsíc vypadá červeně (krvavě). Krvavý měsíc je poměrně vzácný jev, který se za posledních více než 500 let objevil pouze několikrát. Ovšem v předchozích letech se obevil 4x, a to je opravdu extrémně vzácné. V roce 2014 se objevil 2x, v roce 2015 též 2x. Další zatmění Měsíce (krvavý Měsíc) má nastat v červenci 2018. A další pak v lednu 2019.

Krvavý měsíc

V roce 2016 krvavý Měsíc sice nebyl, ale 14. listopadu 2016 byl superúplněk. Měsíc byl o 14 % větší a ve svém průměru o 30 % jasnější. Byl to největší úplněk za posledních 68 let. Poslední takový měsíční superúplněk byl naposledy 26. ledna 1948. Tedy několik měsíců před tím, než vznikl v jednom dni Izrael (14. května 1948).

Poslední časy
Veliká znamení z nebe mají znamenat poslední časy…

„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Bible, Lukáš 21,11

Krvavý Měsíc a Bible
Pokud se podíváme do Písma, zjistíme, že o krvavém Měsíci se Bible několikrát zmiňuje, a to v souvislosti s posledními časy…

„Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.“
Bible, Joel 3,3-4

„Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.“
Bible, Zjevení 6,12-13

V jakém čase žijeme
Máme se zajímat o to, v jakém čase žijeme. A ne, že ne. Vždyť Ježíš řekl:

„Potom se obrátil k zástupům: „Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,‘ a je to tak. Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,‘ a bývá. Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas?“
Lukáš 12,54-56

Vysvětlení pro krvavé Měsíce
Zajímám se v jakém čase žijeme. Podle mého výkladu Bible žijeme od roku 1948 (od vzniku Izraele) v posledních časech. S tím souvisí i krvavý Měsíc. V roce 2014 se po velmi dlouhé době objevil hned 2x, v roce 2015 též 2x… V roce 2014 vypukla válka na východní Ukrajině. V roce 2015 začala migrace muslimů do Evropy, islám a ústup křesťanství. Ze strachu před islámem a teroristickými útoky se Židé začali vracet ještě masivněji do Izraele. V roce 2015 se Rusko vložilo do války v Sýrii a podpořilo Syrskou arabskou armádu (SAA) diktátora Asada. Autoritářský prezident Vladimir Putin ještě silněji začal útočit na evropské i mimoevropské země sofistikovanou propagandou podněcující ke konfliktům, nenávisti, válce. Izrael je trnem v oku nejen Evropské unii, ale i Rusku. Evropská unie chtěla v roce 2016 zavést označování některých izraelských výrobků. Rusko zase Izraelitům závidí moderní jaderný program a vysoce moderní a efektivní obranný systém, který Izrael vyvinul ve spolupráci s USA. Rusku se též nelíbí dobrá vojenská spolupráce Izraele s USA.

Závěr
Ať se nám to líbí nebo ne, je pravděpodobné, že lidstvo se ocitlo na konci svých dějin. Vidíme to všude okolo sebe: planeta chřadne, lidé jsou plni arogance, nenávisti, homosexualita je vyvyšována a obdivována, bují falešná náboženství… Démonizace je zkrátka na samém vrcholu. Přesně to vytihuje tento verš z Bible:

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, 2. Timoteus 3,1-5

Doložitelná je i lhostejnost k důkazům blížícího se konce (díky mnoha falešným prorokům). I to bylo předpovězeno:

„Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“
Bible, Matouš 24,37-39

Je tady i mnoho posměvačů, kteří se nám křesťanům posmívají. I to je znamení posledních časů…

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, 2. Petr 3,3-4

Všechna znamení posledních časů nalezneš v našem článku Znamení posledních časů.

Všechno to do sebe zapadá a proroctví se plní přímo před našina očima. Je jenom na tobě čemu věříš. Satan to s tebou nemyslí dobře, on moc dobře ví, že jeho čas se krátí, proto chce co nejvíc lidí strhnout k hříchu. Jeho lži jsou čím dál dokonalejší, satan nám lidem klade jen pasti a návnady, pokud mu podláháš, kráčíš po široké cestě do pekla. Satan šanci nemá, ty ano. Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Jak se to dělá? Podrobnosti nalezneteš v tomto článku. Pak „pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši“ (Bible, Filipským 4,6). Další informace nalezneš i v tomto článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Sdílejte: