Boha se obávejte!

Všude na tomto webu píšu, že Bůh je láska a strašně moc lidi miluje. Ano, to je naprostá pravda. Je ale také potřeba zmínit, že se máme obávat Boha, ctít Ho a mít k Němu bázeň. Satana se obávat nemusíte, jste-li v Kristu, on uteče. Boha se obávejte!

Obávejte se Boha…

„Ty se však boj Boha!“
Bible, Kazatel 5,6

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible, Zjevení 14,7

„Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!“
Bible, Žalm 33,8

To je Boží příkaz…

„Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.“
Bible, Leviticus 19,14

Vždyť Bůh vás může uvrhnout do pekla a navždy zlikvidovat…

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!“
Bible, Lukáš 12,4-5

Poslouchej Boha, plň Jeho přikázání, vždyť On tě bude soudit…

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“
Bible, Kazatel 12,13

Buďte moudří a bojte se Boha…

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.“
Bible, Žalm 111,10

Dodržuje Boží desatero přikázání…

„Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.“
Bible, Kazatel 12,13

Cti Boha o obávej se Ho…

„Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.“
Bible, 1. Petrův 2,17

Je hrozné upadnout do ruky živého Boha…

„Vždyť víme, kdo řekl: ‚Já budu trestat, má je odplata.‘ A jinde: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘
Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.“
Bible, Židům 10,30-31

Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě

Dodržuj Boží přikázání, cti Boha. Pokud tak nebudeš činit, Bůh na tebe může poslat nemoci…

„Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene – mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak tě postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.“
Bible, Deuteronomium 28,58-63

Čiň pokání, nebo můžeš dopadnout jako žena Jezábel…

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible, Zjevení 2,20-22

Bázeň před Bohem měj a budeš nenávidět zlo, povýšenost, pýchu…

„Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; povýšenost, pýchu, zlou cestu a obojaká ústa, to nenávidím.“
Bible, Přísloví 8,13

Bázeň před Bohem odvrací od zlého…

„Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého.“
Bible, Přísloví 16,6

Obávej se Boha, On tě bude vyučovat v cestě…

„Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu.“
Žalm 25,12-14

Panická hrůza není na místě
Z Boha rozhodně nemáme mít panickou hrůzu ani panický strach. To Bůh nechce. Boha máme ctít, máme mít z Něj obavy. Ovšem ze strachu před trestem se Boha bát nemáme, ale proto, že Bůh si úctu a lásku zaslouží. Mějme k Bohu bázeň – hlubokou úctu a lásku, respekt, poslušnost, náklonnost, oddanost. To dnešním lidem optravdu velmi chybí.

Závěr
Odprosť se od hříchu. Odprosť se od lhaní, rouhání, klení, pýchy, všech model, lhostejnosti, závisti, ziskuchtivosti, lakomství, lenosti… Smiř se s Bohem, čiň pokání, odevzdej Mu svůj život, důvěřuj Mu a obávejte se Ho. Pak na tebe čeká láskyplný život s Bohem.

Uvěřil jsi v Boha? Čti článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?

Sdílejte: